Liity jäseneksi

Kirkon sektorille neuvottelutulos

Kirkon sopijaosapuolet pääsivät 15.2.2018 illalla sopuun evankelis-luterilaisen kirkon ja sen seurakuntien viranhaltijoita ja työntekijöitä koskevasta sopimuksesta vuosille 2018–2020.

Kirkon sektorin pääsopijajärjestöt Julkisalojen koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO, Kirkon alan Unioni ja Kirkon alat sekä seurakuntatyönantajia edustava Kirkon työmarkkinalaitos saavuttivat neuvottelutuloksen uudeksi kirkon virka- ja työehtosopimukseksi ajalle 1.2.2018-31.3.2020.

Yleisen palkkausjärjestelmän sopimuskorotukset 2018

1,1 % yleiskorotus 1.4.2018 lukien
108 euron kertaerä kesäkuun palkanmaksun yhteydessä
 
Yleisen palkkausjärjestelmän sopimuskorotukset 2019

1 % yleiskorotus 1.4.2019 lukien
368 euron kertaerä kesäkuun palkanmaksun yhteydessä
Kertaerien maksaminen edellyttää, että työntekijällä on vähintään 5 kuukautta kestävä palvelussuhde 1.4. – 31.10. välisenä aikana siten, että palvelusuhteeseen sisältyy kesäkuu kokonaisuudessaan ja hänelle maksetaan palkkaa kesäkuulta.

Lisäksi seurakunnan tulee käyttää 1.1.2020 lukien

0,5 %:n suuruinen järjestelyerä suorituslisään (nykyinen harkinnanvarainen henkilökohtainen palkanosa hava)
0,6 %:n suuruinen järjestelyerä suorituslisään ja/tai tehtäväkohtaiseen palkanosaan
Ylimmän johdon palkkojen korotukseen on 1.4.2018 käytettävä 1,6 % suuruinen järjestelyerä ja 1.4.2019 1,6 % järjestelyerä.

Tuntipalkkajärjestelmän piiriin kuuluvien korotukset ovat vastaavaa tasoa.

Muutoksia henkilökohtaiseen palkanosaan

Harkinnanvaraisen henkilökohtaisen lisän (hava) korvaava suorituslisä otetaan käyttöön kaikissa seurakunnissa 1.1.2020. Suorituslisään kussakin seurakunnassa käytettävä määrä on vuosittain vähintään 1,1 % yleisen palkkausjärjestelmän piirissä olevan henkilöstön peruspalkkojen yhteismäärästä.  

Suorituslisän käyttöönoton yhteydessä toteutetaan myös vuosisidonnaisen palkanosan muutos kokemuslisäksi. 1.1.2020 alkaen euromääräistä kokemuslisää maksetaan 5 kokemuslisää kerryttävän vuoden jälkeen vähintään 4 % kunkin vaativuusryhmän keskipalkasta, 10 vuoden jälkeen vähintään 8 % kunkin vaativuusryhmän keskipalkasta ja 15 vuoden jälkeen 12 % kunkin vaativuusryhmän keskipalkasta. Kenenkään maksussa oleva palkka ei tästä muutoksesta johtuen kuitenkaan laske. Mikäli muutoshetkellä 1.1.2020 maksussa oleva vuosisidonnainen palkanosa on pienempi kuin uuden kokemuslisäjärjestelmän mukainen kokemuslisä, korotetaan maksussa olevaa määrää kokemuslisämääräysten mukaiseksi.

Kunnan ja valtion sopimusratkaisuihin sisältynyt tuloksellisuuserä käytetään kirkon sopimusalalla suorituslisän rahoittamiseen.

Muita muutoksia

Hengellisen työn viranhaltijoiden moduulityöaikamallin käyttöönottoa hankaloittaneet aikarajoitukset poistetaan. Moduulityöaikamalli voidaan jatkossa ottaa käyttöön joko toistaiseksi voimassaolevana tai määräajaksi. Leirin johtajalisän maksamista rajoittaneet osallistujamääräkirjaukset poistuvat. Jatkossa erityinen leirityöhyvitys eli yksi vapaapäivä voidaan myöntää myös arkipäiville sijoittuvilta vähintään 36 tuntia kestäviltä leireiltä.  

Ratkaisu sisältää myös joitain muita tekstimuutoksia sopimuksen eri osa-alueille. Sopimuskaudelle sovittiin myös useita työryhmiä, joissa jatketaan JUKOlle keskeisten asioiden selvittämistä. Tekstimuutoksista sekä sopimuskaudeksi sovituista työryhmistä ja niiden toimeksiannoista tiedotetaan tarkemmin myöhemmin.

Neuvottelutuloksen vahvistaminen sopimukseksi vaatii vielä osapuolten hallintojen hyväksynnän. JUKOn hallitus käsittelee asiaa seuraavassa kokouksessaan.