Liity jäseneksi

Heikentääkö kirkko yhteistoimintaa? Toivottavasti ei!

Uuteen kirkon yhteistoimintalakiin esitetään soveltamisalarajaksi 20 työntekijää. AKI-liitot katsoo soveltamisalarajan johtavan työnantajan ja henkilöstön välisen vuoropuhelun heikentymiseen pienissä seurakunnissa. 

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkolliskokous kokoontuu Turussa 9.–12.5.2023. Kirkolliskokouksella on käsiteltävänään muiden asioiden ohella esitys laiksi evankelis-luterilaisen kirkon yhteistoiminnasta eli kirkon yhteistoimintalaki. AKI-liitot pitää hyvänä lain sisältöä, mutta kritisoi siihen esitettyä 20 työntekijän soveltamisalarajaa. 

Yhteistoiminta on vaarassa heiketä yli puolella kirkon työpaikoista. Uuteen kirkon yhteistoimintalakiin esitetään 20 työntekijän soveltamisalarajaa.  Seurakuntia, joissa on säännöllisesti alle 20 työntekijää, on peräti 57 % kaikista seurakunnista (ks. liite). AKI-liitot katsoo, että soveltamisalaraja tulisi joko poistaa tai ainakin laskea 10:een.  

Nykyisin yhteistoimintaa sääntelee työmarkkinaosapuolten solmima kirkon yhteistoimintasopimus. Sitä sovelletaan kaikissa seurakunnissa kautta koko maan. Sopimus takaa sen, että pienimmilläkin työpaikoilla käydään henkilöstön kanssa dialogia ja neuvotellaan työtä ja työn järjestelyjä koskevista muutoksista. 

Yhteistoimintavelvoitteen poistuminen on erityisen haitallista niille seurakunnille, joissa työnantajan ja henkilöstön välillä on jännitteitä ja joissa seurakunnan johtamista ei tietoisesti haluta toteuttaa henkilöstöä osallistaen. Lisäksi pienet seurakunnat ovat juuri niitä, joissa toteutetaan seurakuntaliitoksia – silloin pitäisi aina taata henkilöstön kanssa neuvottelu ja liitosprosessista tiedottaminen. 

Uusi laki tuo mukanaan paljon hyvää. Säännökset neuvoteltavista asioista ovat aiempaa selkeämmät ja täsmällisemmät. Henkilöstön oikeus saada tietoja ja käyttää työpaikan asiantuntijoita laajenee. Jatkossa yhteistoiminnan muodot ja rakenteet on mahdollista nykyistä laajemmin sopia työpaikalla. 

AKI-liitot katsoo, että kirkon yhteistoimintalain soveltamisalan asettaminen 20 työntekijään on yksiselitteisesti liian korkea ja se heikentäisi työnantajan ja henkilöstön välistä vuoropuhelua liian suuressa määrässä seurakuntia.  

Johdonmukaista olisi seurata valtion ja kuntien yhteistoimintasääntelyä ja poistaa soveltamisalaraja kokonaan. Vaihtoehtoisesti kirkolliskokouksen olisi syytä harkita soveltamisalarajan laskemista 10:een työntekijään, jolloin vain aivan pienimmät seurakunnat – 25 % kuitenkin – jäisi lain soveltamisen ulkopuolelle. 

Lisätietoja: 

Jussi Junni
Toiminnanjohtaja
AKI-liitot ry
(09) 4270 1507
jussi.junni@akiliitot.fi 

Liite: Seurakunnat / seurakuntayhtymät, joissa säännöllisesti alle 20 työntekijää.