Liity jäseneksi

Säännöt

Säännöt on hyväksytty AKI-liittojen valtuuston ylimääräisessä kokouksessa 25.1.2021. Patentti- ja rekisterihallitus on ne hyväksynyt merkittäväksi yhdistysrekisteriin 18.3.2021.

Nimi ja kotipaikka

1 §

Yhdistyksen nimi on AKI-liitot ry. Yhdistyksen nimestä käytetään epävirallisena käännöksenä ruotsiksi AKI-förbunden ja englanniksi AKI Unions.

Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä AKI. AKIn kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta-alue koko maa.

Tarkoitus

2 §

AKIn tarkoituksena on tukea jäsenjärjestöjensä edunvalvontaa, edistää jäsenjärjestöjensä jäsenten ammatillisia ja yhteiskunnallisia etuja sekä toimia jäsentensä yhdyssiteenä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi AKI

 • toimii työmarkkinajärjestönä;
 • neuvottelee ja tekee virka- ja työehtosopimuksia;
 • vaikuttaa kirkolliseen ja yhteiskunnalliseen päätöksentekoon;
 • antaa lausuntoja ja kannanottoja;
 • edustaa jäsenjärjestöjään näitä yhteisesti koskevissa kysymyksissä.

AKI voi kuulua sellaisiin kotimaisiin tai kansainvälisiin järjestöihin, joiden jäsenyys edistää sen tarkoituksen toteutumista.

Jäsenyys

3 §

Jäsenjärjestöksi voidaan hyväksyä rekisteröity yhdistys, joka edustaa kirkollisella tai uskonnollisella alalla kouluttautuneita tai työskenteleviä henkilöitä.

AKIn jäsenyyttä hakevan yhdistyksen tulee jättää hallitukselle kirjallinen hakemus, johon on liitettävä yhdistyksen säännöt, edellisen vuoden toimintakertomus sekä selvitys jäsenmäärästä ja yhdistyksen taloudesta.

4 §

AKIlla on oikeus kantaa jäsenjärjestöiltään jäsenmaksua.

Jäsenmaksun perusteena on jäsenjärjestön täyttä jäsenmaksua maksavien jäsenten määrä. Hallitus voi pätevän syyn perusteella myöntää vapautuksen jäsenmaksuvelvollisuudesta osaksi, kokonaan tai määräajaksi. Perusteena voi olla jäsenjärjestön talouden heikentyminen, jäsenmäärän vähyys tai muu vastaava syy.

5 §

Jäsenjärjestö, joka haluaa erota AKIsta, ilmoittakoon siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai
liittokokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Eroaminen tulee voimaan heti, mutta jäsenjärjestö on velvollinen suorittamaan jäsenmaksua kuuden kalenterikuukauden ajan eroamisesta lukien.

6 §

Jäsenjärjestö voidaan erottaa sillä perusteella, että se on toiminnallaan huomattavasti vahingoittanut AKIa. Ennen erottamispäätöksen tekoa jäsenjärjestöllä on tilaisuus selvityksen antamiseen. Jäsenjärjestö voidaan katsoa eronneeksi, jos se ei ole kalenterivuoden loppuun mennessä maksanut erääntynyttä jäsenmaksuaan.

Liittokokous

7 §

Ylintä päätösvaltaa käyttää AKIn jäsenjärjestöjen liittokokous.

Liittokokous päättää sen lisäksi, mitä yhdistyslain 23 §:ssä on säädetty,

 1. jäsenjärjestön ottamisesta ja erottamisesta;
 2. AKIn nelivuotissuunnitelmasta sekä vuosittaisesta toimintasuunnitelmasta;
 3. AKIn vuosittaisesta talousarviosta ja jäsenmaksusta;
 4. AKIn neuvottelu- ja vaikuttamistoiminnan linjauksista;
 5. kansalliseen ja kansainväliseen järjestöön liittymisestä ja siitä eroamisesta.

8 §

Liittokokouksen kutsuu koolle hallitus. Liittokokous on kutsuttava koolle, kun jokin jäsenjärjestö sitä kirjallisesti hallitukselta vaatii. Hallituksen on kutsuttava liittokokous koolle kuukauden kuluessa vaatimuksesta.

Kokouskutsu liittokokoukseen on toimitettava kirjallisesti vähintään kahta viikkoa ennen kokousta. Erittäin kiireellisessä asiassa kutsuaika on kuitenkin kolme päivää.

Hallitus voi päättää, että liittokokoukseen voi ennen kokousta tai kokouksen aikana osallistua tietoliikenneyhteyden tai teknisen apuvälineen avulla.

9 §

Liittokokoukseen saa kukin jäsenjärjestö valita kaksi edustajaa sekä yhden edustajan kutakin 4 § 2 momentissa määriteltyä alkavaa 150 jäsentä kohden sekä yhtä monta varaedustajaa. Lisäksi jäsenjärjestö, jolla on opiskelijajäseniä, saa valita liittokokoukseen yhden opiskelijaedustajan sekä tälle varaedustajan.

Jäsenjärjestön on ilmoitettava valitsemistaan liittokokousedustajista AKIlle toimintavuotta edeltävän vuoden loppuun mennessä. Jäsenjärjestö voi ilmoittaa muutoksista edustajiinsa toimintavuoden aikana.

Liittokokousedustajan tulee olla edustamansa järjestön jäsen. Liittokokousedustajaksi ei voida valita AKIn hallituksen jäsentä tai toimihenkilöä.

10 §

Liittokokouksessa on jokaisella 9 §:ssä mainitulla edustajalla tai hänen sijaansa tulleella varaedustajalla yksi ääni.

11 §

Jäsenjärjestöllä ja liittokokousedustajalla on oikeus tehdä liittokokoukselle aloitteita. Aloitteet on toimitettava hallitukselle viimeistään kuukautta ennenliittokokousta.

Jäsenjärjestöllä on oikeus estää liittokokousta tekemästä päätöstä tai siirtää päätöksentekoa 7 § 2 momentin 4 kohdassa tarkoitetussa asiassa. Jos jäsenjärjestö haluaa käyttää tätä oikeuttaan, sen tulee ilmoittaa siitä viimeistään liittokokouksessa asian käsittelyn yhteydessä.

12 §

Liittokokouksia pidetään hallituksen kutsusta vuosittain vähintään kaksi siten, että kevätkokous pidetään toukokuun ja syyskokous marraskuun loppuun mennessä.

Kaikissa liittokokouksissa

 • esitetään hallituksen työmarkkinakatsaus ja käydään työmarkkinapoliittinen keskustelu;
 • keskustellaan ja tarvittaessa päätetään AKIn tavoitteista ajankohtaisissa asioissa.

Kevätkokouksessa lisäksi

 • esitetään hallituksen kertomus AKIn toiminnasta sekä AKIn tilinpäätös edelliseltä vuodelta;
 • vahvistetaan tilintarkastajien lausunnon perusteella edellisen vuoden tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.

Syyskokouksessa lisäksi

 • hyväksytään toimintasuunnitelma seuraavaa kalenterivuotta varten;
 • päätetään seuraavan vuoden jäsenmaksusta;
 • hyväksytään seuraavan vuoden talousarvio.
 • valitaan joka toinen vuosi hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet seuraavaksi kahdeksi vuodeksi;
 • valitaan seuraavaa tilikautta varten yksi tai kaksi tilintarkastajaa varahenkilöineen taikka yksi tilintarkastusyhteisö.

13 §

Liittokokouksessa päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Päätös AKIn sääntöjen muuttamisesta, AKIn purkamisesta sekä 7 § 2 momentin 3-5 kohdassa mainitusta asiasta on tehtävä kuitenkin 3/4 äänten enemmistöllä.

Äänten mennessä tasan ratkaisee liittokokouksen puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleisssa, joissa ratkaisee arpa.

14 §

Liittokokouksista pidetään pöytäkirjaa, joka on asianmukaisesti tarkastettava ja säilytettävä.

Hallitus

15 §

Hallituksen muodostavat puheenjohtaja sekä 2–5 muuta jäsentä. Jäsenten valinnassa on pyrittävä siihen, että kaikki jäsenjärjestöt tulevat edustetuksi. Hallituksen jäsenen tulee olla jäsenjärjestön jäsen.

Puheenjohtajan ja hallituksen jäsenen toimikausi on kaksi vuotta. Toimikausi alkaa välittömästi valinnan jälkeen.

Puheenjohtaja ja hallituksen jäsen voidaan valita yhtäjaksoisesti enintään kolmelle toimikaudelle.

16 §

Hallitus käyttää AKIn toimeenpanovaltaa ja muun ohessa
 • valmistelee esitykset liittokokoukselle;
 • valvoo asettamiensa neuvottelukuntien, toimikuntien ja työryhmien työskentelyä;
 • vahvistaa neuvottelukuntien päätökset virka- ja työehtosopimusten hyväksymisestä ja hylkäämisestä;
 • vahvistaa neuvottelukuntien päätökset työtaisteluun ryhtymisestä sekä päättää keskusjärjestön työtaistelusta irrottautumisesta;
 • hoitaa muut liiton hallintoon kuuluvat tehtävät.

Hallitus vastaa toiminnastaan liittokokoukselle.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan toiminnanjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen, kun saapuvilla on vähintään puolet jäsenistä. Jos puheenjohtaja on estynyt, kokous valitsee itselleen puheenjohtajan.

Hallituksen kokouksista pidetään pöytäkirjaa, joka on asianmukaisesti tarkastettava ja säilytettävä.

17 §

Hallituksen tulee kuulla jäsenjärjestöjä ennen kuin se esittää liittokokoukselle 7 § 2 momentin 4 kohdassa tarkoitetusta asiasta päättämistä.

18 §

Hallitus voi asettaa liiton toiminnan edistämiseksi neuvottelukuntia, toimikuntia sekä tilapäisiä työryhmiä.

Neuvottelukuntien jäsenet nimetään jäsenjärjestöjen esittämistä ehdokkaista siinä suhteessa kuin jäsenjärjestöillä on jäseniä neuvottelukunnan sopimusalalla.

Toimikuntien jäsenet nimetään jäsenjärjestöjen esittämistä ehdokkaista siinä suhteessa kuin jäsenjärjestöillä on jäseniä, kuitenkin niin, että jokaiseen toimikuntaan nimetään vähintään yksi jäsen jokaisesta jäsenjärjestöstä.

Toimihenkilöt

19 §

Hallitus ottaa ja erottaa toiminnanjohtajan sekä muut vakituiset toimihenkilöt. Toiminnanjohtaja ottaa tarvittaessa tilapäisiätyöntekijöitä välttämättömien tehtävien hoitamiseksi.

Nimen kirjoittaminen

20 §

AKIn nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai toiminnanjohtaja yksin. Hallitus voi myös erikseen tarpeen mukaan antaa henkilökohtaisen nimenkirjoitusoikeuden nimeämälleen henkilölle.

Yleisiä säännöksiä

21 §

AKIn toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi. Tilit on jätettävä tilintarkastajille kolme viikkoa ja tilintarkastuskertomus hallitukselle viikkoa ennen liiton kevätkokousta.

22 §

AKIn purkautuessa on jäljelle jääneet varat käytettävä AKIn tarkoituksen mukaisesti viimeisen liittokokouksen päättämällä tavalla.