Liity jäseneksi

Vuosiloman keskeyttäminen mahdollista vain poikkeuksellisissa tilanteissa

AKIn toimistoon on tullut yhteydenottoja seurakunnista, joissa työnantaja on kerännyt työntekijöiden yksityisiä puhelinnumeroita sitä varten, että työntekijät voidaan kutsua töihin kesken vuosiloman. Perusteena on käytetty muun ohessa koronapandemiasta johtuvia olosuhteita.

Vuosilomalain mukaan viranhaltijan vuosiloman keskeyttäminen on mahdollista vain erittäin poikkeuksellisissa tilanteissa. Työsuhteisen työntekijän vuosiloman keskeyttäminen ei vuosilomalain mukaan ole mahdollista missään olosuhteissa.

KirVESTES 98 §:ssä on säädetty vuosiloman siirtämisestä tai keskeyttämisestä vuosilomalain mukaisen 2 viikon ilmoitusaikaa noudattamatta. Viranhaltijan vuosiloma voidaan keskeyttää erityisen painavasta syystä. On syytä huomata, että tämä syy ei voi olla mikä tahansa. Vuosilomalain 30 § mukaan viranhaltijan vuosiloma voidaan siirtää tai keskeyttää ainoastaan tilanteissa, joissa siirtäminen tai keskeyttäminen on julkisen vallan käyttöön liittyvistä painavista syistä tarpeen taikka välttämätöntä julkisyhteisön laissa säädettyjen terveyteen tai turvallisuuteen liittyvien tehtävien hoitamiseksi.

Kirkossa ei voida yleisesti katsoa olevan sellaista julkisen vallan käyttöä, johon liittyisi painavia syitä, eikä myöskään laissa säädettyjä terveyteen tai turvallisuuteen liittyviä tehtäviä. Myös valmiuslain mahdollisuudet poiketa virka- ja työehtosopimuksista liittyvät terveyden ja turvallisuuden työtehtäviin. Tämän johdosta KirVESTES 98 § soveltaminen viranhaltijan vuosiloman siirtämiseksi tai keskeyttämiseksi 2 viikon ilmoitusaikaa noudattamatta tulee kirkossa äärimmäisen harvoin, jos koskaan, sovellettavaksi.

Vanhassa, vuosien 2018–2020 KirVESTES:ssä on virheellisesti mainittu, että myös työntekijän vuosiloman voisi keskeyttää. Tämä määräys on vuosilomalain vastainen ja se on korjattu vuosien 2020–2022 työehtosopimuksessa.