Liity jäseneksi

Erimielisyyksien ratkaiseminen

Neuvottelut työnantajan kanssa

Työehdoista voi tulla erimielisyyksiä, ja erimielisyydestä voi syntyä palvelussuhteeseen liittyviä etuja koskeva riita.

Ensisijainen ratkaisukeino on aina koettaa päästä sopimukseen.

Työpaikalla työehdoista neuvottelee kanssasi liiton luottamusmies. Jos työpaikallasi ei ole luottamusmiestä tai luottamusvaltuutettua, myös AKI-liittojen toimisto voi avustaa neuvotteluissa.

Jos virka- ja työehtosopimukseen liittyvästä tulkinnasta ei päästä yksimielisyyteen työpaikalla, asia voidaan ratkaista liittojen ja työnantajajärjestön välisessä keskusneuvottelussa.

Ota yhteyttä

Muutoksenhaku

Aina erimielisyydet eivät ratkea sopimalla. Lopullisen ratkaisun palvelussuhteita koskeviin riitoihin antaa tuomioistuin.

Jos työ- ja virkaehtosopimukseen liittyvä erimielisyys ei ole ratkennut työpaikalla ja liittojen välisessä keskusneuvottelussa, on asia mahdollista saada ratkaistuksi työtuomioistuimessa.

Virkavaalista ja virasta irtisanomisesta haetaan yleensä ensin oikaisua päätöksen tehneeltä viranomaiselta ja sitten muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen.

Työsopimukseen liittyvät riidat ratkotaan yleisissä tuomioistuimissa. Myös syrjintätilanteisiin liittyvää hyvitystä haetaan nostamalla kanne käräjäoikeudessa.

AKI-liittojen toimisto avustaa sinua oikeusprosesseissa. Voit myös neuvotella kanssamme oman juristin käytöstä (ks. oikeusturvavakuutuksesta alla).

Ota yhteyttä

Oikeusturva

AKI-liitot on vakuuttanut työelämäjäsenensä ammatillisella ryhmävastuu- ja oikeusturvavakuutuksella Vakuutusyhtiö Turvassa. Myös opiskelijajäsenet ovat vakuutettuna työskennellessään opiskelua tukevissa työtehtävissä.

Vakuutusmäärä on 7 500 € vahinkotapahtumaa kohti. Jos jäsen käyttää liiton osoittamaa lakimiestä tai yhteistyötoimistoa, vakuutusmäärä on 15 000 €.

Omavastuu on 30 % korvattavista kustannuksista, kuitenkin vähintään 300 €. Jos jäsen käyttää liiton osoittamaa lakimiestä tai yhteistyötoimistoa, omavastuu on 15 %, kuitenkin vähintään 150 €.

Vakuutuksen käyttäminen edellyttää neuvottelua AKI-liittojen toimiston kanssa.