Liity jäseneksi

AKIn kannaotto kirkkohallituksen esitykseen uudeksi kirkkolaiksi

AKI on antanut kannanoton kirkkohallituksen esitykseen uudeksi kirkkolakikokonaisuudeksi. Kannanotto on lähetetty kaikille kirkolliskokousedustajille. Lue koko kannanotto tästä.

Perustuslakivaliokunnan ohjeen mukaisesti kirkkolakiin on nyt sisällytetty vain se, mikä perustuslain 76 § mukaan kuuluu kirkkolain alaan, nimittäin kirkon hallinto ja järjestysmuoto. Tästä seuraa myös se, että kirkon viranhaltijoita koskeva sääntely ehdotetaan siirrettäväksi omaan erillislakiinsa. Tämä muutos on hyvä, koska se mahdollistaa myös kirkon viranhaltijaoikeuden uudistamisen samaan tahtiin yhteiskunnan muun työelämälainsäädännön kanssa.

Pääasiassa uusi laki evankelis-luterilaisen kirkon viranhaltijasta sisältää nykyisen kaltaista sääntelyä. Joitakin asianmukaisia uudistuksia on kuitenkin tehty, kuten päivitys viranhaltijan kelpoisuusvaatimukseen; EU-oikeuden mukaan ei näet ole perusteltua edellyttää kirkon jäsenyyttä sellaisissa virkasuhteissa, joissa ei ole kyse kirkon julistukseen tai opetukseen kuuluvista tehtävistä. Hyvää on myös se, että perustuslakivaliokunnan edellyttämät korjaukset viranhaltijan terveystietojen luovuttamista ja varoitusta koskeviin muutoksenhakukieltoihin on nyt tehty.

Uudessa lakiesityksessä on kuitenkin kolme asiaa, jotka olisi vielä syytä korjata. Ensimmäinen niistä koskee kelpoisuusvaatimuksia työsuhteissa, toinen muutoksenhakua papin virkanimityksiin ja kolmas seurakuntapastorin virkojen hakumenettelyä.

AKI esittää, että kelpoisuusvaatimuksia noudatettaisiin virkojen lisäksi myös työsuhteissa. Lisäksi AKI katsoo, että seurakuntapastorin viroissa tulisi siirtyä julkiseen hakumenettelyyn ja että seurakuntapastorin virkoja ja papin virkojen sijaisuuksia koskeviin nimityspäätöksiin tulisi voida hakea muutosta.