Direktiv för kandidatuppställningen vid Kantor-organistförbundets fullmäktigeval 2022

Allmänt

Enligt stadgarna för Finlands Kantor-organistförbund utövas den högsta beslutsmakten av fullmäktige. Till Kantor-organistförbundets fullmäktige väljs 9 ordinarie medlemmar och 2 studerandemedlemmar. Valet av ordinarie medlemmar förrättas vart fjärde år och valet av studerandemedlemmar vartannat år.

Valet av fullmäktige genomförs i januari-februari 2022. De egentliga medlemmarnas mandatperiod är åren 2022–2025 och studerandemedlemmens mandatperiod åren 2022–2023.

Gällande valen finns stadganden i Finlands Kantor-organistförbunds stadgar samt i den av fullmäktige fastställda valordningen.

Valkretsar

Vid val av ordinarie medlemmar fungerar stiften i Den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland som valkretsar. Egentlig medlem i Kantor-organistförbundet hör vid valet till det stift som den församling där han är anställd hör. Om medlemmen inte är anställd i församling, hör han/hon vid valet till det stift, på vars område han/hon bor.

Vid val av Kantor-organistförbundets studerandemedlemmar utgör de som är studerande vid Konstuniversitetet en valkrets och de som studerar vid andra läroinrättningar en annan valkrets.

Från varje valkrets väljer man till Kantor-organistförbundets fullmäktige en medlem.

Kandidaterna

Vid val av ordinarie medlemmar bör kandidaten vara egentlig medlem i Finlands Kantor-organistförbund och vid studerandeval studerandemedlem. Medlemskapet bör ha inletts senast 31.10.2021.

Kandidaten bör ge sitt medgivande till att uppställas som kandidat. Kandidaten behöver också understöd från minst en röstberättigad medlem. Kandidaten bör höra till samma valkrets som den som underskrivit sin anmälan om understöd.

De understödande

Medlemmen behöver för sin kandidatur understöd från minst en röstberättigad medlem. Den understödande bör höra till samma valkrets som kandidaten.

En medlem får vid kandidatuppställningen understöda högst två valbara medlemmar.

Termin och tid för rättelse

Anmälan om kandidatur och understöd uppgörs elektroniskt på den blankett som finns på förbundets hemsida.

Anmälan om kandidatur och understöd bör inlämnas senast 31.10.2021. Kandidaterna och de understödande reserveras tid att 8-14.11.2021 inlämna rättelser och kompletteringar. Förbundens styrelser fastställer kandidatlistorna vid sitt möte 18.11.2021.

Publicering av kandidatlistorna

Kandidatlistorna publiceras i december, vecka 49 på förbundets nätsidor, i en nyhetsbulletin samt i sociala media.

Val i januari-februari 2022

Val till fullmäktige förrättas i januari-februari 2022. Valet är direkt och hemligt och det förrättas elektroniskt. Gällande röstningen ges särskilda direktiv i januari 2022.

Vid valet tillämpas valsättet för majoritetsval. Varje röstberättigad medlem får vid valet rösta på högst en kandidat inom sin valkrets. Vald blir den som i valkretsen fått flest röster. Suppleanter inkallas från valkretsen i den ordning i vilken röster har avgetts.

 

Kandidatanmälan vid Kantor-organistförbundets fullmäktigeval 2022