Liity jäseneksi

Alaosaston mallisäännöt

Jokaisen alaosaston toiminta määritellään säännöissä. Ne on laadittu Pappisliiton hallituksen vahvistamien mallisääntöjen pohjalta, huomioiden kuitenkin kunkin alaosaston yksilölliset tarpeet ja ominaispiirteet.

Uutta alaosastoa perustettaessa on hyvä olla yhteydessä liiton toimistoon, missä Pappisliiton toiminnasta vastaava asiantuntija vastaa myös alaosastotoiminnan koordinoimisesta. Pappisliiton hallitus päättää uuden alaosaston ottamisesta liiton yhteyteen ja vahvistaa alaosastolle laaditut säännöt.


Alaosaston mallisäännöt

(hyväksytty Pappisliiton hallituksessa 22.3.2010)

Nimi ja kotipaikka

1 §             _________________________________________________ on Suomen kirkon pappisliitto r.y:n (jäljempänä Liitto) sääntöjen 7 §:n tarkoittama alaosasto (jäljempänä Alaosasto). Alaosaston toiminta-alueena on ________________________________.

Tarkoitus

2 §

Alaosaston tarkoituksena on tukea ja auttaa jäseniään eri tavoin toimimaan teologina virassaan ja hoitaa jäsentensä keskinäistä yhteyttä.

Alaosasto toimii jäsenten yhdyssiteenä liiton hallinto- ja toimielimiin, toimittaa jäsenilleen tietoja liiton toiminnasta ja tekee aloitteita liiton toiminnan edistämiseksi.

Jäsenet

3 §

Alaosaston jäseniä ovat kaikki sen toiminta-alueella asuvat Pappisliiton jäsenet/muu määrittely.

Kokoukset

4 §

Alaosaston vuosikokous pidetään ennen helmikuun loppua hallituksen määräämänä aikana.

Alaosasto järjestää koulutus- ja keskustelutilaisuuksia sekä retkiä, seminaareja ja vierailuja hallituksen erikseen päättämällä tavalla.

Kutsut alaosaston kokouksiin annetaan hallituksen päättämällä tavalla.

5 §

Alaosaston vuosikokouksen tehtävänä on

 1. käsitellä edellisen vuoden toimintakertomus
 2. vahvistaa toiminnantarkastajien lausunnon perusteella edellisen vuoden tilinpäätös ja päättää tili- ja vastuuvapaudesta
 3. vahvistaa kuluvan vuoden toimintasuunnitelma
 4. päättää kuluvan vuoden jäsenmaksusta
 5. vahvistaa kuluvan vuoden talousarvio
 6. valita hallituksen puheenjohtaja, mikäli hän on erovuorossa
 7. valita hallituksen jäsenet erovuorossa olevien tilalle
 8. suorittaa kuluvan vuoden toiminnantarkastajien vaali
 9. käsitellä muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Hallitus

6 §

Hallituksen muodostavat hallituksen puheenjohtaja ja vähintään kaksi vuosikokouksen valitsemaa jäsentä. Puheenjohtajan ja jäsenen toimikausi on kaksi kalenterivuotta. Puolet jäsenistä on vuosittain erovuorossa. Erovuoroisuus ratkaistaan arvalla.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan vuodeksi kerrallaan.

Mikäli hallituksen jäsen eroaa tehtävästään kesken toimikautensa, hänen tilalleen jäljellä olevaksi kaudeksi valitaan uusi jäsen alaosaston seuraavassa kokouksessa.

7 §

Hallituksen tehtävänä on

 1. vastata toimintasuunnitelman toteuttamisesta
 2. pitää jäsenluetteloa ja hoitaa alaosaston taloutta
 3. antaa vuosikokoukselle kertomus edellisen vuoden toiminnasta
 4. toimittaa liiton hallitukselle edellisen vuoden toimintakertomus sekä ilmoitukset puheenjohtajasta ja sihteeristä.

Nimen kirjoittaminen

8 §

Alaosaston nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yksin tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja ja sihteeri yhdessä. Talousasioissa rahastonhoitaja kirjoittaa alaosaston nimen yksinään.

Yleisiä säännöksiä

9 §

Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä vuosikokouksessa 2/3 enemmistöllä annetuista äänistä. Muutokset on sitä ennen käsiteltävä hallituksessa. Alaosaston säännöt ja niihin tehdyt muutokset astuvat voimaan liiton hallituksen hyväksyttyä ne.

10 §

Päätös alaosaston lakkauttamisesta on tehtävä samassa järjestyksessä.

Alaosaston purkautuessa siirtyvät sen jäljelle jääneet varat Pappisliitolle.