Liity jäseneksi

Selvitys: Papit ja kanttorit eri mieltä samaa sukupuolta olevien parien vihkimisestä

Turussa 13.–17.5.2024 kokoontuva kirkolliskokous saa käsiteltäväkseen piispainkokouksen esityksen rinnakkaisista avioliittokäsityksistä. Pappisliiton ja Kanttori-urkuriliiton selvityksen mukaan papit ja kanttorit ovat eri linjoilla siitä, miten piispainkokouksen esitykseen tulisi suhtautua. 

Suomen kirkon pappisliitto ja Suomen Kanttori-urkuriliitto toteuttivat jäsenilleen kyselyn näiden suhtautumisesta samaa sukupuolta olevien parien vihkimiseen sekä piispainkokouksen esitykseen rinnakkaisista avioliittokäsityksistä. Kysely oli avoinna ajalla 29.4.–6.5.2024, jolloin kyselyyn vastasi 980 Kanttori-urkuriliiton ja Pappisliiton jäsentä. Kyselyn vastausprosentti oli 37,2. 

Papit kannattavat samaa sukupuolta olevien vihkimistä, kanttorit vastustavat 

Papit ja kanttorit suhtautuvat samaa sukupuolta olevien parien kirkolliseen vihkimiseen eri tavoin (kuvio 1). Samaa sukupuolta olevien parien vihkimiseen suhtautui myönteisesti tai erittäin myönteisesti papeista 65,1 % (N=734) ja kanttoreista 41,1 % (N=246). Samaa sukupuolta olevien parien kirkolliseen vihkimiseen suhtautui kielteisesti tai erittäin kielteisesti 55,7 % kanttoreista ja papeista 29,0 %.  

 

Suhtautumiset samaa sukupuolta olevien parien avioliiton kirkolliseen siunaamiseen olivat hieman myönteisemmät (kuvio 2). Samaa sukupuolta olevien parien siunaamiseen suhtautui myönteisesti tai erittäin myönteisesti 69,6 % papeista ja 45,5 % kanttoreista. Kielteisesti tai erittäin kielteisesti samaa sukupuolta olevien parien avioliiton siunaamiseen suhtautui kanttoreista 45,5 % ja papeista 23,6 %. 

Samaa sukupuolta olevien parien vihkimisiä ollut toistaiseksi vähän 

Suurin osa papeista ja kanttoreista ei toistaiseksi ole toimittanut samaa sukupuolta olevien parien avioliittoon vihkimisiä tai avioliiton siunaamisia. Papeista samaa sukupuolta olevan parin ilmoitti vihkineensä ainakin kerran 6,8 % ja kanttoreista samaa sukupuolta olevien parien vihkimisissä ilmoitti työskennelleensä 10,6 %. Papeista 89,5 % ja kanttoreista 82,9 % ilmoitti, ettei ole vihkinyt samaa sukupuolta olevaa paria tai työskennellyt heidän vihkimisissään. 

Vastaavat tulokset kyselyssä saatiin samaa sukupuolta olevien parien siunaamisen osalta sekä kysyttäessä, ovatko papit ja kanttorit toimittaneet piispainkokouksen vuoden 2017 ohjeistuksen mukaisesti rukouksen samaa sukupuolta olevan parin kanssa ja puolesta. 

Papit muuttaisivat kirkon avioliittokäsitystä 

Pappien enemmistö, 68,9 %, oli sitä mieltä, että kirkon tulisi vihkiä tai siunata kaikki parit näiden sukupuolesta riippumatta (kuvio 3). Kanttoreista tätä mieltä oli 43,1 %. Papeista 35,0 % ja kanttoreista 19,5 % oli kuitenkin sitä mieltä, että tulisi säätää omantunnonvapaudesta niille viranhaltijoille, jotka eivät omantunnon syistä voi toimittaa samaa sukupuolta olevien vihkimisiä tai siunaamisia. Piispainkokouksen ehdottaman kahden rinnakkaisen mallin kannalle asettui 19,5 % papeista ja 11,0 % kanttoreista. 

Kanttoreiden enemmistö, 51,6 %, katsoi, että kirkon tulisi pitäytyä perinteisessä miehen ja naisen välisessä avioliittokäsityksessä. Papeista tätä mieltä oli 28,5 %. Omantunnonvapauden niille, jotka haluavat vihkiä samaa sukupuolta olevia pareja, sallisi kanttoreista 13,0 % ja papeista 9,7 %.  

Kyselyn tulokset osoittavat, että papit ja kanttorit eroavat merkittävästi siinä, miten he keskimäärin suhtautuvat samaa sukupuolta olevien parien avioliittoon vihkimiseen tai heidän avioliittojensa siunaamiseen. Kaikkien vastaajien keskuudessa eri avioliittoratkaisuista suosituin (31,1 %) oli kanta, jossa kirkko vihkisi kaikki parit, mutta perinteistä avioliittokäsitystä kannattavilla olisi omantunnonvapaus olla vihkimättä muita kuin mies-naispareja. Toiseksi kannatetun vaihtoehto (23,8 %) oli pitäytyminen perinteisessä miehen ja naisen välisessä avioliittokäsityksessä ilman mahdollisuutta omantunnonvapaudesta. Kolmanneksi eniten kannatusta (17,4 %) sai piispainkokouksen kahden rinnakkaisen avioliittokäsityksen malli. 

Papeista 49,0 % on kuitenkin sitä mieltä, että piispainkokouksen esitys olisi hyväksyttävissä kirkossa vallitsevan erimielisyystilanteen ratkaisemiseksi. Kanttoreista tätä mieltä on vain 28,5 %. Kanttoreista 48,0 % on sitä mieltä, että piispainkokouksen esitystä ei tulisi hyväksyä, sillä sukupuolineutraalin avioliiton hyväksyminen merkitsisi luopumista oikeasta luterilaisesta uskontulkinnasta. Papeista näin ajattelee vain 21,8 %. 

Vastausten perusteella vähemmistö papeista ja kanttoreista pitää piispainkokouksen esitystä rinnakkaisista avioliittokäsityksistä ongelmallisena yhdenvertaisuusnäkökulmasta. Papeista 21,9 % ja kanttoreista 14,5 % katsoo, että piispainkokouksen esitystä ei tulisi hyväksyä sen vuoksi, että kahden rinnakkaisen avioliittokäsityksen malli mahdollistaisi samaa sukupuolta olevien parien syrjinnän jatkumisen kirkossa. 

Moni kanttori kieltäytyisi työskentelemästä vihkitoimituksissa 

Mikäli piispainkokouksen esitys rinnakkaisista avioliittokäsityksistä toteutuisi, papeista 66,9 % ilmoitti varmasti tai lähes varmasti aikovansa vihkiä avioliittoon kaikki parit vihittävien sukupuolista riippumatta (kuvio 4). Kanttoreista valmiita työskentelemään samaa sukupuolta olevien parien vihkimisissä oli 43,9 %. 

Papeista 28,5 % vastasi varmasti tai lähes varmasti aikovansa kieltäytyä samaa sukupuolta olevien parien vihkimisistä. Kanttoreista 52,0 % puolestaan ilmoitti, ettei ole valmis työskentelemään samaa sukupuolta olevien parien vihkimisissä. 

Piispainkokouksen esitys kohtelee pappeja ja kanttoreita eri tavalla. Esityksen mukaan valinnanvapaus koskisi vain avioliittoon vihkimisen tai avioliiton siunaamisen toimittavaa pappia. Kanttorien valinnanvapautta ei käsitellä säädöstasolla lainkaan, mutta esityksen perusteluissa (s. 16–17) on todettu, että valinnanvapaus tulisi toteuttaa “normaaleina työjärjestelyinä” siten, ettei kukaan “joudu toimimaan avioliittoon vihkimisessä tai siunaamisessa vastoin omaatuntoaan”.  

Kanttoreista 60,2 % oli kuitenkin sitä mieltä, että valinnanvapaudesta tulee säätää myös kanttoreiden osalta (kuvio 5). Kanttoreista nimittäin 50,4 % vastasi joko varmasti tai lähes varmasti kieltäytyvänsä työskentelemästä samaa sukupuolta olevien parien vihkimisissä ja siunaamisissa sellaisessa tilanteessa, että valinnanvapaudesta ei kanttorien osalta säädettäisi. 

Mikäli piispainkokouksen esitys hyväksytään, saattaa sillä olla jonkinlaisia vaikutuksia työvoiman saatavuuteen kirkossa (kuvio 6). Kanttoreista 19,5 % ja papeista 7,0 % ilmoitti varmasti tai jokseenkin varmasti irtisanoutuvansa virastaan ja hakeutuvansa muulle alalle, jos piispainkokouksen esitys rinnakkaisista avioliittokäsityksistä hyväksyttäisiin. Kirkosta eroamista harkitsisi ainakin 11,4 % kanttoreista ja 5,8 % papistosta.  

Kirkkoherrat näkevät heille säädettävän järjestämisvastuun perusteltuna 

Piispainkokouksen esityksen mukaan kirkkoherra vastaisi seurakunnassa siitä, että kaikki parit näiden sukupuolista riippumatta pyydettäessä vihitään avioliittoon tai näiden avioliitto siunataan. Enemmistö kirkkoherroista (N=108), 58,3 %, piti tätä tarkoituksenmukaisena järjestelynä (kuvio 7). Toisaalta merkittävä vähemmistö, 38,9 %, kirkkoherroista oli sitä mieltä, että myös kirkkoherralle tarvitaan valinnanvapaus siinä, vastaako hän vihkimisten ja siunaamisten järjestämisestä kaikille pareille.