Liity jäseneksi

AKIn kannanotto hallituksen esitykseen uudeksi työaikalaiksi

AKI on antanut kannanoton hallituksen esityksestä uudeksi työaikalaiksi. Lue koko kannanotto tästä.

Esitetyt huomiot koskevat uskonnollisia toimituksia ja tehtäviä suorittavia työntekijöitä, Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa noin 6 000 viranhaltijaa ja työntekijää.

  1. Esitys uskonnollista työtä tekeviä työntekijöitä koskevaksi soveltamisalapoikkeukseksi ylittää EU:n työaikadirektiivin 17. artiklan antaman mahdollisuuden poiketa direktiivin sääntelystä;
  2. Uskonnollista työtä tekeviä työntekijöitä koskevaa soveltamisoikeutta koskeva perusteluteksti (lakiesityksen s. 72) on sisäisesti ristiriitainen ja antaa virheellisen kuvan nykytilasta.

Esitetyt ratkaisut

1. Esitettävän työaikalain soveltamispoikkeusta uskonnollisessa työssä (2 § 1. mom. 2) kohta) muutetaan seuraavasti (poisto suluissa):

2) työntekijästä, joka suorittaa uskonnollisia toimituksia (ja tehtäviä) evankelisluterilaisessa kirkossa, ortodoksisessa kirkkokunnassa ja muussa uskonnollisessa yhteisössä.

2. Uskonnollista työtä koskevan soveltamisalapoikkeuksen perusteluja (lakiesityksen sivu 72) muutetaan seuraavasti (poisto suluissa):

Momentin 2 kohdan mukaan lain soveltamisalan ulkopuolella olisivat työntekijät, jotka suorittavat uskonnollisia toimituksia (ja tehtäviä) evankelisluterilaisessa kirkossa, ortodoksisessa kirkkokunnassa tai muussa uskonnollisessa yhteisössä. Myös tämän poikkeuksen soveltaminen edellyttäisi jatkossa, että työntekijöiden työaikaa ei määritellä eikä valvota ja työntekijä voi itse päättää työajastaan. Näin ollen sellainen tavanomainen seurakuntien järjestämä toiminta, olisi jatkossakin työaikalain piirissä. Jatkossa voimassa olevan lain 2 §:n 1 momentin 2 kohdan mukainen poikkeus koskisi kaikkia kirkkoja ja muita uskonnollisia yhteisöjä siltä osin, kun niissä toimivat työntekijät suorittavat uskonnollisia toimituksia (tai tehtäviä) ja kun edellä kuvatut yleiset edellytykset täyttyvät.