Liity jäseneksi

Johtamisen erityiskoulutus on valmistunut

Kari Kopperi
TT, dos., johtaja, Kirkon koulutuskeskus
Piispainkokouksen pääsihteeri 1.9.2020­-

Kirkon johtamiskoulutuksen juuret ulottuvat 1980-luvun jälkipuoliskolle. Silloin ryhdyttiin keskustelemaan johtamisesta kirkossa ja kirkon johtajien koulutustarpeista. Monien vaiheiden jälkeen valmistui Kirkon johtamiskoulutussuunnitelma 90, joka hyväksyttiin piispainkokouksessa syyskuussa 1990.

Johtamiskoulutuksessa ja toimintaympäristössä tapahtuneet muutokset sekä uusi Seurakuntatyön johtamisen tutkinto (1999) edellyttivät suunnitelman päivittämistä. Helmikuussa 2004 piispainkokous hyväksyi uuden suunnitelman, joka sai nimen Kirjo 2005. Se on antanut suuntaviivat kirkon johtamiskoulutukselle 2000-luvulla. Maailma ei ole kuitenkaan staattinen, vaan johtamisen haasteet muuttuvat jatkuvasti. Myös tutkimustieto johtamisesta ja seurakuntien todellisuudesta muuttavat koulutustarpeita. Näihin haasteisiin vastataan myös kirkon johtajien koulutuksella sen kehittämisellä.

Kirjo 2005 johtamiskoulutusohjelman päivittämisestä on keskusteltu jo pidemmän aikaa, sillä seurakuntien toimintaympäristö ja johtamistyön haasteet muuttuvat. Tällä kertaa uudistusta on toteutettu toisin kuin aiemmin. Nyt ei kutsuttu koolle työryhmää laatimaan kokonaissuunnitelmaa, vaan yksittäisiä koulutuksia on Kirkon koulutuskeskuksen ja hiippakuntien yhteistyönä uudistettu vähitellen. Uuden suunnitelman taustalla voidaan nähdä Kirjo 2005 -suunnitelman rakenteet, mutta toteutussuunnitelmia on uudistettu merkittävästi. Samalla koulutusten nimet ovat muuttuneet. Näin on luotu uusi Johtamisen erityiskoulutus (JOK 50+ op), joka muodostuu useista yksittäisistä 5–30 opintopisteen moduuleista.

Johtamisen erityiskoulutus on eräänlainen johtajana kehittymisen polku.

Kirkon johtamiskoulutukset ovat monimuotoista työelämälähtöistä koulutusta, jossa ohjattu oppiminen tapahtuu ensisijaisesti arjen johtamistyössä. Johtamisen erityiskoulutus on eräänlainen johtajana kehittymisen polku, jonka aikana osallistutaan työtehtävien kannalta mielekkäisiin koulutuksiin. Se rakentuu vähitellen opiskelijan osallistuessa itsensä ja työtehtäviensä kannalta mielekkäisiin koulutuksiin.

Johtamisen perusteet

Polku alkaa uudesta Johtamisen perusteet -koulutuksesta (5 op). Moniammatillinen ja työelämälähtöinen työskentely mahdollistaa johtamistehtävistä kiinnostuneiden yhdessä oppimisen. Se on tarkoitettu seurakunnan johtamistehtävissä jo toimiville, niissä aloittaville tai niistä kiinnostuneille. Hiippakuntien järjestämään koulutukseen voidaan ottaa myös seurakunnan lähettämiä vapaaehtoistehtävissä toimivia seurakuntalaisia sekä luottamushenkilöitä. Kirkon tulevaisuuden kannalta keskeistä on työyhteisöjen yhteistoimintakulttuurin vahvistaminen, vuoropuhelu, jatkuva uudistuminen ja yhteisön voimavarojen esiin saaminen.

Syvemmälle johtamiseen

Johtamisen erityiskoulutuksen viimein vaihe on Kirkon koulutuskeskuksen järjestämä Syvemmälle johtamiseen -koulutus (15/30 op, entinen Kirjo III). Se on johtamisosaamista syventävä koulutus, joka tukee itsereflektiota ja itsensä kehittämistä johtajana. Koulutus on tarkoitettu kokeneille johtajille, joilla on runsaasti johtamiskoulutusta ja jotka kokevat hyötyvänsä verkostoitumisesta, oppimisyhteisöstä ja prosessinomaisesta etenemisestä oman kehittymisensä tueksi.

Kirkon johtamiskoulutukset ovat monimuotoista työelämälähtöistä koulutusta.

Työskentelyssä luodaan ja mahdollistetaan kehittymisympäristö ja kokemuksellinen tila, joka tukee osallistujan oman potentiaalin tunnistamista ja käyttämistä, haastaa kokeilemaan uutta sekä ylittämään omia rajoja ja rajoituksia. Koulutus myös rohkaisee ajattelemaan, katsomaan, sanoittamaan ja hahmottamaan toimintaympäristöä ja työn lähtökohtia toisin. Se myös mahdollistaa uusiutumisen johtajana haastaen pohtimaan sekä keskeisten prosessien johtamista että omaa rooliaan johtamistehtävissä. Koulutuskokonaisuus tarjoaa ohjatun, kaksi vuotta kestävän oppimispolun (15 op). Tämän jälkeen on mahdollista jatkaa, oman kiinnostuksen pohjalta, yhteisölliseen valmennusprosessiin (+ 15 op).

Johtajana kirkossa

Näiden ohella Johtamisen erityiskoulutukseen sisältyy monia muita koulutuksia, joita opiskelija voi valita kiinnostuksensa ja työtehtäviensä tarpeiden mukaan. Johtajana kirkossa (20 op, entinen Kirjo II C/D/Y) on Kirkon koulutuskeskuksen järjestämä moniammatillinen johtamiskoulutus, joka on tarkoitettu niille, jotka haluavat kehittää johtamisosaamistaan. Koulutuksessa perehdytään laaja-alaisesti johtamistyön eri ulottuvuuksiin ja sen aikana toteutetaan osallistujien ns. 360-arviointi. Opiskelussa hyödynnetään paljon osallistujien omaa johtamiskokemusta. Koulutus soveltuu johtamistehtävissä toimiville kirkon ja seurakuntien työntekijöille sekä ylempää pastoraalitutkintoa suorittaville papeille.

Seurakuntatyön johtamisen tutkinto

Hiippakuntien järjestämä Seurakuntatyön johtamisen tutkinto (5 op) antaa kelpoisuuden hakea kirkkoherran tehtävään. Tutkinto uudistuu vuoden 2021 alussa. Piispainkokous on päättänyt tutkinnon sisällöstä. Kirkon koulutuskeskuksen ja hiippakuntien yhteistyönä on uudistettu opetus- ja toteutussuunnitelmia. Tutkinto antaa papille kirkkoherran viran hoitamisen kannalta välttämättömiä tietoja, taitoja ja osaamista. Näin muodostuu kokonaiskuva kirkkoherran tehtävistä, hengellisestä ja strategisesta johtamisesta sekä seurakunnan hallinnosta.

Tutkintoa uudistettaessa on kehitetty sen sisältöjä sekä muutettu arviointikäytäntöjä. Psykologinen soveltuvuustutkimus poistuu, ja sen korvaa tuomiokapitulin organisoima johtamispotentiaalikartoitus ja uraohjauskeskustelu. Johtamispotentiaalikartoitus on tarkoitettu papin itsereflektion tueksi ja henkilökohtaisen ammatillisen uraohjauskeskustelun pohjamateriaaliksi. Keskustelussa selvitetään papin ammatillisia suuntautumisvaihtoehtoja sekä motivaatiota ja valmiuksia hakeutua tuossa vaiheessa suorittamaan kirkkoherran virkaan kelpoisuuden antavaa koulutusta. Ne muodostavat kokonaisuuden, jonka avulla pappi hahmottaa motivaatiotaan ja persoonallisia valmiuksiaan kirkkoherran tehtävään. Kartoitukseen ja uraohjauskeskusteluun osallistuminen on pakollista, mutta ne eivät ole osa koulutuksen arviointia. Koulutukseen osallistuvalta edellytetään myös pastoraalitutkinnon sekä edellä mainitun uuden Johtamisen perusteet -koulutuksen suorittamista.

Johtamiskoulutus kirkkoherroille ja hallinnon johdolle

Johtamiskoulutus kirkkoherroille ja hallinnon johdolle (20 op, ent. Kirjo II A & B) on hiippakuntien järjestämä koulutus, joka on suunnattu uusille kirkkoherroille, hallinnon ja talouden johtaville viranhaltijoille sekä seurakuntayhtymien ylimmälle johdolle. Koulutuksessa johtamistehtävissä toimiva syventää osaamistaan ja tietämystään johtamistyössä. Oppiminen tapahtuu intensiivijaksoilla sekä osallistujan omassa toimintaympäristössä. Se liittyy saumattomasti käytännön johtamistyöhön.

Koulutus mahdollistaa syventymisen oman työalan johtamisen kysymyksiin sekä seurakunnan toiminnan tarkasteluun kokonaisuutena. Koulutus tukee samalla seurakunnan toiminnan ja talouden kehittämistä. Koulutuksessa johtamistyötä tarkastellaan neljän keskeisen osaamisalueen kautta: tulevaisuuden johtaminen, hallinnollinen johtaminen, henkilöstöjohtaminen sekä johtaminen viestintänä ja vuorovaikutuksena.

Erilaisia ajankohtaiskoulutuksia

Edellä kuvattujen Johtamisen erityiskoulutukseen sisältyvien koulutusten ohella sekä Kirkon koulutuskeskus että hiippakunnat järjestävät erilaisia ajankohtaiskoulutuksia johtamiseen liittyvistä teemoista. Myös monet yhteistyökumppanit tarjoavat kirkon johtajille sopivaa koulutusta. Näihin voi tutustua esimerkiksi kirkon henkilöstökoulutuskalenterin avulla.

Johtamisen erityiskoulutuksesta löytyy runsaasti lisätietoa Evl.fi/Plus -sivuilta. Siellä voi tutustua mm. moduulien toteutussuunnitelmiin. Kirkon johtamiskoulutuksen sisältöjä avataan lähemmin kirjassa Laki, evankeliumi & KirVESTES – Johtajana kirkossa (toim. Kopperi & Malo & Tanska, Kirjapaja 2019). Tarkempia tietoja voi kysyä myös Kirkon koulutuskeskuksen johtamiskouluttajilta – Terttu Malo ja Markku Tynkkynen – sekä hiippakuntien dekaaneilta.