Liity jäseneksi

AKI-liitot: Kirkon yhteistoimintalaki parantaa työnantajan ja henkilöstön välistä vuoropuhelua, mutta soveltamisalarajaus tulee poistaa

AKI-liitot on vastannut lausuntopyyntöön kirkolliskokouksen ehdotuksesta hallituksen esitykseksi laiksi yhteistoiminnasta evankelis-luterilaisessa kirkossa.

AKI-liitot katsoo, että nyt ehdotettava lakisääteinen järjestelmä takaa työntekijöiden oikeudet myös vaikeissa työmarkkinatilanteissa aiempaa työehtosopimukseen perustuvaa järjestelmää paremmin. AKI katsoo lausunnossaan, että nyt ehdotettava sääntely parantaa työnantajan ja henkilöstön välistä vuoropuhelua.

AKI kertoo lausunnossaan pitävänsä tärkeänä, että uusi laki tukee seurakuntia työelämän kehittämisessä. Lain arvioidaan lisäävän työnantajien että henkilöstön edustajien tietoisuutta yhteistoimintavelvoitteista sekä antavan hyvät lähtökohdat työnantajan ja henkilöstön välisen yhteistoiminnan kehittämiseen paikallisten tarpeiden pohjalta. AKI kiittää laissa esitettyjen säännösten selkeyttä ja yhdenmukaisuutta suhteessa muihin työelämäsektoreihin. AKI arvioi työntekijöiden edustajien tiedonsaantioikeuden paranevan uuden lain myötä.

AKI-liitot kuitenkin kiinnitti lausunnossaan huomiota siihen, ettei lain noudattamiseen valvontaa osoiteta ehdotuksessa millekään viranomaistaholla. AKI-liitot esittää, että yhteistoiminta-asiamies valvoisi jatkossa yhteistoimintaa kirkossa kuten tähän saakka muillakin työelämäsektoreilla.

Nyt lausunnolla olleessa ehdotuksessa esitetään uuden lain soveltamisalarajaksi 20 henkilöä työllistäviä työnantajayksikköjä. Tämä tarkoittaa, ettei yhteistoimintamenettelyä sovellettaisi kirkon työpaikoilla, joilla työskentelee säännöllisesti alle 20 henkilöä. Tällä hetkellä noudatettavassa kirkon yhteistoimintasopimuksessa vastaavaa soveltamisalan rajausta ei ole.

AKI esittää lausunnossaan soveltamisalarajaa poistettavaksi. Tätä perustellaan toisaalta pienten seurakuntien tarpeilla, henkilöstön yhdenvertaisuudella sekä EU:n yhteistoimintamenettelydirektiivissä ilmaistulla heikennyksen kiellolla.

Kaikista evankelis-luterilaisen kirkon työnantajayksiköistä alle 20 henkeä työllistävien osuus on vuoden 2024 alussa ollut 57 %. Seurakuntaliitoksia on viimeisen viiden vuoden aikana toteutettu 42. Näistä 40 on kohdistunut pieniin keskimäärin 8 henkilöä työllistäviin seurakuntiin. Nämä jäisivät nyt ehdotetussa laissa täysin yhteistoimintasääntelyn ulkopuolelle.

Mikäli lain soveltamisalarajaa nostettaisiin 50 henkilöä työllistäviin työnantajiin, kuten Orpon hallituksen hallitusohjelmassa esitetään yritysten yhteistoimintalain osalta tehtävän, kattaisi lain soveltamisala enää 18 % Suomen evankelis-luterilaisen kirkon työpaikoista.

AKI-liitot ry:n lausunnon voit lukea täältä.