Liity jäseneksi

Ansioturvan tulisi kuulua kaikille

Kirkon akateemiset – Kyrkans akademiker AKI r.y. katsoo, että ansiosidonnaista työttömyysturvaa on kehitettävä kohti kansalaisille yhdenvertaista sosiaaliturvan muotoa.

On aika yksinkertaistaa työttömyysetuusjärjestelmää. Kolmesta erilaisesta etuudesta (työmarkkinatuki, peruspäiväraha, ansiopäiväraha) on mahdollista siirtyä kahteen (työmarkkinatuki, yleinen ansioturva). Tukijärjestelmien yhtenäistäminen sekä lisäisi yhdenvertaisuutta että paikkaisi sosiaaliturvajärjestelmän aukkoja.

Yksinkertaisimmillaan muutos olisi toteutettavissa siten, että peruspäivärahasta tehtäisiin ansiosidonnainen etuus. Koska työttömyyskassat rahoittavat 5,5 % nykyisestä ansioturvasta, voisi Kelan kautta saatava ansiosidonnainen peruspäiväraha olla suuruudeltaan 94,5 % kassasta saatavan työttömyysetuuden suuruudesta.

Toinen vaihtoehto olisi edellyttää palkansaajilta pakollista työttömyysvakuutusta samaan tapaan kuin esimerkiksi liikennevakuutus on pakollinen ajoneuvon omistajalle. Oletuksena kaikki 18–65-vuotiaat olisivat vakuutettuja Kelan ylläpitämässä työttömyyskassassa. Palkansaaja voisi kuitenkin valita, mistä työttömyyskassasta vakuutuksen ottaa, ja ammattiliitot voisivat edelleen vakuuttaa jäsenensä osana toimintaansa.

Yleisen ansioturvan järjestäminen edellä mainituilla tavoilla lisäisi julkisen talouden vuosittaisia kokonaiskuluja arviolta noin 250–280 miljoonaa euroa, kun otetaan huomioon ansioturvan vaikutukset veroihin, päivähoitomaksuihin, asumis- ja toimeentulotukeen sekä eläkkeisiin.

Osa tarvittavasta lisärahoituksesta on mahdollista kattaa pyrkimällä vähentämään kassajärjestelmän hallinnollisia kuluja esimerkiksi pienimpiä kassoja yhdistämällä. Yleisen ansioturvan laajentamista on myös mahdollisuus rahoittaa aktiivisilla työllisyystoimenpiteillä, joilla työllisyysaste saadaan nousuun.

Aikuiskoulutustukea ja vuorotteluvapaata ei tule lakkauttaa. Molemmat ovat keinoja, joilla tuetaan pitkiä työuria, työssä jaksamista, osaamisen kehittämistä sekä suuntautumista uusiin tehtäviin.