Liity jäseneksi

AKI-liitot: Kirkon viranhaltijoiden oikeudet turvattava kirkkolakiuudistuksessa

AKI-liitot antoi yhdessä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n, Kirkon alan unioni ry:n ja Kirkon alat ry:n kanssa eduskunnan hallintovaliokunnalle lausunnon hallituksen esityksestä kirkkolaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi (HE 108/2022 vp).

Hyvinä uudistuksina uudessa kirkkolakipaketissa nähtiin:

  • Viranhaltijasääntelyn eriyttäminen kirkkolaista lakiin evankelis-luterilaisen kirkon viranhaltijasta. Tässä nähtiin edelleen kuitenkin puutteita.
  • Kirkon jäsenyyttä ja konfirmaatiota koskeva kelpoisuusvaatimus on jatkossa EU:n työsyrjintädirektiivin (2000/78/EY) mukainen.
  • Uutena säädetään työnantajalle velvoite kohdella viranhaltijoita tasapuolisesti sekä määräaikaisia ja osa-aikaisia viranhaltijoita koskeva syrjintäkielto.

Liitot esittivät myös useita muutoksia etenkin viranhaltijalakiin:

  • Seurakunnan seurakuntapastorin virka tulisi jatkossa täyttää julkisella hakumenettelyllä. Pappisvihkimys tulisi olla viimeistään virantoimituksen alkamishetkellä.
  • Seurakunnan seurakuntapastorin virkoja ja papinvirkojen sijaisuuksien nimityspäätöksiin tulisi voida hakea muutosta.
  • Seurakuntapastoria ei tulisi voida siirtää virkasuhteeseen toiseen seurakuntaan ilman viranhaltijan suostumusta.
  • Kirkkoherran viranhaussa tulisi luopua vaatimasta terveysselvitystä kaikilta virkaa hakeneiltä. Riittää, että virkaan valittu toimittaa selvityksen vaalin jälkeen.
  • Perhevapaalta tulisi jatkossakin olla oikeus palata aiempaan työhön. Jos lakiesitys hyväksytään tällaisena, oikeus menetetään.
  • Viranhaltijan ei tulisi jatkossakaan korvata työnantajan oikeudenkäyntikuluja, vaikka hän häviäisikin virkasuhdettaan koskevan valituksen.

Liitot kiinnittivät huomiota myös siihen, että kirkon henkilöstöä koskevan lainvalmistelun riippumattomuus turvattaisiin. Kirkkohallituksen nykyinen työjärjestys, jossa kirkon työnantajien eduvalvontaa hoitava kirkon työmarkkinalaitos (KiT) hoitaa kirkon henkilöstöä koskevaa säädösvalmistelua, on ristiriidassa lainvalmistelua hoitavan viranomaisen riippumattomuuden ja objektiviteettiperiaatteen kanssa.

Lue koko lausunto tästä.