Liity jäseneksi

Työuupumus hälyttävän yleistä pappien ja kanttorien keskuudessa

AKIn touko-kesäkuun vaihteessa tehdyn AKIn jäsenkyselyn perusteella työuupumus on hälyttävän yleistä AKIn jäsenten keskuudessa. Jäsenkyselyn vastausprosentti oli 24 %. AKIn hallitus keskusteli alustavista tuloksista kokouksessaan 2.6. sekä esitti jaetun huolen jäsenistön jaksamisesta.

Jäsenkyselyn osana olleeseen Maslach Burnout Inventory (MBI-GS) -kysymyslomakkeeseen annettujen vastausten perusteella 40 % Pappisliiton jäsenten sekä 55 % Kanttori-urkuriliiton jäsenten vastauksista viittasi lievään tai vakavaan työuupumukseen. Vakavaan työuupumukseen viittasi 7 % Pappisliiton sekä 14 % Kanttori-urkuriliiton jäsenten vastauksista.

AKI-liittojen jäsenet ja työuupumuksen taso Maslack Burnout Inventoryn (MBI-GS) mukaan. AKIn jäsenkyselyn vastauksista 8 % viittaa vakavaan työuupumukseen ja 36 % lievään työuupumukseen.
AKI-liittojen jäsenkysely 2022: AKI-liittojen jäsenten työuupumuksen taso – Maslack Burnout Inventory (MBI-GS)

Toisaalta ilmeni, että vastauksista 86 %:ssa työn imu koettiin vähintään kohtalaiseksi. 63 % vastaajista koki työn imun keskimääräistä korkeammaksi tai korkeaksi. Työn imua selvitettiin Utrecht Work Engagement Scale (UWES) -kyselylomakkeella.

Työuupumus puheeksi ajoissa

AKI haluaa kannustaa avoimempaan keskusteluun työuupumuksesta. Toivomme henkilöstölle turvallista tilaa sekä mahdollisuuksia puhua jaksamisesta. Työuupumukseen viittaavien merkkien tunnistaminen mahdollistaa ratkaisujen etsimisen ajoissa esihenkilön sekä työterveyshuollon kanssa.

Hoitamaton työuupumus voi pitkittyessään johtaa myös somaattisten sairauksien sekä mielenterveyden ongelmien kehittymiseen sekä mittaviin työpoissaoloihin.

Työnantajan on seurattava työyhteisön tilaa sekä työn kuormitusta sekä puututtava liialliseen ongelmiin

Muistutamme työnantajia työsuojelulain yleisestä huolehtimisvelvoitteesta, jonka perusteella työnantajana on seurattava työyhteisön tilaa sekä henkilöstöön kohdistuvia työn kuormitustekijöitä.

Asia on ajankohtainen erityisesti kesän alkaessa, kun lomat, sääolosuhteet, sijaisjärjestelyt, pitkät työputket sekä leirityö tulevat kuormittamaan henkilöstöä entisestään.

Oikeus tavoittamattomuuteen

Erityisesti tahdomme muistuttaa työstä palautumisen tärkeydestä: työntekijällä on oikeus olla vapaa-ajallaan tavoittamattomissa. Tämä koskee paitsi vapaapäiviä myös vuosilomaa. AKI-liitot on aikaisemmin arvioinut, ettei seurakuntatyöhön liity sellaisia julkisen vallan käyttöön liittyviä painavia syitä tai julkisyhteisön laissa säädettyjä terveyteen tai turvallisuuteen liittyviä tehtäviä, joiden perusteella viranhaltijan vuosilomaa voisi keskeyttää.

Työterveyslaitos on koonnut helppolukuisen tietopaketin työntekijälle, esihenkilölle sekä työterveyshuollon edustajille. – artikkeli Työterveyslaitoksen verkkosivuilla (ttl.fi)

Duodecimin Terveyskirjasto-artikkeli työuupumuksesta tarjoaa tietoa oireista, arvioinnista sekä hoidosta. – artikkeli Terveyskirjaston verkkosivuilla (terveyskirjasto.fi)