Liity jäseneksi

Koulutus papin työhön

Teologiaa voi opiskella kolmessa yliopistossa: Helsingissä, Joensuussa ja Åbo Akademissa. Turussa opetus on ruotsiksi. Lisätietoja koulutukseen hakeutumisesta ja opinnoista löydät yliopistojen kotisivuilta.

Pappisvirkaan pätevöittävät tutkinnot on lueteltu piispainkokouksen päätöksessä nro 145.

Vaihtoehto 1: Teologian kandidaatin (180 op) ja maisterin tutkinto (120 op)

Suoritettuun tutkintoon tulee sisältyä seuraavat opinnot:

  • eksegetiikan, kirkkohistorian, systemaattisen teologian ja käytännöllisen teologian opintoja kaikissa oppiaineissa yhteensä vähintään 100 opintopistettä sekä uskontotieteellisiä opintoja vähintään 10 opintopistettä; pistemäärään ei sisälly opinnäytetöitä, paitsi kandidaatin tutkinnon osalta;
  • heprean, kreikan ja latinan opintoja yhteensä vähintään 30 opintopistettä ainakin kahdessa mainituista kielistä siten, että yksi näistä on kreikka, tai jos tutkinto antaa uskonnonopettajan kelpoisuuden, opintoja tulee olla vähintään 20 opintopistettä ainakin kahdessa edellä mainitussa kielessä;
  • vähintään 20 opintopisteen kokonaisuus, johon sisältyy jumalanpalveluselämän, uskontokasvatuksen ja sielunhoidon soveltavia opintoja sekä päätoiminen työssäoppimisjakso Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakunnassa.

Vaihtoehto 2: Muu soveltuva tutkinto ja teologian maisterin, lisensiaatin tai tohtorin tutkinto

Muulla soveltuvalla tutkinnolla tarkoitetaan ylempää korkeakoulututkintoa tai ylempää ammattikorkeakoulututkintoa.

Tutkintoon tulee sisältyä seuraavat opinnot:

  • heprean, kreikan tai latinan opintoja yhteensä vähintään 10 opintopistettä yhdessä kielessä;
  • eksegetiikan, kirkkohistorian, systemaattisen teologian ja käytännöllisen teologian opintoja kaikissa oppiaineissa yhteensä vähintään 100 opintopistettä, joihin voi sisältyä klassisten kielten opintoja, sekä uskontotieteellisiä opintoja vähintään 10 opintopistettä; pistemäärään ei sisälly opinnäytetöitä;
  • vähintään 20 opintopisteen kokonaisuus, johon sisältyy jumalanpalveluselämän, uskontokasvatuksen ja sielunhoidon soveltavia opintoja sekä päätoiminen työssäoppimisjakso Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakunnassa.

Teologiaa voi opiskella kolmessa yliopistossa: Helsingissä, Joensuussa ja Åbo Akademissa. Turussa opetus on ruotsiksi. Lisätietoja koulutukseen hakeutumisesta ja opinnoista löydät yliopistojen kotisivuilta.

Helsingin yliopisto, teologinen tiedekunta

Itä-Suomen yliopisto, filosofinen tiedekunta, teologian osasto

Åbo Akademi, fakulteten för humaniora, psykologi och teologi

Papin ydinosaamisen kuvaus 2020

Piispainkokous hyväksyi papin ydinosaamiskuvauksen 18.5.2020.

Papin tarvitsema ydinosaaminen toteutuu viidellä osaamisalueella, jotka ovat teologinen ja arvo-osaaminen, papin tehtäväosaaminen, vuorovaikutusosaaminen, työelämä- ja kehittämisosaaminen sekä toimintaympäristö- ja yhteisöosaaminen.

Papin ydinosaamiskuvaus 2020

Kirkon ydinosaaminen

Kirkkohallituksen täysistunto hyväksyi muut ydinosaamiskuvaukset 21.4.2020.

Pappeja koskevat mm. oheisesta linkistä löytyvät perheneuvojan, oppilaitostyöntekijän sekä vammais- ja viittomakielisen työn työntekijän ydinosaamiskuvaukset sekä erillisestä linkistä löytyvä sairaalapapin ydinosaamiskuvaus.

Kirkon ydinosaamiskuvaukset

Sairaalapapin ydinosaaminen