Liity jäseneksi

AKI-liittojen lakipalveluiden ehdot

Hyväksytty AKI-liitot ry:n hallituksen kokouksessa 14.12.2023.

Neuvonta työelämän lakiasioissa

AKI-liittojen jäsenet saavat puhelin- ja sähköpostineuvontaa omaa palvelussuhdettaan ja elinkeinoaan koskevissa työelämän lakiasioissa. Palvelun tuottavat AKIn toimiston juristit. Neuvonta on jäsenelle aina maksutonta.

Palveluun sisältyy:

 • Neuvonta työ- ja virkasuhdelainsäädäntöä sekä työ- ja virkaehtosopimuksia koskevissa asioissa. Kannanotot työ- ja virkasuhdelainsäädännön sekä työ- ja virkaehtosopimusten soveltamiseen jäsenen asiassa. Työnantajan edustajina toimivat työntekijät ja viranhaltijat saavat muiden jäsenten tapaan neuvontaa omaa työ- tai virkasuhdettaan koskevassa asiassa.
 • Neuvonta työ-, virka-, johtaja-, kilpailukielto-, ja erosopimuksissa.
 • Yleisluontoinen neuvonta vero- ja sosiaaliturva-asioissa (esim. työttömyysturva, eläkkeet). Yksityiskohtaista neuvontaa, jossa otetaan kantaa vero- ja sosiaaliturvasääntelyn soveltamiseen jäsenen tapauksessa, antavat Verohallinto, Kela, työttömyyskassat sekä Keva ja eläkeyhtiöt.

Palveluun ei sisälly:

 • Työnantajapuolen neuvonta, kun jäsen toimii työnantajan edustajana (esim. miten suoritetaan irtisanominen). Työnantajan etua koskeva neuvonta on haettava työmarkkinalaitoksesta, työnantajaliitosta tai tuomiokapitulista.

Oikeusapu työelämän riita-asioissa

AKI-liittojen jäsenet saavat oikeusapua työelämän riita-asioissa. Palvelun tuottavat AKIn toimiston juristit. Tarvittaessa oikeusapu voidaan ostaa ulkopuoliselta asianajo- tai lakiasiaintoimistolta.

Palveluun sisältyy:

 • Työsuhteisiin liittyvät kanteet yleisiin tuomioistuimiin, kannetta edeltävät neuvottelut työnantajan kanssa sekä tuomioistuimissa toteutettava suullinen käsittely.
 • Virkasuhteisiin liittyvät oikaisuvaatimukset työnantajalle sekä valitukset ja hallintoriitahakemukset hallinto-oikeuksiin, näitä edeltävät neuvottelut työnantajan kanssa sekä tuomioistuimissa mahdollisesti toteutettava suullinen käsittely.
 • Työ- ja virkaehtosopimuksiin liittyvät kanteet työtuomioistuimeen, kannetta edeltävät keskusneuvottelut työmarkkinaosapuolten välillä sekä työtuomioistuimessa toteutettava suullinen käsittely.
 • Sosiaaliturvaan liittyvät oikaisuvaatimukset sekä valitukset muutoksenhakulautakuntiin ja vakuutusoikeuteen.
 • Pappisvirkaan liittyvät oikeusvaatimukset tuomiokapitulille sekä valitukset hallinto-oikeuksiin sekä tuomioistuimessa mahdollisesti toteutettava suullinen käsittely.
 • Työ- tai virkasuhteeseen liittyvään rikossyytteeseen vastaaminen, kun ne eivät koske jäsenen tahallista tekoa, törkeää huolimattomuutta tai törkeää varomattomuutta.
 • Virkasuhteen hoidosta tehtyyn kanteluun vastaaminen.

Palveluun ei sisälly:

 • Kantelun laatiminen viranomaisen toiminnasta laillisuusvalvojalle tai tuomiokapitulille.
 • Tutkintapyynnöt ja rikossyytteet eikä muihin kuin työ- tai virkasuhteeseen liittyviin rikossyytteisiin vastaaminen.

Muissa kuin edellä luetelluissa tilanteissa oikeusapu harkitaan erikseen.

Oikeusapua koskeviin toimeksiantoihin ryhtyminen edellyttää aina, että toimeksiannolla on tosiasiallisia menestymisen mahdollisuuksia. Toimeksiantoon ryhtymistä koskevan oikeudellisen arvioinnin tekee liiton juristi. Viime sijassa asian ratkaisee toiminnanjohtaja.

Lojaliteetti ja esteellisyys työelämän lakiasioissa

AKI-liittojen jäsenet voivat olla samassa asiassa toistensa vastapuolia. Liitto pyrkii turvaamaan neuvonnan ja oikeusavun molemmille osapuolille.

AKI-liittojen lakipalveluissa noudatetaan soveltuvin osin Suomen Asianajajaliiton hyväksymää hyvää asianajajatapaa. Liitto on lojaali jäsenelleen ja toimii riippumattomasti tämän edun täysipainoiseksi valvomiseksi. Liitto voi antaa vain sellaista neuvontaa ja hoitaa vain sellaisia toimeksiantoja, joissa se ei ole esteellinen.

Liitto ei voi antaa neuvontaa ja hoitaa toimeksiantoja muun ohessa silloin, kun

 • Jäsen on yhteydessä asiasta, jossa liitto avustaa jo vastapuolta, ellei kyse ole sovittelusta, johon molemmat osapuolet suostuvat.
 • Jäsen on yhteydessä asiasta, jossa liitto on saanut tietoonsa asian vastapuolelta sellaisia seikkoja, jotka kuuluvat vaitiolo- ja salassapitovelvollisuuden piiriin.
 • Jäsen on yhteydessä asiasta, jossa vastapuolena on sellainen henkilö, jota liitto on avustanut aiemmin ja jonka vastapuolta avustamalla liitto rikkoisi lojaliteettivelvollisuuttaan nykyistä tai entistä avustettavaansa kohtaan, elleivät nämä anna suostumusta avustamiseen.
 • Jäsen on yhteydessä asiasta, johon liiton juristilla tai muulla työntekijällä on taloudellinen tai henkilökohtainen liityntä, joka saattaa haitata liiton kykyä täysipainoisesti valvoa jäsenen etua, ellei jäsen anna suostumustaan neuvontaa

Esteellisyyden ratkaisevat ensi sijassa AKI-liittojen juristit itse ja viime sijassa toiminnanjohtaja. Esteellisyys on otettava käsittelyyn jäsenen kanssa välittömästi sen ilmettyä.

Esteellisyystilanteissa liitto hankkii neuvonnan ja oikeusavun ulkopuoliselta asianajo- tai lakiasiaintoimistolta. Neuvottelujärjestön luottamusmies saa kuitenkin neuvonnan neuvottelujärjestöstä.

Työelämän neuvontaa ja oikeusapua koskevat maksut ja oikeudenkäyntikulut

Neuvonta on jäsenelle aina maksutonta. Tämä koskee myös neuvontaa, jonka antaa ulkopuolinen asianajo- tai lakiasiaintoimisto. Muun henkilön kuin jäsenen neuvonnasta peritään hallituksen kulloinkin hyväksymän taksan mukainen tuntihinta.

Oikeusavusta peritään maksua hallituksen hyväksymän taksan mukaisen tuntihinnan taikka ulkopuolisen asianajo- tai lakiasiantoimiston laskun mukaan. Liitto vaatii jäsenen oikeudenkäyntikuluja ensisijaisesti vastapuolen maksettavaksi. Jäsenen mahdollinen kuluvastuu realisoituu siinä tapauksessa, että tämä joutuu pitämään omat oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Oikeusavusta jäsenen maksettavaksi laskutettavaa hintaa kuitenkin alennetaan jäsenyyden keston perusteella seuraavasti:

 • Jos jäsenyys on kestänyt vähintään kuusi kuukautta ennen toimeksiantoon ryhtymistä, oikeusavusta laskutetaan 75 % tuntihinnasta.
 • Jos jäsenyys on kestänyt vähintään vuoden ennen toimeksiantoon ryhtymistä, oikeusavusta laskutetaan 50 % tuntihinnasta.
 • Jos jäsenyys on kestänyt vähintään vuoden ja kuusi kuukautta ennen toimeksiantoon ryhtymistä, oikeusavusta laskutetaan 25 % tuntihinnasta.
 • Jos jäsenyys on kestänyt vähintään kaksi vuotta, oikeusavusta ei laskuteta.

Oikeusavusta ei laskuteta myöskään siinä tapauksessa, että kaikki toimeksiantoon johtaneet seikat ovat tapahtuneet jäsenyysaikana.

Ulkopuolista asianajo- tai lakiasiaintoimistoa käytettäessä liitto asettaa palvelun käytölle enimmäismäärän ja maksaa kulut enintään tähän määrään saakka edellä mainittujen periaatteiden mukaisesti.

Jäsenelle mahdollisesti tuomittavat vastapuolen oikeudenkäyntikulut sekä oikeudenkäyntimaksut jaetaan jäsenen ja liiton välillä seuraavasti:

 • Jäsentä laskutetaan oikeudenkäyntikuluista omavastuurajaan saakka. Omavastuuraja on 15 % oikeudenkäyntikuluista, kuitenkin vähintään 150 euroa. Mikäli jäsen käyttää muuta kuin liiton osoittamaa asianajo- tai lakiasiaintoimistoa, omavastuuraja on 30 % kuluista, kuitenkin vähintään 300 euroa.
 • Liitto maksaa omavastuurajan ylittävät kulut 15 000 euroon saakka. Tämän ylittävät kulut laskutetaan jäseneltä täysimääräisesti.

Ammatillinen ryhmävastuu- ja oikeusturvavakuutus

Liitto on ottanut jäsenilleen ammatillisen ryhmävastuu- ja oikeusturvavakuutuksen, josta korvataan työ- ja virkasuhteessa aiheutuneita vastuu- ja oikeusturvavahinkoja. Vakuutuksen järjestää Keskinäinen vakuutusyhtiö Turva.

Ammatillisesta vastuuvakuutuksesta korvataan vakuutusehtojen mukaisesti liiton jäsenen työssään aiheuttama henkilö- tai esinevahinko, josta vakuutettu on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa. Vakuutusmäärä vahinkotapahtumaa kohti on 100 000 euroa ja omavastuu 100 euroa.

Ammatillisesta oikeusturvavakuutuksesta korvataan vakuutusehtojen mukaisesti työ- ja virkasuhderiitoihin liittyvät välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut sekä jäsenelle maksettavaksi tuomitut vastapuolen oikeudenkäyntikulut seuraavasti:

 • Vakuutusmäärä on 15 000 euroa vahinkotapahtumaa kohti, kun vakuutettu käyttää liiton nimeämää asianajo- tai lakiasiaintoimistoa. Omavastuu on 15 % korvattavista kustannuksista, kuitenkin vähintään 150 euroa.
 • Muussa tapauksessa vakuutusmäärä on 7 500 euroa vahinkotapahtumaa kohti ja omavastuu korvattavista kustannuksista on 30 %, kuitenkin vähintään 300 euroa.

Oikeusturvavakuutuksen käytön edellytyksenä on liiton kirjallinen suostumus. Jäsenen tulee olla etukäteen yhteydessä liiton juristeihin varmistaakseen oikeus käyttää vakuutusta omassa tapauksessaan. Vakuutuksen käytöstä päättää ensi sijassa liiton juristi ja viime sijassa toiminnanjohtaja.

Muut lakiasiat

AKI-liittojen jäsenet saavat maksutonta puhelinneuvontaa muissa kuin työelämän lakiasioissa (esim. kauppa-, perhe- ja jäämistöoikeus). Palvelun tuottaa Eversheds Sutherlands. Palvelu ei sisällä asiakirjatyötä eikä oikeusprosessien hoitoa. Jäsen voi sopia palveluntuottajan kanssa näistä erikseen omalla kustannuksellaan.