Liity jäseneksi

Ohjeet ehdokkaiden asettamiseksi Pappisliiton valtuustovaalissa 2022

Yleistä

Suomen kirkon pappisliiton sääntöjen mukaan liiton ylintä päätösvaltaa käyttää valtuusto. Valtuustoon valitaan 19 varsinaista jäsentä, 1 maisteri- tai kandidaattijäsen ja 3 opiskelijajäsentä. Varsinaisten jäsenten sekä maisteri- tai kandidaattijäsenen vaali toteutetaan joka neljäs vuosi ja opiskelijajäsenten vaali joka toinen vuosi.

Valtuuston vaali toteutetaan tammi-helmikuussa 2022. Varsinaisten jäsenten sekä maisteri- tai kandidaattijäsenen toimikausi on vuodet 2022–2025 ja opiskelijajäsenten vuodet 2022–2023.

Vaaleista on säännökset Suomen kirkon pappisliiton säännöissä sekä valtuuston vahvistamassa vaalijärjestyksessä.

Vaalipiirit

Varsinaisten jäsenten vaalissa vaalipiireinä toimivat Suomen evankelis-luterilaisen kirkon hiippakunnat. Varsinainen jäsen kuuluu vaalissa siihen hiippakuntaan, jonka tuomiokapitulin alaisuudessa hän on.

Maisteri- ja kandidaattijäsenet muodostavat vaalissa yhden vaalipiirin.

Opiskelijajäsenten vaalissa vaalipiireinä toimivat Helsingin, Joensuun ja Turun opiskelupaikkakunnat.

Vaalipiireistä valitaan valtuutettuja seuraavasti:

Turun arkkihiippakunta 2
Tampereen hiippakunta 2
Oulun hiippakunta 2
Mikkelin hiippakunta 2
Kuopion hiippakunta 2
Porvoon hiippakunta 1
Lapuan hiippakunta 2
Helsingin hiippakunta 4
Espoon hiippakunta 2
Maisteri- ja kandidaattijäsenet 1
Helsingin yliopisto 1
Itä-Suomen yliopisto 1
Åbo akademi 1

 

Ehdokkaat

Varsinaisten jäsenten vaalissa ehdokkaan on oltava Suomen kirkon pappisliiton varsinainen jäsen, maisteri- ja kandidaattijäsenen vaalissa maisterijäsen tai kandidaattijäsen ja opiskelijavaalissa opiskelijajäsen. Jäsenyyden on tullut alkaa viimeistään 31.10.2021.

Ehdokkaan on annettava suostumuksensa ehdokkaaksi asettamiselle. Ehdokas tarvitsee myös vähintään yhden äänioikeutetun jäsenen kannatuksen. Ehdokkaan on kuuluttava samaan vaalipiiriin kuin kannatusilmoituksen allekirjoittaja.

Kannattajat

Jäsen tarvitsee ehdokkuudelleen vähintään yhden äänioikeutetun jäsenen kannatuksen. Kannattajan on kuuluttava samaan vaalipiiriin kuin ehdokas.

Jäsen saa kannattaa ehdokasasettelussa enintään kahta vaalikelpoista jäsentä.

Määräaika ja oikaisuaika

Ehdokas- ja kannatusilmoitukset tehdään sähköisesti Pappisliiton verkkosivulla olevalla lomakkeella.

Ehdokas- ja kannatusilmoitukset on jätettävä viimeistään 31.10.2021. Ehdokkaille ja kannattajille varataan 8.–14.11.2021 välinen aika oikaisujen ja täydennysten tekemistä varten. Hallitus vahvistaa ehdokaslistat kokouksessaan 18.11.2021.

Ehdokaslistojen julkaiseminen

Ehdokaslistat julkaistaan joulukuussa viikolla 49 liiton verkkosivulla, uutiskirjeessä sekä sosiaalisessa mediassa.

Vaali tammi-helmikuussa 2022

Valtuuston vaali toimitetaan tammi-helmikuussa 2022. Vaali on välitön ja salainen, ja se toteutetaan sähköisesti. Äänestämisestä annetaan erilliset ohjeet tammikuussa 2022.

Vaalissa noudatetaan enemmistövaalitapaa. Jokainen äänioikeutettu jäsen saa vaalissa äänestää enintään yhtä monta ehdokasta kuin vaalipiiristä valitaan valtuutettuja. Valituksi tulevat ne, jotka ovat saaneet vaalipiirissä eniten ääniä. Varajäsenet kutsutaan vaalipiiristä siinä järjestyksessä, kuin ääniä on annettu.

Ehdokasilmoitus Pappisliiton valtuustovaalissa 2022