Liity jäseneksi

Kannanotto kirkkohallituksen esitysluonnokseen hiippakuntavaltuustojen lakkauttamisesta

AKI on antanut kirkkohallitukselle lausunnon esitysluonnoksesta hiippakuntavaltuustojen lakkauttamiseksi. Lue koko lausunto tästä.

AKI katsoo, että tulevaisuuskomitean mietinnössä esitetty tavoite kirkon hallintorakenteen kehittämisestä on oikeansuuntainen. Hallinnollisia tasoja on syytä mieluummin vähentää kuin lisätä. Kuitenkaan toimielinten vähentäminen sinänsä ei ole itseisarvoista, vaan muutosten seuraukset tulisi etukäteen tarkkaan arvioida.

Kirkolliskokouksen toimeksiannosta laadittu esitys hiippakuntavaltuustojen lakkauttamiseksi ei AKIn mielestä johda kirkollisen hallinnon todelliseen keventymiseen. Hallinnollisten tasojen määrä (seurakunta; seurakuntayhtymä; keskushallinto jaettuna kirkkohallitukseen ja alueelliseen hiippakuntatasoon) ei uudistuksessa vähene. Hiippakunnan olisi uudistuksen toteuduttuakin hoidettava samat tehtävät kuin ennenkin.

AKI katsoo, että hiippakuntavaltuustojen lakkauttaminen johtaisi alhaalta päin rakentuvan synodaalisuuden heikkenemiseen ja tuomiokapitulin roolin korostumiseen keskushallinnon aluevirastona. Jatkossa tuomiokapitulille kuuluisi ylin päätösvalta kaikissa hiippakunnan asioissa ilman, että se olisi raportointivelvollinen millekään sen toimintaa valvovalle elimelle, kuten nyt hiippakuntavaltuustolle. Tämä on ongelmallista etenkin siksi, että suuri osa tuomiokapitulin jäsenistä on myös tuomiokapitulin viranhaltijoita (joko pää- tai sivutoimisia). Tämän vuoksi AKI ei pidä hiippakuntavaltuustojen lakkauttamista ylipäätään suotavana.

AKI yhtyy hiippakuntavaltuustojen säilyttäjien (esitysluonnoksen s. 12) kantaan, jonka mukaan hiippakuntavaltuustoja tulee kehittää antamalla niille todellista päätösvaltaa. Hiippakunnan tulisi voida päättää itse taloudestaan, minkä vuoksi hiippakunnan tulot tulisi voida kerätä seurakunnilta suoraan eikä keskusrahastomaksun kautta. Tämä mahdollistaisi tuomiokapitulien toiminnan kehittämisen hiippakunnan paikallisten tarpeiden mukaisesti.

Mikäli kuitenkin kirkkohallitus päättää esittää kirkolliskokoukselle hiippakuntavaltuustojen lakkauttamisesta, esittää AKI lausunnossaan huomioitaan tämän tavoitteen toteuttamisen suhteen