Direktiv för kandidatuppställningen

Direktiv för kandidatuppställningen vid Prästförbundets fullmäktigeval 2022

Allmänt

Enligt stadgarna för Finlands kyrkas Prästförbund utövas den högsta beslutsmakten av fullmäktige. Till Prästförbundets fullmäktige väljs 19 ordinarie medlemmar, 1 magister- eller kandidatmedlem och 3 studerandemedlemmar. Valet av ordinarie medlemmar samt magister- eller kandidatmedlem förrättas vart fjärde år och valet av studerandemedlemmar vartannat år.

Valet av fullmäktige genomförs i januari-februari 2022. De egentliga medlemmarnas samt magister- eller kandidatmedlemmens mandatperiod är åren 2022–2025 och studerandemedlemmens mandatperiod åren 2022–2023.

Gällande valen finns stadganden i Finlands kyrkas prästförbunds stadgar samt i den av fullmäktige fastställda valordningen.

Valkretsar

Vid val av ordinarie medlemmar fungerar stiften i Den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland som valkretsar. Egentlig medlem i Prästförbundet hör vid valet till det stift, vars domkapitel han/hon är underställd. Magister- och kandidatmedlemmarna utgör vid valet en valkrets.

Vid val av Prästförbundets studerandemedlemmar utgörs valkretsarna av studieorterna Helsingfors, Joensuu och Åbo.

Till Prästförbundets fullmäktige utser man befullmäktigade från valkretsarna på följande sätt:

Åbo ärkestift                                            2

Tammerfors stift                                     2

Uleåborgs stift                                         2

St Michels stift                                         2

Kuopio stift                                              2

Borgå stift                                                 1

Lappo stift                                                2

Helsingfors stift                                      4

Esbo stift                                                  2

 

Magister- och kandidatmedlemmar     1

 

Helsingfors universitet                           1

Östra Finlands universitet                     1

Åbo akademi                                            1

Kandidaterna

Vid val av ordinarie medlemmar bör kandidaten vara egentlig medlem i Finlands kyrkas prästförbund eller vid val av magister- eller kandidatmedlem magistermedlem eller kandidatmedlem och vid studerandeval studerandemedlem. Medlemskapet bör ha inletts senast 31.10.2021.

Kandidaten bör ge sitt medgivande till att uppställas som kandidat. Kandidaten behöver också understöd från minst en röstberättigad medlem. Kandidaten bör höra till samma valkrets som den som underskrivit sin anmälan om understöd.

De understödande

Medlemmen behöver för sin kandidatur understöd från minst en röstberättigad medlem. Den understödande bör höra till samma valkrets som kandidaten.

En medlem får vid kandidatuppställningen understöda högst två valbara medlemmar.

Termin och tid för rättelse

Anmälan om kandidatur och understöd uppgörs elektroniskt på den blankett som finns på förbundets hemsida.

Anmälan om kandidatur och understöd bör inlämnas senast 31.10.2021. Kandidaterna och de understödande reserveras tid att 8-14.11.2021 inlämna rättelser och kompletteringar. Förbundens styrelser fastställer kandidatlistorna vid sitt möte 18.11.2021.

Publicering av kandidatlistorna

Kandidatlistorna publiceras i december, vecka 49 på förbundets nätsidor, i en nyhetsbulletin samt i sociala media.

Val i januari-februari 2022

Val till fullmäktige förrättas i januari-februari 2022. Valet är direkt och hemligt och det förrättas elektroniskt. Gällande röstningen ges särskilda direktiv i januari 2022.

Vid valet tillämpas valsättet för majoritetsval. Varje röstberättigad medlem får vid valet rösta på högst en kandidat inom sin valkrets. Vald blir den som i valkretsen fått flest röster. Suppleanter inkallas från valkretsen i den ordning i vilken röster har avgetts.

 

Kandidatanmälan vid Prästförbundets fullmäktigeval 2022