Liity jäseneksi

Luottamusmiesvaalit kirkossa

Luottamusmiesvaalit kirkon työpaikoilla 30.11.2021 mennessä

Luottamusmies on AKI-liittojen ja muiden jukolaisten liittojen jäsenien edustaja työpaikallaan.

Luottamusmies edustaa jukolaisia työlainsäädännön tulkintaan liittyvissä kysymyksissä sekä paikallisissa työehtosopimus- ja yhteistoimintaneuvotteluissa. Luottamusmiehen voi pyytää mukaan työntekijän ja työnantajan välisiin keskusteluihin.

Luottamusmies voidaan valita työpaikoilla, joissa työskentelee vähintään viisi jukolaisen liiton jäsentä. Valinta tehdään luottamusmiesvaalilla, joka toimitetaan 30.11.2021 mennessä. Luottamuskausi on 1.1.2022 – 31.12.2025. Mikäli jukolaisen liiton jäseniä on työpaikalla vähän, voidaan valita joko kahden seurakunnan yhteinen luottamusmies tai pääsopijajärjestöjen yhteinen luottamusmies – tästä ohjeistetaan tarkemmin vaaliohjeessa.

Luottamusmies valitaan henkilöstön keskuudesta ja hänen on oltava jukolaisen liiton jäsen. Jukolaisia liittoja ovat seurakunnissa AKI-liittojen lisäksi esimerkiksi Diakoniatyöntekijöiden liitto DTL sekä Kasvatuksen ja nuorisotyön asiantuntijat KNT. Jukolainen luottamusmies edustaa ja työssään tukee kaikkia jukolaisten liittojen jäseniä. Luottamusmiesvaaliin osallistuvat myös muiden jukolaisten liittojen jäsenet. Lista jukolaisista liitoista löytyy luottamusmiesvaaliohjeen liitteestä.

Myös esihenkilönä tai lähijohtajana työskentelevä voidaan valita luottamusmieheksi. Kuitenkin työnantajan edustajana neuvotteluissa toimivaa henkilöä (esimerkiksi kirkkoherrat, talouspäälliköt tai henkilöstöpäälliköt) ei voida valita luottamusmieheksi.

Miten vaali järjestetään

Mikäli Työpaikallasi on tällä hetkellä jukolaisia luottamusmiehiä, on vaalin järjestäminen heidän tehtävänsä. Mikäli luottamusmiestä ei ole aiemmin valittu, voi henkilöstö valita keskuudestaan edustajan tai vaalitoimikunnan vaaleja järjestämään.

Äänioikeutettuja ovat jukolaisten liittojen jäsenet. Valittavien luottamusmiesten määrä riippuu edustettavien määrästä, ks. vaaliohje.

Mikäli ehdokkaita on enemmän kuin valittavia luottamusmiehiä, toimitetaan vaali. Luottamusmiesvaali on suora enemmistövaali, joka voidaan toimittaa vaalikokouksessa, postiäänestyksenä, uurnavaalina tai sähköisiä äänestysmenetelmiä käyttäen. Vaalia järjestettäessä tulee kiinnittää huomiota vaalisalaisuuden säilymiseen. Tarkempia ohjeita liitteenä olevasta vaaliohjeesta.

Mikäli ehdokkaita on yhtä paljon tai vähemmän kuin valittavia luottamusmiehiä, voidaan toimittaa ns. sopuvaali. Vaalista laaditaan pöytäkirja, johon menettely kirjataan.

Jukolaisten liittojen jäsenille on taattava mahdollisuus osallistua ehdokasasetteluun. Asiasta voi tiedottaa samalla, kun informoi vaalin ajankohdasta. Asiasta tiedottaminen olisi suotavaa tehdä vähintään kahta viikkoa ennen vaalin järjestämistä.

Työpaikalla järjestettävän vaalin vaaliajoista- ja paikoista on sovittava työnantajan kanssa. Vaalin toimittaminen ei saa häiritä työntekoa.

Ohessa JUKOn kirkon sektorin viralliset ohjeet luottamusmiesvaalien järjestämiseksi.

Liite: JUKOn kirkon sektorin luottamusmiesvaaliohje 2021

Lisätiedot antaa lakimies Jouni Heino

Lauri Telkki

korkeakouluharjoittelija