Liity jäseneksi

Suuri ihme, myös etänä   

Sanna Jattu, lehtori, Diakonia-ammattikorkeakoulu 

Vilppu Huomo, asiantuntija, Kirkon kasvatus ja perheasiat 

Sami Ritokoski, lehtori, Diakonia-ammattikorkeakoulu 


Rippikoulut toteutuivat poikkeuksellisissa oloissa vuoden 2020 aikana. Etätoteutuksen on pelätty olevan rippikoulun nitistäjä, joka tukahduttaa rippikoulujen merkityksellisyyden. Samaan aikaan on huomattu, että joitakin nuoria etäohjattu rippikoulu voi palvella, myös poikkeusolojen jälkeen. 
 

 

Evankeliumi etätoteutuksen ytimessä

Suuri ihme -rippikoulusuunnitelman mukaan rippikoulu vahvistaa nuorten uskoa kolmiyhteiseen Jumalaan ja varustaa heitä elämään kristittyinä. Sama toiminta-ajatus ohjaa rippikoulua riippumatta siitä, toteutetaanko sitä kasvokkain vai verkon välityksellä. Lienee paikallaan kysyä, eikö evankeliumia voi julistaa kaikin mahdollisin keinoin – niin kasvokkain kuin digitaalisesti.

Seurakuntien rippikouluja ohjaavat työntekijät kuvasivat ajatuksiaan rippikoulun etäohjaamisesta Lasten ja nuorten keskuksen sekä Kirkon kasvatus ja perheasioiden tekemässä kyselyssä.

Tarkoituksena oli koota yhteen seurakunnissa kertynyttä viisautta rippikoulujen etätoteutuksesta. Kyselyyn vastasi 100 henkilöä, joten sen tulokset eivät ole yleistettävissä koskemaan kaikkia viime vuoden rippikouluja. Aineistosta nousevat sisällöt tarjoavat kuitenkin näköaloja rippikoulun etäohjaamisen kehittämiseen – erityisesti, kun poikkeusolojen rippikouluja jatketaan myös tänä vuonna.

Vaali yhteyttä!

Rippikoulua toteutetaan aina nuoria varten. Nuoret ovat rippikoulun keskiössä silloinkin, kun heidät kohdataan etäyhteyksin. Kyselyssä ohjaajat arvioivat, että heidän kontaktinsa nuoriin jäi ohueksi, samoin nuorten yhteys toisiinsa. Rippikoulujen etätoteutuksen tavoissa korostui nuorten itsenäinen työskentely rippikouluohjaajan antamien tehtävien äärellä. Sen lisäksi rippikoululaiset kokoontuivat etätapaamisiin ja rippikouluohjaajat olivat yhteydessä nuoriin henkilökohtaisesti.

Monelle rippikouluohjaajalle oli haastavaa löytää tapoja antaa nuorille tilaa olla osallisena ja vaikuttamassa rippikoulun toteuttamiseen. Jännitteisesti osa ohjaajista koki, että juuri etätoteutuksessa kaikilla rippikoululaisilla oli samankaltainen mahdollisuus osallistua työskentelyyn. Kynnys osallistua keskusteluun ja kysyä saattoi osalle rippikoululaisista olla matalampi etäyhteyksien kautta.

Vuorovaikutussuhteen rakentuminen nuoriin näyttää kyselyn perusteella sävyttävän olennaisesti rippikouluohjaajien kokemusta etätoteutetusta rippikoulusta. Tämän ja rippikoulusuunnitelman tavoitteiden perusteella etätoteutuksissa kannattaa vaalia kontaktia nuoriin ja nuorten välillä.

Digitaalisista välineistä ja työskentelytavoista on syytä valita ne, jotka tukevat kohtaamista rippikouluryhmässä. Yhteinen kokoontuminen reaaliaikaisesti kameroiden kanssa työskentelyyn rakentaa suhdetta vahvemmin kuin sähköpostitse saatu tehtäväksianto. Yksinäinen tehtävien tekeminen ei vahvista yhteyttä ryhmäkeskustelun tapaan.

Etäohjaamisen haasteiden keskellä rippikoulun ohjaaja voi kysyä itseltään, miten vahvaksi koen kontaktin yksittäisiin nuoriin kasvokkain toteutuvassa rippikoulussa. Moniko kollegoista sanoisi, että live-rippikoulussa yhteys ja osallisuus toteutuivat riittävästi? Entä millainen kokemus nuorella on yhteydestään ryhmään ja minuun ohjaajana? Kasvokkain toteutuvassa rippikoulussa on tarve nähdä vaivaa vuorovaikutussuhteiden rakentumiseksi. Sama on totta vielä voimakkaammin rippikoulun etätoteutuksessa.

Minäkö verkkopedagogi?

Nuorten kiinnostuksen herääminen ja innostuminen ennakoivat myönteisellä tavalla merkityksellistä oppimista rippikoulussa. Rippikouluohjaajien mukaan edellä mainitut teemat olivat etätoteutetussa rippikoulussa ennemmin haasteita kuin onnistumisia. Rippikoulujen etäohjaajat tunnistivat vaikeuksia myös mielekkään oppimisen suunnittelemisessa ja ohjaamisessa.

Verkkopedagogisista taidoista on koronapandemian aikana tullut seurakunnan työntekijän perusvalmiuksia. Vaikka opetus toteutuu eri ympäristössä, tavoitteet ovat silti tutut. Rippikoulun ytimessä on kysymys siitä, miten nuori voisi löytää merkityksiä kristinuskon keskeisten sisältöjen ja oman elämänsä välillä.

Kyselyn vastaajat tunnistivat yhteisen suunnitteluajan puutteen haittaavan rippikoulujen etäohjaamista. Uuden suunnitteleminen vaatii aikaa enemmän kuin tutun toistaminen varsinkin, jos rippikoulua halutaan suunnitella ja toteuttaa tiiminä. Toisaalta yhteinen suunnittelu mahdollisti myös tiimin yhteishengen vahvistumista, minkä erityisesti seurakuntien rippikouluvastaavat tunnistivat. Ohjaajien ja isosten yhteinen suunnittelu auttaa rakentamaan etäohjatusta rippikoulusta eheän kokonaisuuden.

Taito käyttää välineitä ja sovelluksia saa rippikoulutyöskentelyn etenemään sujuvasti. Nuorille merkittävät oppimisen hetket eivät kuitenkaan perustu laitteisiin, sovelluksiin tai alustoihin. Samaan tapaan kuin elävöitämme oppimishetkiä leikeillä, toiminnallisuudella ja laulamisella, etäopetusta voi värittää tarkoituksenmukaisella ja monipuolisella välineiden käytöllä. Ne mahdollistavat myös hengellisen elämän hoitamisen silloin, kun ollaan koolla eri paikoissa.

Innosta isosia

Rippikoululaisten kiinnittyminen seurakuntaan vahvistuu usein isosten esimerkin ja kutsun myötä. Isosten innostaminen etäohjattuun rippikouluun vaatii työtä ohjaajilta. Isosten motivaatiovaikeuksiin liittynee kokemukset omasta lähirippikoulusta, ehkä väsymys etäkoulusta ja sen lisäksi mahdollisesti työntekijöiden asenteet. Aineistossa vastaajat arvioivat työkavereidensa sitoutumista rippikoulun etätoteutukseen kriittisesti. Jos ohjaajat eivät ole motivoituneita rippikoulun etätoteuttamiseen, isosten innostus ei saa tarvitsemaansa tukea. Myös oman työskentelyotteen kanssa oltiin peilin edessä. Omien ajatusten ja toimintatapojen muuttaminen etärippikouluun sopiviksi saattoi olla työn takana.

Monille nuorille digitaalisuus on erottamaton osa elämää. Se ei sulje pois kasvokkaisuuden luovuttamatonta merkitystä rippikoulussa. Joidenkin nuorten kohdalla digitaalisuus voi kuitenkin olla se tapa, jolla rippikouluun osallistuminen on mahdollista, samoin kohdatuksi tuleminen. Rippikoulu voi olla laadukas, merkityksellinen ja yhteisöllinen myös etäohjattuna, siis suuri ihme.