Liity jäseneksi

Kanttorinviran hakeminen

Teija Tuukkanen
Asiantuntija, Kirkkohallitus

Kanttorin työ – monessa mielessä muusikon unelmapesti. Virkaan ei kuitenkaan voida valita ketä tahansa taitavaa muusikkoa, vaan sen kelpoisuusvaatimukset ovat sangen vaativat ja virkaan vaadittava koulutus tasoltaan korkea. Myös hakuprosessi saattaa olla vaativa ja edellyttää usein hyvää ja laajaa valmistautumista.

Kanttorin viranhakuun liittyy pari ominaispiirrettä, jotka tekevät kanttorin viranhausta erilaisen kuin monesta muusta kirkon ammatin viranhausta. Nämä ovat viran kolmiportaisuus sekä viranhakuun usein liitettävä näytetilaisuus, jossa hakijan tulee suorittaa erilaisia haettavan viranhoidon kannalta keskeisiä musiikillisia tehtäviä.

Kanttorin ammatti on ns. säännelty ammatti, joka tarkoittaa sitä, että virkaan vaaditaan tietty, erikseen määritelty koulutus tai tutkinto. Viran kelpoisuusvaatimukset on määritelty kirkkolaissa ja -järjestyksessä, ja virkaa koskevat yleiset virkamieslainsäädäntöön liittyvät lait ja säännökset.  Vuoden 2013 kirkkolain muutoksen jälkeen kanttorin virkojen hakeminen tapahtuu suoraan seurakunnista, eikä tuomiokapituleilla ole enää velvollisuuksia kanttorinvirkojen täytön suhteen. Viran täyttämättä jättämiseen tulee kuitenkin saada lupa tuomiokapitulilta.

Useimmissa kanttorinviroissa varsinainen hakutilanne on kaksiosainen.

Kanttorin virka tulee julistaa auki ja hakumenettelystä tulee ilmoittaa julkisesti vähintään seurakunnan ilmoitustaululla. Hakuajan pituus tulee olla vähintään 14 päivää hakuilmoituksen julkaisemisesta. Virka voidaan perustellusta syystä laittaa uudelleen haettavaksi, hakuaikaa jatkaa tai jättää täyttämättä. Jos virka laitetaan uudelleen haettavaksi, on samalla ilmoitettava, otetaanko aikaisemmat hakemukset huomioon.

Kanttorin viran kelpoisuusvaatimukset

Nykyinen kanttorinvirkoja koskeva säädös (KS 135) tuli voimaan tämän vuoden elokuussa ja siinä on nimetty kanttorin virat seuraavasti: kanttorin virka on joko 1) ylempää korkeakoulututkintoa edellyttävä (taso B), 2) korkeakoulututkintoa edellyttävä (taso C) tai 3) ylintä tutkintotasoa edellyttävä (taso A). Usein näistä eri viroista käytetäänkin puhekielessä termejä A- B- ja C-virka. Virkaan edellytettävä tutkinto tulee olla suoritettuna ja siitä tulee olla todistus ennen hakuajan päättymistä, ts. vakinaisen viran täyttämisessä ei voida huomioida alan opiskelijoita. Tämä sääntö ei koske määräaikaista virkaa tai viransijaisuutta.

Teija Tuukkanen

Koska kanttorivirkojen kelpoisuudet ovat muuttuneet viimeisen parin vuosikymmenen aikana useammankin kerran, on kelpoisuuksien antavien tutkintonimikkeiden kirjo melkoinen ja kolmiportaisuus tekee asiasta melkoisen viidakon. Viimeisin virkaan liittyvä säädös muutti jälleen hiukan kelpoisuuteen liittyviä yksityiskohtia, mutta kaikki entiset kelpoisuuden tuottaneet tutkinnot tekevät niin myös tämän uuden säädöksen voimaantulon jälkeen.

Koulutuksen lisäksi kelpoisuuteen liittyvät samat vaatimukset kuin muissakin kirkon viroissa, eli hakijan tulee olla konfirmoitu Suomen evankelisluterilaisen kirkon jäsen ja hänellä täytyy olla erinomainen viranomaisen kielen taito ja tyydyttävä toisen kotimaisen kielen taito. Kielitaitoa koskevasta kelpoisuudesta on mahdollista tehdä poikkeus erikseen perustelluista syistä tai jos viran johto- tai kielisääntö niin sallii.

Virkoihin haetaan vapaamuotoisella hakemuksella, johon voi liittää joko virallisen nimikirjaotteen tai vapaamuotoisemman CV:n. Riippuen haettavan viran mahdollisesta painotuksesta, kannattaa hakemuksessa tuoda esiin osaamistaan ja kiinnostustaan erityisesti kyseiseen virkaan ja kyseisenlaiseen tehtäväpainotukseen.

Rekrytointiprosessi

Seurakunnat päättävät itsenäisesti oman rekrytointiprosessinsa kulusta ja sisällöstä, mutta nykyään useimmissa kanttorinviroissa varsinainen hakutilanne on kaksiosainen sisältäen erillisen haastattelun sekä työnäytteen. Näyteosuuteen saattaa sisältyä erilaisia kanttorintyöhön kuuluvia yleisimpiä tehtäviä; urkujensoittoa, virsisäestystä, yksinlaulua, musiikkiryhmän johtamista. Näytteissä saatetaan testata sekä hakijan musiikillisia taitoja että esim. ryhmänohjaamistaitoja. Näytteisiin voi kuulua sekä ennalta valmisteltavia tehtäviä että vasta näytetilaisuudessa ilmoitettavia prima vista -tehtäviä. Hyvin valmistellussa rekrytointiprosessissa on myös varattu hakijoille aikaa ennen näytettä tutustua kyseisen tilan urkuihin ja muihin näytteessä mahdollisesti käytettäviin soittimiin.

Koska kanttorin virkoja on seurakunnissa varsin rajallinen määrä ja yksittäisessä seurakunnassa saattaa tulla kanttorinvirka auki sangen harvoin, on kanttorin valintaprosessi erityisen merkittävä ja se ohjaa seurakunnan musiikkitoimintaa jopa vuosikymmenten ajan. Sen vuoksi kanttorin rekrytointiprosessin tulee olla sekä seurakunnan mutta myös hakijan kannalta huolella suunniteltu ja toteutettu, ja esimerkiksi kelpoisuuksiin liittyvissä kysymyksissä kannattaa kääntyä ulkopuolisen asiantuntijan puoleen. Valitettavasti enää läheskään kaikissa tuomiokapituleissa ei ole kanttorinkoulutuksen omaavaa viranhaltijaa, joka voisi auttaa esim. tutkintoihin liittyvissä kelpoisuuskysymyksissä. Neuvoja hakuprosessin eri vaiheissa voi kuitenkin kysyä kirkkohallituksen lisäksi osasta hiippakuntia.