Liity jäseneksi

Yhteistoimintalaista mietintö – oma laki saatava myös kirkkoon

Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunta (TyV) on 7.12.2021 antanut mietinnön (TyVM 18/2021) hallituksen esityksestä uudeksi yhteistoimintalaiksi. Mietintö etenee seuraavaksi eduskunnan täysistunnon käsittelyyn. Lain on määrä tulla voimaan vuoden 2022 alusta.

Uudistuksia menettelyihin

Uudella yhteistoimintalailla on määrä henkilöstön vaikutusmahdollisuuksia ja tiedonsaantia yksityisellä sektorilla. Yhteistoimintaan tuotaisiin paikallista joustoa aiempaa enemmän. Työpaikat voisivat itse määrittää tarkemmin, mitä kysymyksiä yhteisön ja työyhteisön kehittämiseksi on tarpeen käsitellä ja minkälaisissa menettelyissä asiat käsitellään.

Työnantajan ja henkilöstön edustajien olisi käytävä säännönmukaista vuoropuhelua. Vuoropuhelu koskisi yhteisön kehitysnäkymiä ja taloudellista tilannetta, työpaikan sääntöjä, käytäntöjä ja toimintaperiaatteita, työvoiman käyttötapoja ja henkilöstön rakennetta, osaamistarpeita ja osaamisen kehittämistä sekä työhyvinvoinnin ylläpitämistä ja edistämistä. Osana vuoropuhelua työnantaja laatisi yhteistyössä henkilöstön edustajan kanssa työyhteisön kehittämissuunnitelman työyhteisön suunnitelmalliseksi ja pitkäjänteiseksi kehittämiseksi.

Yhteistoimintalakia sovellettaisiin yrityksiin ja yhteisöihin, joiden palveluksessa työskentelee vähintään 20 työntekijää. Henkilöstön hallintoedustusta koskevia säännöksiä sovellettaisiin kuitenkin yrityksiin, joiden Suomessa työskentelevien työntekijöiden määrä on vähintään 150.

Yhteistoimintalaki saatava myös kirkon sektorille

Valiokunta kiinnitti huomiota siihen, että evankelis-luterilaisessa ja ortodoksisessa kirkossa ei sovelleta mitään yhteistoimintalakia. Näissä kirkoissa yhteistoiminta perustuu ainoastaan työ- tai virkaehtosopimuksen määräyksiin, jotka eivät takaa henkilöstölle yhtä hyvää neuvotteluasemaa kuin muiden sektorien yhteistoimintalait.

Valiokunta pititärkeänä, että laintasoinen sääntely ulotetaan myös evankelis-luterilaiseen kirkkoon ja ortodoksiseen kirkkoon. Valiokunta edellytti siksi mietinnössään lainvalmistelun aloittamista.

Kirkkohallitus on 12.8.2021 asettanut työryhmän yhteistoimintalain valmistelemiseksi myös evankelis-luterilaiseen kirkkoon. Työryhmän työ on alkanut syyskuussa. Akavalaisia liittoja työryhmässä edustaa AKI-liitot ry:n toiminnanjohtaja Jussi Junni.