Liity jäseneksi

Apurahat

Pappisliiton jäsenet ovat oikeutettuja saamaan opintomatka-avustusta kuuden täyden vuoden välein. Pappisliitto myöntää joka toinen vuosi apurahoja tieteellistä ja käytännöllistä tutkimusta tai tarkoitusta varten.

Matka-apuraha opintomatkaa varten

Opintomatkaa varten myönnettävän apurahan suuruus vuonna 2024 on työelämäjäsenelle 400 €. Rinnakkaisjäsenen matka-apuraha on puolet täydestä apurahasta eli 200 €.

Jakoperusteet vuonna 2024

Työelämäjäsen: Apuraha myönnetään ulkomaisten opintomatkojen tukemiseen jäsenelle, joka ei aikaisemmin ole saanut liiton apurahaa tai jonka edellisestä apurahasta on kulunut kuusi täyttä kalenterivuotta. (Edellinen apuraha on koskenut myöhäisintään vuotta 2017).

Huom.! Kirkon ulkosuomalaistyössä olevalle jäsenelle voidaan maksaa apurahaa Suomessa järjestettävään koulutukseen.

Rinnakkaisjäsen: Apuraha myönnetään kuten työelämäjäsenelle kuitenkin siten, että apurahan suuruus on puolet täydestä apurahasta (200 €).

Eläkeläisjäsen: Apuraha myönnetään ainoastaan Pappisliiton tai sen alaosaston järjestämälle opintomatkalle kuuden täyden kalenterivuoden välein.

Opiskelijajäsen: 400 euron apuraha myönnetään ainoastaan Pappisliiton tai sen alaosaston järjestämälle opintomatkalle. Tämän lisäksi opiskelijoiden on mahdollista saada apurahaa 90 euroa/henkilö ryhmämuotoiselle opintomatkalle, jonka teologian ylioppilaiden ainejärjestö järjestää.

Liiton järjestämälle opintomatkalle avustusta ei tarvitse erikseen anoa, vaan toimisto automaattisesti tarkistaa, onko matkalle ilmoittautunut jäsen oikeutettu opintomatka-avustukseen. Muulle kuin liiton järjestämälle opintomatkalle tulee avustusta erikseen anoa oheisella lomakkeella.

Anomuksesta tulee käydä ilmi matkan kohde, ajankohta, keskeinen sisältö ja tilinumero, jolle avustus myönteisessä tapauksessa maksetaan. Anomuksessa tulee mainita myös mahdollinen muulta taholta matkaa varten saatava rahoitus.

Opintomatkalle asetetut kriteerit

Oleellista on, että matka suuntautuu ulkomaille ja sen sisältö täyttää opintomatkalle asetetut kriteerit (mm. ohjelmasta vastaa paikallinen kirkko, yliopisto, pappisseminaari, yms. ja/tai henkilö kerää aineistoa/käy seminaaria jatko-opintoihinsa liittyvää tutkimusta varten). Tähdellistä on, että kyseinen opintomatka tukee jäsenen ammatillista kehittymistä.

Apurahaa ei myönnetä yksin (tai kaverin kanssa) tehtävälle tutustumismatkalle, ellei matka nimenomaan liity aineiston keräämiseen tieteellisiä jatko-opintoja varten.

Hallituksen kokouksen jälkeen lähetämme kirjallisen ilmoituksen päätöksestä. Myönteisessä tapauksessa apuraha maksetaan n. kahta viikkoa ennen matkan toteutumista.

Pappisliiton hallitus kokoontuu vuonna 2024 seuraavina ajankohtina:

5.2., 14.3. , 26.4., 21.5., 20.8 ., 3.10., 21.11., 11.12., 

Anomus toimitetaan liiton toimistoon hyvissä ajoin, viimeistään viikkoa ennen kokousta hakemuslomakkeella. Matka-apurahaa on mahdollista hakea myös takautuvasti samana vuonna tapahtuneelle opintomatkalle.

Matka-apuraha

Pappisliiton jäsenet ovat oikeutettuja saamaan opintomatka-avustusta kuuden täyden vuoden välein. Liiton valtuusto vahvistaa apurahan suuruuden vuosittain syksyn kokouksessa.

Hae matka-apurahaa

Apuraha tieteellistä tai käytännöllistä tutkimusta varten

Pappisliiton hallitus myöntää joka toinen vuosi apurahoja liiton opinto- ja avustusrahastosta. Seuraavan kerran apurahoja myönnetään yhteensä 12 000 euroa vuonna 2024. Apurahaa voivat hakea liiton varsinaiset jäsenet, maisterijäsenet sekä kandidaattijäsenet.

Apurahojen myöntämisessä huomioidaan sekä tieteelliset että ammatilliset tutkimukset, produktiot tai innovaatiot. Apurahoilla voidaan tarvittaessa tukea myös sellaisia hankkeita, jotka sivuavat tai liittyvät liiton toimintaan.

Tieteellinen apuraha myönnetään tieteellisen tutkimuksen tekemiseen (esimerkiksi lisensiaattityö tai väitöskirjatyö) tai ammatillisen jatkotutkinnon suorittamiseen (esimerkiksi ylemmän pastoraalitutkinnon tutkimus).

Käytännöllinen apuraha myönnetään sellaiseen hankkeeseen, joka edistää papin työtä ja seurakunnan tai kirkon toimintaa tuoden siihen uusia näkemyksiä ja työtapoja. Hankkeeseen ei lähtökohtaisesti tarvitse kuulua tieteellistä tai ammatillista tutkimusta. Painopiste on käytännön työn innovatiivisessa kehittämisessä.

Pappisliiton hallitus voi anomusten perusteella jakaa 12 000 euron summan pienempiin osiin ja myöntää apurahan useammalle hakijalle. Yleensä apurahoja on jaettu samana vuonna vähintään kahdelle hakijalle.

Apurahaa ei kuitenkaan myönnetä yksilölliseen täydennyskoulutukseen, kuten johtamistutkinto tai terapeuttikoulutukset.

Apurahoja haetaan seuraavan kerran kesäkuun 2024 loppuun mennessä. Hallitus päättää apurahojen myöntämisestä syksyn kokouksessaan. Apurahojen käyttämisen tulee ajoittua enintään kolmen kalenterivuoden ajalle myöntämisvuosi mukaan luettuna (v. 2024 – 2026). Apurahan saajan tulee tehdä Pappisliiton hallitukselle vuosittainen selvitys apurahan käytöstä.

Apurahaa haetaan sähköisellä lomakkeella. Lisätietoja antaa tarvittaessa asiantuntija Vesa Engström.

Apuraha tutkimukseen

Pappisliitto myöntää joka toinen vuosi apurahoja tieteellistä ja käytännöllistä tutkimusta tai tarkoitusta varten. Apurahan saajan tulee olla Pappisliiton työelämäjäsen. Apurahat haetaan kesäkuun 2024 loppuun mennessä.

 

Hae liiton apurahaa

Apurahan saajat vuonna 2022

Pappisliiton apurahat 2022, yhteensä 12 000 euroa

Miikka Tarpeenniemi, kuva Pekka Hovi

Tieteellinen apuraha 6000 euroa: Tarpeenniemi Miikka, seurakuntapastori

Apuraha väitöstutkimukseen “Pedagogical Competence in Finnish Evangelical Lutheran Parish Priests’ Work from 1980 to 2020”.

Tutkimuksen aihe nousee papin työn arjesta ja työelämän tilanteesta nykypäivänä: miten pappien perus- ja täydennyskoulutusta tulee kehittää, jotta pappien valmiudet ja osaaminen vastaavat tulevaisuuden työelämän ja ammattien vaatimuksia. Tutkimuksen näkökulmissa nousee esiin pedagogisen osaamisen vaatimus.

Käytännöllinen apuraha 3000 euroa: Aho Anne, seurakuntapastori

Sovitteluavain – Restoratiiviseen sovitteluun perustuva opas työyhteisöjen käyttöön kirkon toimialalla. Tarkoituksena on kirjoittaa käytännönläheinen opas vaikeiden konfliktilanteiden purkamiseen ja käsittelyyn seurakunnille sekä muille kirkon sektorin toimijoille. Opas toimii myös ennaltaehkäisevänä apuvälineenä vaikeiden ristiriitojen käsittelyssä. Sen sisältö soveltuu myös käytännönläheisen sovittelukoulutuksen toteuttamiseen.

Käytännöllinen apuraha 3000 euroa: Uutela Katri, seurakuntapastori

Tutkimus Walk-in-terapiasta, jossa kuvataan, analysoidaan ja arvioidaan Walk-in-terapiaa seurakuntatyön kokonaisuudesta käsin, työn sisällöstä käsin sekä osana nuorten mielenterveyspalveluja. Selvitetään Walk-in-terapiassa käytettävä terapiamenetelmä ja Walk-in-terapian näkyminen nuorisopsykiatrian tilastoissa.  Selvitys on tarkoitettu kirkon päättäjille, työntekijöille sekä kaikille kirkon uusista työmuodoista kiinnostuneille. Selvitys välittää tietoa Walk-in-terapiaa suunnitteleville seurakunnille ja seurakuntayhtymille ja toimii käsikirjana toimintaa käynnistettäessä.

Apurahan saajat vuonna 2020

Tieteellinen apuraha 6 000 euroa jaettiin Kirsi Muurimäelle lähiesimiesten hengellistä johtamista käsittelevään ylemmän pastoraalin tutkimukseen.

Käytännöllinen apuraha 6 000 euroa jaettiin useamman hakijan kesken seuraavasti:

– 3 000 euroa Tuija Kruusille ja Laura Leverinille työnohjauksesta kertovien videoiden tuottamiseen

– 2 000 euroa Petri Tikalle Toivo-seminaarin järjestämiseen

– 1 000 euroa Heidi Pitkäselle Kirkon töitä Joensuusta 2001–2021 -juhlaseminaarin järjestämiseen yhdessä Idän Viisaat -alumniyhdistyksen ja Itä-Suomen yliopiston filosofisen tiedekunnan teologian osaston kanssa.

Näiden lisäksi jaettiin hallituksen myöntämä 6000 euron apuraha Valtteri Virralle ylemmän pastoraalin tutkimukseen kirkkoherran välillisen vaalitavan vaikutuksista kirkkoherran valintaan mukaan lukien tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusnäkökulmat.