Liity jäseneksi

Uuden edessä

Pääkirjoitus Minna Raassina, AKIn ja Kanttori-urkuriliiton puheenjohtaja

Pääkirjoitusta kirjoittaessani on tämänkertainen neuvottelukierros vasta aluillaan. Metsä- ja teknologia-alojen uudenlaisella asetelmalla on väistämättä vaikutuksensa myös muiden alojen neuvotteluihin. Suuri linjantarkistus tehdään siinä, määritetäänkö julkisen sektorin palkankorotustasoa jatkossa suhteessa vientiteollisuuden tasoon, kun merkittävä osa vientiteollisuuden sopimuksista solmitaan yrityskohtaisesti. Vai onko niin, että vientiteollisuuden palkkakehityksen laskemisessa on vain aiempaa enemmän työtä?

Vuoden alusta voimaan tulevan yhteistoimintalain tavoitteena on lisätä työnantajan ja henkilöstön vuoropuhelua, kun aiempi laki on saatettu mieltää pelkäksi irtisanomislaiksi. Uudistuksella haetaan henkilöstön vahvempaa roolia muutostilanteissa. Myös henkilöstön edustusta koskevat säännökset yritysten hallinnossa tarkentuvat.

Tammikuussa Kirkon johtamisforumissa paneudutaan johtamisen kysymyksiin. Yhtenä teemana on koronapandemian jälkeinen aika. Ohjelmassa on mukana mm. jaetun johtajuuden esimerkkejä: Kuopion hiippakunnan seurakuntien itsearviointiprosessia esitellään ja kirkkoneuvos Juha Tuohimäki puhuu siitä, miten yhteiskehittämisellä saataisiin parempaa laatua päätöksiin. Hyvin ajankohtainen forumin aihe on myös johtaminen sosiaalisessa mediassa.

Akilaisten alojen työ- ja virkaehtosopimusneuvotteluissa olisi viisasta huomioida seuraavalla sopimuskaudella (1.8.2022) voimaan astuvaksi tarkoitettu perhevapaauudistus. Vaikka siirtymäaikasäännökset mahdollistavat sopimuksen voimassaolon sen loppuun asti, uuden lain huomioiminen sopimustekstissä olisi omiaan vähentämään päänvaivaa työpaikoilla uuden lain tullessa voimaan.

Ylintä päätösvaltaa AKIssa käyttää ensi vuodesta lähtien neljästi vuodessa kokoontuva liittokokous. AKIn hallintorakenneuudistuksella on ollut heijastevaikutuksensa myös perusliittoihin, joissa on tehty sääntömuutoksia mm. liittokokousedustajien nimeämistä silmällä pitäen.

Kanttori-urkuri- ja Pappisliiton valtuustovaalit ovat edessä tammi-helmikuussa. Vaalit käydään nyt aiempaa yksinkertaisemmalla tavalla, kun vaalilistoista on luovuttu. Vaalipiirien (hiippakunnat) sisällä äänestämällä valitaan aiempaa suoremmin henkilöä, kun vertailuluvun sijaan läpimenon ratkaisee äänimäärä.

Tässä yhteydessä esitän parhaimmat kiitokset kaikille päättyvän valtuustokauden valtuutetuille, kaikille vaalityötä tehneille ja uusiin vaaleihin ehdolle asettuneille! Olette tarjonneet ja antaneet oman kapasiteettinne käyttöön yhteisen hyvän lisäämiseksi.