Liity jäseneksi

Akavalaiset liitot järjestävät ulosmarssin 6.2.2024 Turussa, Tampereella ja pääkaupunkiseudulla

Akava koordinoi poliittisena työtaistelutoimenpiteenä ulosmarssin tiistaina 6.2.2024 klo 14–16. AKI-liitot eivät pääosin viranhaltijoita edustavina liittoina osallistu tapahtumaan järjestöinä, sillä viranhaltijoiden ryhtyminen poliittiseen työtaistelutoimiin on kielletty. AKIn hallitus on tehnyt kuitenkin loppuvuodesta 2023 järjestöpäätöksen, jonka perusteella työsuhteiset jäsenet voivat halutessaan osallistua Akavan poliittisiin työtaisteluihin.

Järjestöpäätös suojaa kaikkia AKI-liittojen työsuhteessa olevia jäseniä henkilökohtaisilta seuraamuksilta. Virkasuhteessa olevat eivät voivat osallistua ulosmarssiin työajalla, mutta voivat halutessaan osallistua tapahtumiin työajan ulkopuolella. Työaikasääntelyn ulkopuolinen viranhaltija voi halutessaan osallistua tapahtumiin virkaehtosopimuksen mukaisena vapaapäivänään. Opiskelijat voivat osallistua ulosmarssiin kaikilla paikkakunnilla, joissa niitä järjestetään ja erityisesti Turussa ja Tampereella opiskelijoiden toivotaan osallistuvan ulosmarssiin.

AKI-liitot yhtyy Akavan arvioon siitä, että hallituksen työelämäheikennykset vievät työelämää epävarmempaan suuntaan. AKI-liitot vaatii yhdessä muiden Akavan liittojen kanssa, että työmarkkinauudistuksia edistetään yhdessä sopien sekä tutkittuun tietoon perustuen.

Hallituksen työelämäheikennykset sisältävät muun muassa seuraavat toimenpiteet

Työehtojen heikennykset

 • Vientivetoisen palkkamallin kirjaaminen lakiin, joka estäisi sovittelijaa tekemästä ns. yleisestä linjasta poikkeavia palkankorotusesityksiä.
 • Palkaton ensimmäinen sairauspoissaolopäivä.
 • Paikallinen sopiminen olisi mahdollista ilman luottamusmiestä.
 • Henkilöperusteinen irtisanominen helpottuu: Irtisanomisperusteeksi riittää ”asiallinen” syy.
 • Määräaikainen alle 12 kk työsopimus ei vaadi erityistä perustetta.
 • Lomautuksen varoajan lyhennys seitsemään päivään.
 • Yt-lain noudattaminen vain yli 50 hengen yrityksissä.
 • Muutosneuvotteluiden vähimmäiskestoajan lyhennys puoleen.
 • Työttömyysturvan sekä sosiaaliturvan leikkaukset.

Ansiopäivärahan leikkaus kahden kuukauden jälkeen 20 %.

 • Ansiopäivärahan saamiseen tarvittavan työssäoloajan pidennys kuudesta 12 kuukauteen.
 • Työttömyysturvan omavastuuajan pidennys 7 arkipäivään.
 • Sovitellun työttömyysturvan 300 €/kk suojaosan poisto.
 • Työsuhteen päättyessä maksettava lomakorvaus estää työttömyysetuuden saamisen jaksotusajalta.
 • Ikääntyvien työttömien turvaa heikennetään poistamalla lisäpäivät yli 58-vuotiailta.
 • Leikkaukset työttömiltä enimmillään jopa 200–300 euroa kuukaudessa.
 • Aikuiskoulutustuen lakkautus 1.8.2024 alkaen.
 • Vuorotteluvapaan lakkautus 1.8.2024 alkaen.
 • Asumistuen mittavat leikkaukset.

Lakko-oikeuden rajoitukset

 • Rajoituksia tukilakkoihin ja poliittisiin lakkoihin: Lakkoon osallistuneelle työntekijälle 200 €:n seuraamussakko, jos lakko todetaan laittomaksi.
 • Työntekijäpuolen lakkosakkojen korotukset.