Liity jäseneksi

Kristillisten järjestöjen sopimusratkaisu vuosille 2023–2025

AKI-liitot, Kirkon alat ja Palvelualojen työnantajat PALTA saavuttivat 20.2.2023 neuvottelutuloksen uudeksi kristillisten järjestöjen työehtosopimukseksi (KJTES) vuosille 2023–2025. Kristillisten järjestöjen sopimusalalla työskentelee noin 2 500 työntekijää.

Neuvottelutulos on hyväksytty kaikkien järjestöjen hallinnossa 1.3.2023 mennessä. Uusi KJTES on voimassa 31.1.2025 saakka.

Sopimuskauden palkankorotukset

Palkankorotuksista sopimuskauden aikana sovitaan ensi sijassa paikallisesti. Sopia voidaan palkankorotusten suuruudesta, kohdennuksesta ja ajankohdasta. Vuoden 2023 palkankorotuksista on sovittava 15.4.2023 mennessä ja vuoden 2024 korotuksista 15.3.2024 mennessä.

Mikäli paikallista palkkaratkaisua ei sovita, palkkoja korotetaan seuraavasti:

  • 1.5.2023 tai sen jälkeisenä lähimpänä palkanmaksupäivänä maksetaan 381 €:n suuruinen kertakorvaus;
  • 1.6.2023 alkaen palkkoja korotetaan 3,2 %:n yleiskorotuksella ja 0,2 %:n erällä, jonka jakamisesta työnantaja päättää;
  • 1.4.2024 alkaen palkkoja korotetaan 2,1 %:n yleiskorotuksella ja 0,4 %:n erällä, jonka jakamisesta työnantaja päättää.

Sopimuksen kokonaiskustannusvaikutus on 7,0 % sopimuskaudella. Sopimusratkaisussa yleiskorotusta on 5,3 % ja työnantajaerää 0,6 %. Kertaerän laskennallinen arvo on 1,0 %. Lisäksi perhevapaiden palkallisten päivien lisäys (ks. jäljempänä) on arvoltaan 0,1 %. Palkkataulukoita korotetaan yleiskorotusosuuksilla em. palkankorotusajankohtina.

Henkilöstön edustajien palkkioita korotetaan 5,9 %:lla 1.6.2023 lukien.

Uudet perhevapaat osaksi sopimusta

Elokuussa 2022 voimaan astunut perhevapaauudistus on otettu osaksi sopimusta. Jatkossa 40 arkipäivän mittainen raskausvapaa on kokonaan palkallinen. Lapsen kumpikin vanhempi on lisäksi oikeutettu 32 arkipäivän mittaiseen palkalliseen vanhempainvapaaseen.

Uusimuotoisiin palkallisiin vapaisiin on oikeutettu sellainen työntekijä, jonka vapaisiin sovelletaan 1.8.2022 voimaan astunutta perhevapaauudistusta ja joka ilmoittaa vapaalle jäämisestä aikaisintaan 1.3.2023. Edellytyksenä on myös, että työntekijän työsuhde työnantajaan on kestänyt vähintään kuusi kuukautta ennen vapaalle jäämistä.

Muita sopimusmuutoksia

Tapahtumien järjestämiseen liittyvää työaikasuojelua on parannettu. Jatkossa työntekijä on oikeutettu saamaan korvaavan vapaapäivän, mikäli tapahtuman järjestelyihin (esim. kesäjuhla) osallistuminen sattuu hänen vapaapäivälleen.

Uusi sopimus myös mahdollistaa myös matkalla (esim. junassa) tehdyn työn lukemisen työajaksi, jos siitä on etukäteen sovittu. Työnteosta matkalla voidaan sopia joko yleisluontoisesti esimerkiksi etätyösopimuksella tai nimenomaisesti kunkin matkan osalta.

Ulkomaantyön lähtö- ja paluujaksojen pituuksista on jatkossa mahdollista sopia paikallisesti. Sopimusmääräyksellä pyritään tuomaan joustavuutta erilaisten ulkomaankomennusten erilaisiin tarpeisiin.