Liity jäseneksi

Ammattietiikka

Pappisliiton valtuusto hyväksyi Papin ammattietiikka -ohjeistuksen marraskuussa 2009. Ohjeet kertovat niistä arvoista ja arvostuksista, jotka ovat keskeisiä papin työssä ja elämässä. Papin ammattietiikka perustuu Raamattuun, erityisesti kultaisen säännön etiikkaan.

 

A. Kirkko ja pappi

Kirkko kutsuu papin virkaan. Ottaessaan vastaan pappisviran pappi antaa pappislupauksen, jossa hän sitoutuu kirkon perustehtävään, kirkon tunnustukseen, kirkkolakiin, kirkkojärjestykseen, kirkon ja seurakunnan virallisiin päätöksiin sekä piispan ohjeistukseen.

1. Pappi julistaa ja välittää evankeliumia niin, että Jumalan armo ja rakkaus kohtaavat ihmisen hänen elämäntilanteissaan ja kysymyksissään.

2. Työssään pappi suostuu myös vaikeisiin ja epämiellyttäviltä tuntuviin tehtäviin.

3. Elämällään ja toiminnallaan pappi rakentaa kuvaa kirkosta uskon, toivon ja rakkauden yhteisönä.

4. Pappi kehittää omaa teologista ajatteluaan toimiakseen työyhteisössä teologisena asiantuntijana ja ymmärtääkseen paremmin myös erilaisia näkemyksiä.

B. Yhteisö ja pappi

Kristityn ensimmäinen kutsumus on ihmisyyden  toteuttaminen lähisuhteissa. Tämän pappi tekee rikkomatta virkaan liittyviä velvollisuuksia.

1. Pappi kunnioittaa ihmistä ja hyväksyy hänet ihmisenä kaikissa tilanteissa, vaikka ei aina voikaan hyväksyä hänen arvojaan ja tekojaan.

2. Papin ammattitaitoon kuuluu erilaisten tilanteiden ja ihmisten elämänvaiheiden huomioon ottaminen. Sielunhoidollisessa keskustelussa pappi tarvittaessa kertoo lain määräämät vaitiolo- ja ilmoitusvelvollisuuden rajat.

3. Pappi sitoutuu työyhteisön yhteiseen työskentelyyn ja sovittuihin suuntaviivoihin. Hän toimii alaisena tai johtajana sen mukaan kuin työtehtävä tai asema edellyttää. Pappi osoittaa arvostusta jokaista työntekijää ja hänen ammattitaitoaan kohtaan.

4. Osallistuessaan yhteiskunnalliseen toimintaan pappi ei käytä hyväkseen virka-asemaansa tai viran tunnuksia henkilökohtaisen tai edustamansa ryhmän edun saavuttamiseksi.

5. Pappi ei hyväksy työssään minkäänlaisia vastavuoroisia palveluksia tai etuuksia.

6. Pappi noudattaa työyhteisössä sovittuja työ- ja vapaa-aikoja. Työajaton työ velvoittaa pappia rajaamaan työtään ja pitämään huolta jaksamisestaan.

C. Luomakunta ja pappi

Luomiskertomuksessa ihmiselle on annettu velvollisuus huolehtia luomakunnasta, jonka osana myös pappi pyrkii viljelemään ja varjelemaan maailmaa.

1. Pappi tuo julistuksessaan ja elämäntavassaan esiin kristinuskon luontoa suojelevia ja elämää ylläpitäviä näkökulmia.

2. Pappi sitoutuu työssään huolehtimaan toimintatapojen kehittämisestä ekologiseen suuntaan.

3. Pappi edistää globaalin oikeudenmukaisuuden toteutumista.