Liity jäseneksi

Ohjeet ehdokkaiden asettamiseksi Kanttori-urkuriliiton valtuuston vaalissa 2022

Yleistä

Suomen Kanttori-urkuriliiton sääntöjen mukaan liiton ylintä päätös­valtaa käyttää valtuusto. Valtuustoon valitaan 9 varsinaista jäsentä ja 2 opiskelijajäsentä. Varsinaisten jäsenten vaali toteutetaan joka neljäs vuosi ja opiskelijajäsenten vaali joka toinen vuosi.

Valtuuston vaali toteutetaan tammi-helmikuussa 2022. Varsinaisten jäsenten toimikausi on vuodet 2022–2025 ja opiskelijajäsenten vuodet 2022–2023.

Vaaleista on säännökset Suomen Kanttori-urkuriliiton säännöissä sekä valtuuston vahvistamassa vaalijärjestyksessä.

Vaalipiirit

Varsinaisten jäsenten vaalissa vaalipiireinä toimivat Suomen evan­kelis-luterilaisen kirkon hiippakunnat. Varsinainen jäsen kuuluu vaalissa siihen hiippakuntaan, johon kuuluvassa seurakunnassa hän työskentelee. Jos jäsen ei työskentele seurakunnassa, hän kuuluu vaalissa siihen hiippakuntaan, jonka alueella hän asuu.

Opiskelijajäsenten vaalissa Taideyliopistossa opiskelevat muodos­ta­vat yhden vaalipiirin ja muissa oppilaitoksissa opiskelevat toisen.

Jokaisesta vaalipiiristä valitaan valtuustoon yksi jäsen.

Ehdokkaat

Varsinaisten jäsenten vaalissa ehdokkaan on oltava Suomen Kanttori-urkuriliiton varsinainen jäsen ja opiskelijavaalissa opiskelijajäsen. Jäsenyyden on tullut alkaa viimeis­tään 31.10.2021.

Ehdokkaan on annettava suostumuksensa ehdokkaaksi asettamiselle. Ehdokas tarvitsee myös vähintään yhden äänioikeutetun jäsenen kanna­tuksen. Ehdokkaan on kuuluttava samaan vaalipiiriin kuin kan­na­tusilmoituksen alle­kirjoit­taja.

Kannattajat

Jäsen tarvitsee ehdokkuudelleen vähintään yhden äänioikeutetun jäsenen kannatuksen. Kannattajan on kuuluttava samaan vaalipiiriin kuin ehdokas.

Jäsen saa kannattaa ehdokasasettelussa enintään kahta vaali­kelpoi­sta jäsentä.

Määräaika ja oikaisuaika

Ehdokas- ja kannatusilmoitukset tehdään sähköisesti Kanttori-urkuriliiton verkkosivulla olevalla lomakkeella.

Ehdokas- ja kannatusilmoitukset on jätettävä viimeistään 31.10.2021. Ehdokkaille ja kannattajille varataan 8.–14.11.2021 välinen aika oikaisujen ja täydennysten tekemistä varten. Hallitus vahvistaa ehdokaslistat kokouksessaan 18.11.2021.

Ehdokaslistojen julkaiseminen

Ehdokaslistat julkaistaan joulukuussa viikolla 49 liiton verkkosivulla, uutiskirjeessä sekä sosiaalisessa mediassa.

Vaali tammi-helmikuussa 2022

Valtuuston vaali toimitetaan tammi-helmikuussa 2022. Vaali on välitön ja salainen, ja se toteutetaan sähköisesti. Äänestämisestä annetaan erilliset ohjeet tammikuussa 2022.

Vaalissa noudatetaan enemmistövaalitapaa. Jokainen äänioikeutettu jäsen saa vaalissa äänestää enintään yhtä vaalipiirinsä ehdokasta. Valituksi tulee se, joka on saanut vaalipiirissä eniten ääniä. Varajäsenet kutsutaan vaalipiiristä siinä järjestyksessä, kuin ääniä on annettu.

Ehdokasilmoitus Kanttori-urkuriliiton valtuustovaalissa 2022