Liity jäseneksi

Työttömyys ja lomautukset

Toimi heti!

  1. Ilmoita työttömyydestä / lomautuksesta AKI-liittojen toimistoon, jotta jäsenmaksuperintäsi ei katkea.
  2. Ilmoittaudu työttömäksi työnhakijaksi työ- ja elinkeinotoimistoon, jotta saat oikeuden päivärahaan.
  3. Hae päivärahaa jälkikäteen Erityiskoulutettujen työttömyyskassasta.

Työnhaku on pidettävä voimassa

Työnhaku on pidettävä voimassa TE-toimiston määräämällä tavalla koko työttömyyden ajan. Muista hoitaa jäsenmaksusi myös työttömänä ollessasi.

Milloin voit saada ansiopäivärahaa?

Ansiopäivärahan saamisen edellytyksenä on, että olet ollut työttömyyskassan jäsen vähintään 26 työttömyyttä edeltävää kalenteriviikkoa ja jäsenyysaikana olet täyttänyt palkansaajan työssäoloehdon. Työssäoloehto täyttyy, jos olet työttömyyttä edeltäneiden 28 kuukauden aikana ollut vähintään 26 kalenteriviikkoa työssäoloehdon täyttävässä työssä.

Työssäoloehtoon huomioidaan sellainen työ- tai virkasuhteessa tehty työ, jossa työaika on ollut vähintään 18 tuntia kalenteriviikossa ja jonka palkasta on ennakonpidätyksen lisäksi tilitetty lakisääteiset sosiaaliturva-, eläke- ja työttömyysvakuutusmaksut. Lisäksi edellytetään, että työstä on maksettu työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Ellei alalla ole työehtosopimusta, edellytetään kokoaikatyöstä maksetun palkan olleen vähintään 1 252 euroa kuukaudessa (vuonna 2021). Työssäoloehtoon lasketaan myös palkallinen vuosiloma, jos loma-ajan palkka on maksettu vähintään 18 viikkotunnin mukaan.

Työssäoloehtoon ei huomioida työtä, jonka aikana olet saanut osasairauspäivärahaa tai josta sinulle on maksettu alennettua sairausajan palkkaa tai osittaista työkyvyttömyyseläkettä. Niiden aikainen työ voidaan kuitenkin ottaa huomioon tarkastelujaksoa pidentävänä aikana enintään 7 vuoden ajalta. Tarkastelujaksoa pidentävät myös laitoshoito, kuntoutus, asevelvollisuus, siviilipalvelus, päätoimiset opinnot, vankeusrangaistus, vuorotteluvapaa, työllistymistä edistävät palvelut sekä alle 3-vuotiaan lapsen hoito.

Korkeimmalla korotetulla palkkatuella tehdystä työstä puolet kerryttää työssäoloehtoa ja puolet pidentää työssäoloehdon tarkastelujaksoa. Lue lisää ansiopäivärahasta.

Päivärahan hakeminen

Lähetä ensimmäinen ansiopäivärahahakemus työttömyyskassaan noin kahden viikon työttömyyden jälkeen Erkon verkkoasioinnin kautta.

Hakemuksen saavuttua kassaan sinulle lähetetään infokirje, jossa kerrotaan hakemuksesi saapumispäivä ja jonka mukana saat jatkohakemuslomakkeen. Ensimmäinen hakemus otetaan käsittelyyn 30 päivän sisällä hakemuksen saapumisesta kassaan. Tänä aikana sinulla on mahdollisuus täydentää hakemustasi saamallasi jatkohakemuslomakkeella. Hakemusta voit täydentää myös kassan verkkoasioinnin kautta, lomakkeella ”ansiopäivärahahakemus”. Verkkoasioinnin ”jatkohakemus” -nimiset lomakkeet vapautuvat käyttöösi sen jälkeen, kun kassa on maksanut sinulle päivärahaa ensimmäisen kerran.

Ensimmäisen päivärahamaksun jälkeen voit hakea päivärahaa jatkohakemuksilla joko kuukauden tai neljän kalenteriviikon (ma-su) jaksoissa.

  • Päivärahaa haetaan takautuvasti, joten voit lähettää hakemuksen kassalle aikaisintaan viimeisenä hakemukseen merkitsemänäsi päivänä.
  • Täytä hakemus huolellisesti. Jos olet työskennellyt hakujaksolla, merkitse työpäiville ”työssä” ja ilmoita työtunnit niille tarkoitetussa sarakkeessa. Työttömyyspäiville merkitään ”työtön” tai ”lomautettu”, tilanteesi mukaan.
  • Jos olet työskennellyt hakujaksolla, tarvitaan hakemuksen liitteeksi ainakin kopio hakujaksolla tehtyä työtä koskevasta palkkalaskelmasta tai palkkatodistuksesta. Lue lisää sovitellun päivärahan hakemisesta.

Huomaa, että jatkohakemus täytetään aina täydeltä neljän kalenteriviikon tai kuukauden mittaiselta hakujaksolta, vaikka jaksolla alkaisi tai päättyisi osa-aikatyö tai työllistymistä edistävä palvelu!

Muista, että päivärahaa tulee hakea takautuvasti, kolmen kuukauden sisällä päivästä, jolta etuutta haetaan, tai hakemus vanhenee. Myöhässä haetuilta päiviltä ei makseta päivärahaa. Jokainen hakemus vanhenee erikseen.