Liity jäseneksi

Kannanotto luonnokseen hallituksen esityksestä työaikalaiksi

Kirkon akateemiset – Kyrkans akademiker AKI r.y. lausuu kunnioittavasti huomionsa luonnoksesta hallituksen esitykseksi työaikalaiksi. Esitetyt huomiot koskevat uskonnollisia toimituksia ja tehtäviä suorittavia työntekijöitä, Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa noin 6 000 viran- ja toimenhaltijaa.

Lue koko kannanotto tästä.

Tiivistelmä

Lakiluonnoksen ongelmat

  1. Esitys uskonnollista työtä tekeviä työntekijöitä koskevaksi soveltamisalapoikkeukseksi ylittää EU:n työaikadirektii­vin 17. artiklan antaman mahdollisuuden poiketa direktiivin sääntelystä;
  2. Uskonnollista työtä tekeviä työntekijöitä koskevaa soveltamisoikeutta koskeva perusteluteksti (luon­noksen s. 77) on sisäisesti ristiriitainen ja antaa virheellisen kuvan nykytilasta.

Esitetyt ratkaisut

1. Esitettävän työaikalain soveltamispoikkeusta uskonnollisessa työssä (2 § mom. 2) kohta) muutetaan seuraavasti (poisto kursiivilla suluissa):

2) työntekijästä, joka suorittaa uskonnollisia toimituksia (ja tehtäviä) evankelisluterilaisessa kirkossa, ortodoksisessa kirkkokunnassa ja muussa uskonnollisessa yhteisössä.

2. Uskonnollista työtä koskevan soveltamisalapoikkeuksen perusteluja (lakiluonnoksen sivu 77) muu­tetaan seuraavasti (lisäys lihavalla, poisto kursiivilla suluissa):

Momentin 2 kohdan mukaan lain soveltamisalan ulkopuolella olisivat työntekijät, jotka suorit­tavat uskonnollisia toimituksia (ja tehtäviä) evankelisluterilaisessa kirkossa, ortodoksisessa kirkkokunnassa tai muussa uskonnollisessa yhteisössä. Myös tämän poikkeuksen sovel­taminen edellyttäisi jatkossa, että työntekijöiden työaikaa ei määritellä eikä valvota ja työn­tekijä voi itse päättää työajastaan. Lain ulkopuolelle jäisivät siten nykyisen työaikalain tavoin uskonnollisia toimituksia suorittava seurakuntapapisto ja kanttorit, silloin kun heillä on edellä kuvattu työaika-autonomia. Näin ollen sellainen tavanomainen seura­kuntien järjes­tämä toiminta, joka ei ole uskonnollisten toimitusten suorittamista (jossa työntekijät eivät voi vapaasti päättää omista työ­ajoistaan), olisi jatkossakin työaikalain pii­rissä. Jatkossa voimassa olevan lain 2 §:n 1 momentin 2 kohdan mukainen poikkeus koskisi kaikkia kirkkoja ja muita uskon­nollisia yhteisöjä siltä osin, kun niissä toimivat työntekijät suorittavat uskonnollisia toimituksia (tai tehtäviä) ja kun edellä kuvatut yleiset edellytykset täyttyvät.