Liity jäseneksi

Lausunto työaikasääntelyä selvittävän työryhmän mietinnöstä

Kirkon akateemiset – Kyrkans akademiker AKI r.y. kiinnittää huomionsa työaikasääntelyä selvittävän työryhmän mietinnöissä perusteluihin, jotka koskevat uskonnollista työtä tekeviä työntekijöitä.

Vuoden 1996 työaikalakiin verrattuna uskonnollista työtä tekeviä työntekijöitä koskeva soveltamisala­säännös on edennyt oikeaan suuntaan. Uskonnollista työtä koskevaa nimenomaista soveltamisalapoik­keusta ei uuteen työaikalakiin esitetä vaan uskonnollisen työn kuulumista työaikalain soveltamisalaan arvioidaan samoilla yleisillä kriteereillä kuin muitakin työtehtäviä. Ratkaisu on työntekijöiden yhden­vertaisuuden kannalta oikea.

Evankelis-luterilaisen kirkon hengellinen työ on viime vuosikymmeninä muuttunut strategisempaan suuntaan, työn johtaminen ja valvonta ovat kehittyneet ja työntekijän mahdollisuudet itse määrätä työnsä sisällöstä ja ajoittumisesta ovat vähentyneet. Työntekijöiden työajat määräytyvät suurelta osin työnantajan päättämien tilaisuuksien ja tapahtumien ajankohtien mukaisesti, minkä lisäksi joiltakin työntekijöiltä edellytetään varallaoloon ja päivystämiseen paikkaan sidotun työn ohessa. Evankelis-luterilaisessa kirkossa kaikilla hengellisen työn viranhaltijoilla on määrätyt vapaapäivät. Tämän vuoksi ei voida kate­gorisesti väittää, että uskonnollinen tai hengellinen työ olisi sellaista, johon käytettyä aikaa ei määritellä tai valvota tai jossa työntekijä voisi itse päättää työajastaan. Lakiesityksen perusteluja on tältä osin korjattava.

Lue koko lausunto tästä.