Liity jäseneksi

Lausunto yhteistoimintalain uudistamista selvittävän työryhmän väliraportista

Kirkon akateemiset – Kyrkans akademiker AKI r.y. on antanut lausunnon yhteistoimintalain uudistamista selvittävän työryhmän väliraportista. Lue koko lausunto tästä.

AKI katsoo, että yhteistoimintalainsäädäntöä tulee uudistaa laajemminkin kuin vain yksityisen sektorin (s.o. yritysten) yhteistoimintalain osalta. Tällä hetkellä yhteistoimintalainsäädäntöä on yksityisen sektorin lisäksi kunnalla ja valtiolla. Suomen evankelis-luterilainen kirkko on sitä vastoin laintasoisen yhteistoimintasääntelyn ulkopuolella.

Samalla, kun yksityisen sektorin yhteistoimintalakia uudistetaan, on syytä saattaa myös evankelis-luterilainen kirkko yhteistoimintalainsäädännön piiriin. Nykyinen työmarkkinaosapuolten sopima yhteistoimintasopimus ei ole yhtä vahva kuin lakiin perustuva yhteistoimintavelvoite. Kirkon yhteistoimintasopimuksessa ei ole säännöksiä esimerkiksi hyvityksistä tai sanktioista, jos sopimusta ei noudateta.

Yhteistoiminta-asiamiehestä annetun lain soveltamisalaa on laajennettava käsittämään koko julkinen sektori.

Henkilöstön vähentämistä koskevassa sääntelyssä tulee henkilöstön edustajille antaa nykyistä laajemmat tiedonsaantioikeudet yrityksen taloudellisesta tilasta sekä henkilöstön kulurakenteesta.