Liity jäseneksi

Tutkittua tietoa

AKI-liittojen jäsentutkimus 2022

Pappien ja kanttorien työn kuormittavuus lisääntyi erityisesti koronapandemian aikana. Myös kokemus oman työn tärkeydestä on heikentynyt. Vaikka valtaosa papeista ja kanttoreista kokee edelleen olevansa tyytyväinen työhönsä, ja he kokevat vahvaa työn imua, hyvinvointi työssä on heikentynyt monin eri tavoin mitattuna.

Korona-aika näyttää tulosten perusteella heikentäneen pappien ja kanttorien kokemusta myös seurakuntatyön tärkeydestä. Erityisesti sanan julistamista, jumalanpalvelusta, Raamatun lukemista ja opettamista, sielunhoitoa, kirkollisia toimituksia ja ihmisten auttamista tärkeänä pitävien osuus on vähentynyt.

Jäsentutkimus 2022

AKI-liittojen jäsentutkimus 2018

Papin työssä työn imu on vahva. Papit ovat omistautuneet työlleen ja kokevat innostusta, inspiraatiota ja ylpeyttä työstään. Seurantatutkimus 20 vuoden ajalta osoittaa pappien työn puitteiden kehittyneen tasaisesti paremmiksi esimerkiksi työmäärän hallinnan ja työssä jaksamisen osalta.

Luonteva suhtautuminen kuolemaan on yksi työhyvinvoinnin osatekijä. Tämä näyttäytyy paitsi voimavarana työssä myös alueena, jolla kirkon työntekijöillä on paljon annettavaa muille. Myös enemmistö kanttoreista voi työssään hyvin, mutta uusimmat tulokset osoittavat lisäksi huolestuttavaa kehitystä useilla työhyvinvoinnin alueilla.

Jäsentutkimus 2018

AKI-liittojen jäsentutkimus 2014

Papin ja kanttorin työssä parasta ovat ihmiset ja työn monipuolisuus, pahinta työajan ja -määrän rajattomuus

Oma liitto nähtiin tarpeellisena kummankin ammattikunnan keskuudessa. Kanttorien arviot omasta liitostaan olivat hiukan myönteisempiä kuin pappien arviot omasta liitostaan.

Papit ja kanttorit pitävät työnsä parhaana puolena mahdollisuutta työskennellä ihmisten parissa, auttaa ja kohdata heitä eri elämätilanteissa. Niin ikään työssä arvostettiin sen monipuolisuutta, vapautta ja itsenäisyyttä.

Raskaimmaksi työssä sen sijaan koettiin eri tavoin työaikaan, työmäärään ja sen rajaamiseen liittyvät tekijät. Mahdollisuuksilla vaikuttaa omaan työmäärään, työhön käytetyllä ajalla ja mahdollisuuksilla pitää vapaapäivänsä oli tutkimuksen mukaan suora yhteys työssä jaksamiseen.

Jäsentutkimus 2014

AKI-liittojen jäsentutkimus 2010

Yhä useampi nainen kiinnostunut esimiestehtävistä

Vuoden 2010 jäsentutkimus toteutettiin yhteistyössä Kirkon tutkimuskeskuksen kanssa. Jäsentutkimuksen tulokset ilmestyivät kirkon tutkimuskeskuksen julkaisusarjassa. Tulosten analysoinnista ja raportoinnista vastasi TT, dosentti Kati Niemelä.

Kyselyllä selvitettiin kanttorien ja pappien näkemyksiä ajankohtaisista kirkon kysymyksistä, työstään sekä liiton toiminnasta. Kysely lähetettiin kaikille työssäoleville jäsenille, ja vastausprosentti oli kanttoreilla 34, papeilla 39.

Kanttorit ja papit ovat pääosin tyytyväisiä sekä työhönsä että liittoon. Naisten kiinnostus esimiestehtäviä kohtaan on lisääntynyt, ja yhä useampi toivoo naista piispaksi.

Jäsentutkimus 2010

AKI-liittojen jäsentutkimus 2006

Kyselyssä selvitettiin jäsenten näkemyksiä ajankohtaisista hallinnollisista ja
eettisistä kysymyksistä sekä työn organisointiin, työtyytyväisyyteen ja työssä
jaksamiseen liittyviä kysymyksiä. Lisäksi selvitettiin jäsenten kokemuksia ja
toiveita omaa liittoaan kohtaan.

Työ tuottaa jäsenille tyydytystä ja työssä on tärkeää saada auttaa ja palvella
lähimmäistä. Valtaosalle jäsenistä työ on myös kutsumustehtävä, jossa voi
toteuttaa itseään. Palkkaansa tyytyväisiä on papeista kuitenkin vain niukka
enemmistö ja kanttoreista alle puolet.

Työ kuormittaa monen perhe-elämää, parisuhdetta ja sosiaalista elämää, mutta on samalla sosiaalisesti antoisaa. Työtä tehdään kuitenkin useimmiten aivan liikaa ja vain joka neljäs pappi ja puolet kanttoreista tekee alle 40-tuntista työviikkoa. Yli 50-tuntista työviikkoa tekee papeista joka viides ja kanttoreista joka kymmenes.

Jäsentutkimus 2006