Liity jäseneksi

Työntekijöitä ei tule saattaa eriarvoiseen asemaan työnantajan koon perusteella

Kirkon akateemiset – Kyrkans akademiker AKI r.y. katsoo, ettei työsopimuslakia tule muuttaa siten, että irtisanominen henkilökohtaisilla syillä olisi helpompaa pienillä työnantajilla. Esitetty muutos asettaa työntekijät palvelussuhdeturvansa suhteen eriarvoiseen asemaan riippuen työantajan koosta.  Muutosta ei tämän vuoksi tule toteuttaa, vaikka työntekijämäärän raja olisikin 10 aiemmin esitetyn 20:n sijasta.

Kirkon akateemiset katsoo, että irtisanomisen helpottaminen alle 10 hengen työnantajilla kohdistuisi kymmeniin evankelis-luterilaisen kirkon seurakuntiin sekä kristilliseen järjestöihin, jotka ovat tyypillisesti pieniä työnantajia. Seurakuntiin, joissa työskentelee sekä virkasuhteisia että työsuhteisia, syntyisi eriarvoisuutta virkasuhteisten ja työsuhteisten välille, jos työsuhteisten irtisanomista helpotettaisiin.

Heikompi palvelussuhdeturva muodostaa kannustimen hakeutua töihin suuremmalle työnantajalle ja välttää pieniä työnantajia. Tämä tarkoittaisi pienten työpaikkojen osalta suurempaa henkilöstön vaihtuvuutta ja toisaalta nykyistä suurempia vaikeuksia saada ammattitaitoista työvoimaa.

Irtisanomisen mahdollistaminen painavien syiden sijasta lisäksi asiallisilla syillä johtaa tulkintaongelmaan asiallisen ja painavan syyn välisestä rajanvedosta. Irtisanomisen perusteena olevat asialliset syyt tulee joko luetella tyhjentävästi lainsäädännössä tai todistustaakka asiallisten syiden olemassaolosta tulee olla työnantajalla.

Keskeisen yhdenvertaisuusongelman muodostaa työttömyysturvalain mukainen karenssi, jota nyt esitetään lyhennettäväksi 60 päivään. Kirkon akateemiset katsoo, että karenssi tulisi poistaa kokonaan, jos irtisanominen tapahtuu painavien syiden sijaan asiallisilla syillä. Kahden kuukauden tulotonta jaksoa on pidettävä kohtuuttomana rangaistuksena esimerkiksi silloin, jos työntekijä irtisanotaan, kun hän ei syystä taikka toisesta yllä työnantajan odottamaan tulokseen.

Lakiesityksen vaikutuksista on laadittava kattava vaikutuksenarviointi. Arvioinnissa on esitettävä, millä mekanismilla väitetyt työpaikat syntyisivät, kuinka moni nykyisistä työntekijöistä mahdollisesti irtisanottaisiin ja miten heidän sijoittumisensa muihin tehtäviin järjestettäisiin.

Kirkon akateemiset katsoo, että maan hallituksen tulee keskeyttää irtisanomisen helpottamisen valmistelu. Pienten työnantajien mahdollisuuksia työntekijän työllistämiseen tulee tukea muilla keinoin, kuten työllistämistuilla sekä henkilöstöhallinnon asiantuntijapalveluilla.