AKI-förbundens juridiska tjänstevillkor

Godkända vid AKI-förbundens styrelsemöte den 14 december 2023.

Rådgivning i arbetslivets juridikfrågor

Medlemmarna i AKI-förbunden får telefon- och e-postrådgivning om juridiska frågor som rör deras anställning och näringsverksamhet. Tjänsten tillhandahålls av AKIs jurister. Rådgivningen är alltid kostnadsfri för medlemmen.

Tjänsten inkluderar:

 • Rådgivning i frågor om arbets- och tjänsteförhållandelagstiftning samt kollektivavtal. Ställningstaganden angående tillämpningen av arbets- och tjänsteförhållandelagstiftning samt kollektivavtal i medlemmens ärende. Representanter för arbetsgivaren, som är anställda och tjänsteinnehavare, får rådgivning om frågor som rör deras eget arbets- eller tjänsteförhållande, på samma sätt som andra medlemmar.
 • Rådgivning i frågor som rör arbets-, tjänste-, chefs-, konkurrensbegränsnings- och avtalsavslut.
 • Allmän rådgivning om skatte- och socialskyddsfrågor (t.ex. arbetslöshetsförmåner, pensioner). Detaljerad rådgivning som tar ställning till tillämpningen av skatte- och socialskyddsregler i medlemmens fall tillhandahålls av Skatteförvaltningen, FPA, arbetslöshetskassor samt Keva och pensionsbolag.

Tjänsten inkluderar inte:

 • Arbetsgivarpartens rådgivning när medlemmen agerar som arbetsgivarens representant (till exempel hur uppsägning utförs). Rådgivning i frågor som rör arbetsgivarens intresse måste sökas från arbetsmarknadsorganisationen, arbetsgivarförbundet eller domkapitlet.

Rättshjälp i tvister på arbetslivet

Medlemmarna i AKI-förbunden får rättshjälp i tvister på arbetslivet. Tjänsten tillhandahålls av AKIs jurister. Vid behov kan rättshjälp köpas från en extern advokatbyrå eller juristbyrå.

Tjänsten inkluderar:

 • Stämningar som rör anställningsförhållanden till allmänna domstolar, förhandlingar med arbetsgivaren före en stämning samt muntlig behandling som äger rum i domstol.
 • Omprövningsbegäran till arbetsgivaren om tjänsteförhållanden samt överklaganden och förvaltningsrättsansökningar till förvaltningsdomstolar, förhandlingar med arbetsgivaren före besvär samt eventuell muntlig behandling som äger rum i domstol.
 • Stämningar som rör kollektivavtal till arbetsdomstolen, förhandlingar som äger rum mellan centrala arbetsmarknadsparter samt muntlig behandling som äger rum i arbetsdomstolen.
 • Överklaganden av beslut om socialskydd samt överklaganden till ändringsnämnder och försäkringsdomstolen.
 • Krav som rör prästämbetet till domkapitlet samt överklaganden till förvaltningsdomstolar och eventuell muntlig behandling som äger rum i domstol.
 • Svarande på brottsanklagelser som rör anställnings- eller tjänsteförhållandet när de inte gäller medlemmens avsiktliga handlingar, grov oaktsamhet eller grov vårdslöshet.
 • Svarande på klagomål som rör förvaltningen av tjänsten.

Tjänsten inkluderar inte:

 • Upprättande av klagomål mot myndighetens verksamhet till den laglighetsövervakande myndigheten eller domkapitlet.
 • Begäran om utredning och brottsanklagelser samt svarande på brottsanklagelser som rör andra brott än sådana som rör arbets- eller tjänsteförhållanden.

I övriga situationer än de som nämnts ovan övervägs rättshjälpen separat.

Att påbörja uppdrag avseende rättshjälp kräver alltid att uppdraget har faktiska möjligheter att lyckas. En juridisk bedömning av att påbörja uppdraget görs av förbundets jurist. Slutligen avgör verksamhetsledaren ärendet.

Lojalitet och jäv i arbetslivets juridikfrågor

Medlemmar i AKI-förbunden kan vara motparter i samma ärende. Förbundet strävar efter att säkerställa rådgivning och rättshjälp för båda parter.

AKI-förbundens juridiska tjänster följer tillämpligt den goda advokatsed som godkänts av Finlands Advokatförbund. Fackförbundet är lojalt mot sin medlem och agerar oberoende för att fullständigt skydda medlemmens intresse. Förbundet kan endast ge rådgivning och hantera uppdrag där det inte finns någon jävssituation.

Förbundet kan inte ge rådgivning eller hantera uppdrag i följande situationer:

 • När en medlem tar kontakt angående en fråga där förbundet redan bistår motparten, om det inte handlar om medlade där båda parter samtycker.
 • När en medlem tar kontakt angående en fråga där förbundet har fått kännedom om information från motparten som omfattas av sekretess och tystnadsplikt.
 • När end medlem tar kontakt i ärende där motparten är en person som förbundet tidigare har bistått och genom att hjälpa motparten skulle förbundet bryta mot sin lojalitetsplikt gentemot sin nuvarande eller tidigare klient, om inte de ger sitt samtycke till biståndet.
 • När en medlem tar kontakt angående en fråga där förbundets jurist eller annan anställd har ekonomiska eller personliga intressekopplingar som kan påverka förbundets förmåga att fullständigt skydda medlemmens intresse, om inte medlemmen ger sitt samtycke till rådgivningen.

Frågor om jäv avgörs i första hand av AKI-förbundens jurister själva och i sista hand av verkställande direktören. Frågan om jäv måste behandlas direkt med medlemmen så snart det uppkommer.

I jävssituationer skaffar förbundet rådgivning och rättshjälp från en extern advokatbyrå eller juristbyrå. Förtroendemannen för förhandlingar får dock rådgivning från förhandlingar.

Avgifter och rättegångskostnader för arbetslivets rådgivning och rättshjälp

Rådgivning är alltid kostnadsfri för medlemmen. Detta gäller även om rådgivningen utförs av en extern advokatbyrå eller juristbyrå. Avgifterna för rådgivning utförd av någon annan än medlemmen fastställs enligt det taxe som styrelsen fastställer.

Rättshjälp debiteras enligt den godkända timtaxan av styrelsen eller enligt fakturan från en extern advokat- eller juristbyrå. Förbundet begär att medlemmens rättegångskostnader primärt betalas av motparten. Medlemmens eventuella kostnadsansvar realiseras om han eller hon måste stå för sina egna rättegångskostnader som en följd av detta.

Priset för rättshjälp som debiteras medlemmen minskas dock enligt medlemskapets varaktighet enligt följande:

 • Om medlemskapet har pågått i minst sex månader före uppdraget faktureras rättshjälp till 75 % av timtaxan.
 • Om medlemskapet har pågått i minst ett år före uppdraget faktureras rättshjälp till 50 % av timtaxan.
 • Om medlemskapet har pågått i minst ett år och sex månader före uppdraget faktureras rättshjälp till 25 % av timtaxan.
 • Om medlemskapet har pågått i minst två år debiteras ingen rättshjälp.

Rättshjälp debiteras inte heller om alla omständigheter som har lett till uppdraget inträffade under medlemsskapets giltighetstid.

När en extern advokatbyrå eller juristbyrå används sätter föreningen en gräns för tjänstens användning och betalar kostnaderna upp till detta belopp enligt de tidigare nämnda principerna.

Kostnaderna för eventuella rättegångskostnader och rättegångsavgifter som kan dömas till medlemmen delas upp mellan medlemmen och föreningen enligt följande:

 • Medlemmen faktureras för rättegångskostnader upp till självrisken. Självrisken utgör 15 % av rättegångskostnaderna, dock minst 150 euro. Om medlemmen använder någon annan advokatbyrå eller juristbyrå än den som föreningen har utsett är självrisken 30 % av kostnaderna, dock minst 300 euro.
 • Fackförbundet betalar kostnaderna som överstiger självrisken upp till 15 000 euro. Kostnaderna som överstiger detta belopp faktureras medlemmen i sin helhet.

Yrkesmässig ansvars- och rättsskyddsförsäkring

Fackförbundet har tecknat en yrkesmässig ansvars- och rättsskyddsförsäkring för sina medlemmar, som ersätter skador och rättskyddsskador som uppstår i samband med arbets- och tjänsteförhållanden. Försäkringen tillhandahålls av Keskinäinen vakuutusyhtiö Turva.

Ur yrkesmässig ansvarsförsäkring ersätts enligt försäkringsvillkoren skador på personer eller egendom som en medlem orsakar i sitt arbete och för vilka den försäkrade enligt gällande lag är skyldig att betala ersättning. Försäkringsbeloppet per skadehändelse är 100 000 euro och självrisken är 100 euro.

Ur yrkesmässig rättsskyddsförsäkring ersätts enligt försäkringsvillkoren nödvändiga och rimliga kostnader för rättslig representation och rättegångskostnader i arbets- och tjänstemålsdispyter samt rättegångskostnader som döms ut till medlemmen på följande sätt:

 • Försäkringsbeloppet är 15 000 euro per skadehändelse när den försäkrade använder den advokatbyrå eller juristbyrå som föreningen har utsett. Självrisken är 15 % av de ersättningsberättigade kostnaderna, dock minst 150 euro.
 • I andra fall är försäkringsbeloppet 7 500 euro per skadehändelse och självrisken för de ersättningsberättigade kostnaderna är 30 %, dock minst 300 euro.

För användning av rättsskyddsförsäkringen krävs föreningens skriftliga godkännande. Medlemmen bör i förväg kontakta föreningens jurister för att säkerställa rätten att använda försäkringen i sitt eget fall. Beslut om användning av försäkringen fattas i första hand av föreningens jurist och i sista hand av verksamhetsledaren.

Övriga juridiska ärenden

Medlemmar i AKI-förbunden får kostnadsfri telefonrådgivning i andra än arbetslivsrelaterade juridiska ärenden (t.ex. handels-, familje- och arvsrätt). Tjänsten tillhandahålls av Eversheds Sutherlands. Tjänsten omfattar inte dokumentarbete eller hantering av rättsliga processer. Medlemmen kan avtala separat med tjänsteleverantören om kostnader