Liity jäseneksi

Kesätyöntekijän pikkujättiläinen 2023

Kesätyöhön liittyvät sopimukset, virkamääräykset sekä yksityiskohdat ovat nyt ajankohtaiset. Tästä kesätyöntekijän pikkujättiläisestä voit tarkistaa, onko kesätyösi yksityiskohdat hoidettu reilusti!

Seurakunnat hakevat kesätyöntekijöitä hyvin erilaisiin tehtäviin. Kesätyöntekijän asema seurakunnassa vaihtelee sovittujen tehtävien mukaan: joku palkataan pelkästään yhtä leiriä tekemään, toinen hyppää mukaan rippikouluprosessiin jo kevään aikana, kolmas saa töitä kaikille kesäkuukausille.

Sopimukset kunnossa

Kaikkia kirkon töissä olevia kirkollisen alan opiskelijoita koskee Kirkon yleinen virka- ja työehtosopimus KirVESTES. Se määrittää työnantajaa ja työntekijää koskevat työehdot aina palkkauksesta päivärahoihin ja vapaapäiviin. Löydät sopimuksen osoitteesta kirvestes.fi.

Oman työnantajan kanssa kannattaa aina tehdä kirjallinen työsopimus, josta käy ilmi työsuhteen kesto, palkka, pääasiallinen työpaikka sekä työaika. Työsopimuksesta täytyy selvitä se, millaisiin tehtäviin sinut on palkattu.

Ellei työnantajasi ehdota kirjallisen työsopimuksen tekemistä, ota itse asia rohkeasti puheeksi. Suullisen sopimuksen varaan ei kannata jättäytyä. Kirjallinen työsopimus takaa, että työsuhteen pelisäännöt ovat selvät molemmille osapuolille. Hoida työsopimusasiat kuntoon jo ennen työsuhteen alkua – mahdollisten ongelmien selvittäminen voi olla jälkikäteen hankalaa. Mikäli jokin asia solmittavassa työsopimuksessa epäilyttää, niin ole rohkeasti liittoosi yhteydessä.

Kesätyö järjestetään monissa seurakunnissa työsopimussuhteen sijaan määräaikaisena virkasuhteena. Tällöin työnantajan on annettava pöytäkirjanote tai muu kirjallinen viranhoitomääräys, eikä erillistä työsopimusta välttämättä tarvita. Mikäli virkasuhteen keskeiset työehdot eivät käy ilmi viranhoitomääräyksestä, on niistä annettava vähintään kuukauden kestävässä virkasuhteessa selvitys ennen ensimmäisen täyden palkanmaksukauden päättymistä. Keskeisiä virkasuhteen ehtoja ovat muun muassa mahdollinen koeaika, virkapaikka, virkasuhteen kesto, palkkauksen perusteet tai pääasialliset tehtävät.

Sillä, onko kesätyö järjestetty virka- tai työsuhteena, on merkitystä esimerkiksi työtarjouksen sitovuudelle ennen työsopimuksen allekirjoittamista tai viranhoitomääräyksen antamista. Työsopimus syntyy jo suullisen tarjouksen hyväksymisestä, kun taas virkasuhde syntyy vasta viranhoitomääräyksen antamisesta.

Oman työntekijän kanssa kannattaa aina tehdä kirjallinen sopimus.

Paljonko palkkaa?

Palkkaus voidaan määritellä kahdella eri tavalla. Nuorten ja oppisopimuskoulutukseen otettavien työntekijöiden palkkaus voidaan sopia KirVESTES:n liitteen 5 mukaan, jolloin se asettuu haarukkaan 1 318,69-2 022,44 euron välille. Liitteen 5 mukainen palkkaus kuitenkin koskee ainoastaan työajallisia työsopimussuhteisia työntekijöitä. Tällöin leirityöstä on maksettava työajanlisät sekä leirivapaat todellisen työaikakirjanpidon mukaisesti.

Seurakunnissa on usein käytetty kesätyöntekijöiden palkkaamiseen määräaikaisia virkasuhteita, jotka mahdollistavat sen, ettei työaikaa seurata. Tällaisessa järjestelyssä palkkaus on kuitenkin määritettävä KirVESTES:n yleisen palkkausjärjestelmän mukaan, jolloin palkkaus perustuu tehtävän vaativuuteen. Koska korkeakoulussa opiskelleilla kesäteologeilla ja kirkkomuusikoilla on usein asiantuntijaosaamista vaativia tehtäviä, voidaan hyvin arvioida että vaativuusryhmäksi tulisi koulutusvaatimuksen perusteella asettaa 501, jolloin kuukausipalkka pitäisi määrittää vähintään 2 465,39 euroon.

Yleisesti voidaan arvioida, että palkasta neuvoteltaessa tulisi huomioida sovittujen työtehtävien laatu ja laajuus sekä opiskelijan aiempi työkokemus ja suoritetut opinnot. Liitteen 5 mukaista palkkaa määritettäessä ei opintojensa loppuvaiheessa olevan tai tutkintovaatimuksiin liittyvän harjoittelun suorittaneen opiskelijan palkkaa tule määritellä palkkahaarukan alapäästä.

Suosittelemme tutustumaan AKI-liitot ry:n suosituksiin teologian ja kirkkomusiikin opiskelijoiden palkkauksesta ja työehdoista kesälle 2022 verkkosivuiltamme. akiliitot.fi >> työelämäopas >> Teologian ja kirkkomusiikin opiskelijoiden palkkaus ja työehdot kesälle 2022 seurakunnissa ja kirkon työpaikoilla.

Oma ryhmänsä ovat kesätyöntekijät, joilla on jo oman alansa virkaan pätevöittävä tutkinto. Erityisesti kirkkomusiikin opiskelijat saattavat hoitaa seurakunnissa myös kanttorien sijaisuuksia. Näissä tapauksissa palkkaus tulee määrittää yleisen palkkausjärjestelmän mukaan tehtävän vaativuuden perusteella.

Mikäli olet menossa seurakuntaan töihin kuukautta lyhemmäksi jaksoksi, esimerkiksi vain yhdelle leirille, palkkasi voidaan silti määritellä kuukausipalkan perusteella.

Jos kuljet virkamatkoja omalla autollasi, sinulla on oikeus saada kilometrikorvausta. Kysy kuitenkin kirkkoherralta, millainen käytäntö seurakunnassa on. Kilometrikorvauksia ei makseta työmatkasta, jonka ajelet kotoa töihin, vaan vasta työsopimuksessa määritellystä työpaikasta käsin suoritetusta matkasta. Kilometrikorvauksista täytetään aina erillinen lomake, josta ilmenee matkan pituus ja sen tarkoitus. Kilometrikorvaus vuonna 2023 on 53 senttiä.

Muista, että työntekijällä on paitsi oikeuksia myös velvollisuuksia.

Töissä ja vapaalla

Työajassa olevilla yleinen säännöllinen työaika on 38 tuntia ja 15 minuuttia viikossa eli 7 tuntia ja 39 minuuttia päivässä. Työmatkoja asunnosta työpaikalle ei lasketa työajaksi, mutta jos joudut työpäivän aikana siirtymään työpisteestä toiseen, nämä matka-ajat ovat osa työaikaasi. Lähimmän esimiehen kanssa kannattaa sopia siitä, kuinka paljon työaikaa voit käyttää esimerkiksi rippikoulutuntien ja muiden työhösi kuuluvien tilanteiden valmisteluun.

Kesätyöntekijälle kuuluu kaksi vapaapäivää viikossa. Jos vapaapäivät jäävät leirin alle, ne siirtyvät pidettäviksi myöhemmin.

Jokainen kesätyöntekijä on oikeutettu sopimuksen mukaiseen vuosilomaan. Ensimmäiseltä kahdelta täydeltä työkuukaudelta lomapäiviä kertyy kaksi kuukaudessa, kolmannelta kuukaudelta yksi. Täydeksi työkuukaudeksi lasketaan pääsääntöisesti kuukausi, jossa on yli 14 työpäivää tai 35 työtuntia. Loman ajankohdasta kannattaa keskustella työnantajan kanssa. Mikäli et ehdi pitää lomapäiviäsi, ne on mahdollista korvata rahana. Tästä kannattaa kuitenkin aina sopia etukäteen.

Työaika leirillä

Useimmiten kesätyöntekijöiden tehtäviin kuuluu olennaisena osana leirityö. Työajallisilla kesätyöntekijöille. KirVESTES 164 § ohjeistaa määrittelemään etukäteen lepoajat, työn määrän sekä jakautumisen leirille osallistuvien kesken. Säännöllisen työajan ylittävä työaika korvataan tunti tunnista -periaatteella, eli yhdestä ylityötunnista työntekijä saa joko yhden tunnin vapaata tai tunnin palkkaa vastaavan rahallisen korvauksen.

Leirityöaikaa koskevan momentin noudattaminen vaatii käytännössä sitä, että leirien aikataulua suunnitellaan etukäteen myös työntekijäresurssien näkökulmasta. Työ- ja vapaa-aikoja suunnittelemalla ja jakamalla pystytään takaamaan kaikkien työntekijöiden riittävä lepo leirin aikana – kukaan ei jaksa eikä voi tehdä töitä 24 tuntia vuorokaudessa, ei edes leirillä.

Leirillä työaikaa voidaan haluttaessa pilkkoa niin, että työajan välissä on vapaa-aikaa – esimerkiksi toisen opettajan tuntien aikana tai leiriläisten vapaa-aikana. Tällöin työntekijä voi olla leirin käytössä taukojaan lukuun ottamatta aamusta iltaan. Työajan suunnittelun tulee aina lähteä kunkin leirin tarpeista ja suunnittelun lähtökohtana on hyvä käyttää leirin ohjelmaa.

Leirielämää

Moni kesätyöntekijä viettää ison osa kesäkuukausista leirillä, ja leirityöstä työntekijän kuuluu saada tietyt korvaukset: leiripäivärahaa sekä leirityöaikahyvitystä.

Leiripäivärahaa maksetaan jokaiselta yhtäjaksoiselta leirivuorokaudelta (kokopäiväraha = 45 €/vrk). Leirivuorokauden lasketaan alkavan, kun työntekijä lähtee kotoaan tai työpaikaltaan ja päättyvän, kun hän palaa sinne. Jos reissaat esimerkiksi vaellusriparille Lappiin, matkat lasketaan mukaan leiriaikaan. Mikäli leiriin tai retkeen kuuluu seurakunnan kustantama ruokailu, päivärahasta vähennetään laitosruokailun verotusarvoa vastaava summa, joka on 5,10 €/lämmin ateria.

Leiripäivärahan saaminen riippuu siitä, missä työpaikkasi on. Mikäli työpaikaksesi on työsopimuksessa tai virkamääräyksessä merkitty seurakunnan leirikeskus, jossa leirit pidetään, et ole oikeutettu leiripäivärahaan. Työpaikan ei pitäisi olla leirikeskus – varsinkaan silloin, jos työhösi kuuluu muutakin kuin pelkkiä leirejä. Leirikeskuksen pitäisi myös sijaita yli 5 kilometrin päässä virkapaikasta.

Leirien vastuukysymyksistä on hyvä muistaa, että kesätyöntekijä ei voi olla leirin turvallisuusvastuussa. Mikäli hänet kuitenkin määrätään tällaiseen vastuuseen, siirtyy oikeudellinen vastuu kesätyöntekijän esimiehelle eli kirkkoherralle.

Kannattaako työttömyyskassan jäsenyys?

Kesätöitä tekevä opiskelija voi halutessaan liittyä työttömyyskassan jäseneksi ja kerryttää näin kesätöillään työssäoloehtoa. Kassan jäsenyys kannattaa, jos valmistuttuaan sattuukin jäämään työttömäksi; kun työssäoloehto täyttyy, vastavalmistunut maisterikin on oikeutettu ansiosidonnaiseen päivärahaan. Työssäoloehdon täyttymiseen lasketaan mukaan myös muut kuin kirkon töissä tehdyt työt.

Kanttori-urkuriliiton, Pappisliiton tai Teologiliiton ilmainen opiskelijajäsenyys ei sisällä työttömyyskassan jäsenyyttä, joka on aina maksullinen. Jäsenmaksu on 9 €/kk eli 108 € kuluvana vuonna. Nykyisen taloustilanteen vallitessa työttömyyskassan jäsenmaksu kannattaa usein kuitenkin maksaa. Jos olet kiinnostunut työttömyyskassan jäsenyydestä, ota yhteyttä AKIn toimistoon!

Kysy ja keskustele rohkeasti!

Kesätyöntekijän kannattaa pitää kiinni oikeuksistaan. Muista kuitenkin, että työntekijällä on paitsi oikeuksia myös velvollisuuksia. Hoida sinulle annetut tehtävät huolella ja noudata esimieheltä saamiasi ohjeita. Nykyisessä työtilanteessa kesätyöt tarjoavat arvokasta kokemusta seurakuntatöistä ja toimivat myös erinomaisena käyntikorttina tulevia töitä haettaessa. Töihin kannattaa siis suhtautua riittävällä vakavuudella. Muista, että seurakunnan silmissä edustat myös kaikkia oman alasi opiskelijoita.

Kaikista mieltä painavista asioista kannattaa kysyä ja keskustella. Jokaisella työpaikalla on omat käytäntönsä, joiden tunteminen helpottaa työntekoa huomattavasti. Monet asiat ovat myös sellaisia, joista täytyy itse sopia oman esimiehen kanssa. Näitä ovat esimerkiksi kesätyöntekijän työtehtävät, osallistuminen rippikoulun ennakkotapaamisiin ennen varsinaisen työjakson alkamista, opetustehtävien jakaminen rippikoulussa ja monet muut asiat, joista ei ole olemassa virallisia sopimuksia. Kannattaa siis olla aktiivinen jo ennen työsuhteen alkamista, niin välttyy ikäviltä yllätyksiltä. Seurakunnan luottamusmieheltä tai liitostasi voit aina kysyä, mikäli jokin asia epäilyttää.

Lakisääteistä paremmat työterveyspalvelut eivät automaattisesti kuulu lyhyessä työsuhteessa oleville työntekijöille. Oman esimiehen kanssa kannattaa keskustella myös siitä, kuinka toimit, jos satut sairastumaan kesken kesätöiden.

Jos kaipaat lisätietoa kesätöihin liittyvistä asioista, ota rohkeasti yhteyttä. Yhteystietomme löytyvät tämän lehden takaa. Myös työpaikoilla toimivat luottamusmiehet ovat kesätyöntekijöiden käytettävissä.

Onnea työnhakuun ja työn iloa kesääsi!