Liity jäseneksi

Säännöt

Säännöt on hyväksytty valtuuston kevätkokouksessa 20.4.2020. Patentti- ja rekisterihallitus on ne hyväksynyt merkittäväksi yhdistysrekisteriin 23.9.2020.

Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan liitoksi, nimi on Suomen Kanttori-urkuriliitto – Finlands Kantor-organistförbund r.y. Liiton kotipaikkana on Helsingin kaupunki ja toiminta-alueena koko maa.

Tarkoitus

2 §

Liiton tarkoituksena on valvoa jäsentensä taloudellisia, koulutuksellisia ja yhteiskunnallisia etuja, neuvotella ja tehdä sopimuksia heidän palkkauksestaan ja muista palvelussuhteen ehdoistaan sekä edistää ammattikunnan keskinäistä yhteyttä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi liitto tekee aloitteita, järjestää kokous- ja neuvottelutilaisuuksia, harjoittaa julkaisutoimintaa, neuvottelee ja tekee sopimuksia jäsentensä puolesta sekä edustaa jäsenistöään.

Liitto voi kuulua sellaisiin kotimaisiin ja kansainvälisiin järjestöihin ja elimiin, joiden jäsenyys edistää liiton tarkoituksen toteuttamista.

3 §

Liitolla on oikeus hankkia, omistaa ja hallita omaisuutta sekä ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja ja käyttää niitä 2 §:ssä mainituissa tarkoituksissa lahjoittajien ja testamentintekijäin määräysten mukaisesti.

Jäsenet

4 §

Liiton jäsenet ovat varsinaisia jäseniä, opiskelijajäseniä, eläkeläisjäseniä, kun­nia­­jäseniä ja kannatusjäseniä. Kunniajäsenet kutsuu liiton valtuusto, muut jäsenet hyväksyy liiton hallitus.

Liiton varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kanttorin virkaan kelpoistavan tutkinnon suorittanut kanttori. Hallitus voi hy­väk­syä varsinaiseksi jäseneksi harkintansa mukaan myös muun kirkossa tai kris­tillisessä järjestössä musiikin alalla työskentelevän henkilön, jolla on musiikin alan koulutus.

Opiskelijajäseneksi voi liittyä kirkkomusiikin korkeakouluopiskelija. Opiskelija­jäsen on velvollinen siirtymään varsinaiseksi jäseneksi valmistumista seuraavan kuukauden alusta lukien tai kannatusjäseneksi silloin, kun jäsenyyden alkamisesta on kulunut kymmenen vuotta, ellei hallitus myönnä hänelle vuodeksi kerrallaan oikeutta pysyä opis­kelijajäsenenä.

Eläkeläisjäseneksi voi liittyä eläkkeelle siirtynyt henkilö, joka täyttää varsi­nai­sen jäsenen kriteerit. Varsinainen jäsen voi siirtyä eläkeläisjäseneksi omasta hakemuksestaan. Varsinainen jäsen on velvollinen siirtymään eläkeläisjäseneksi täytettyään laissa säädetyn eroamisiän.

Kunniajäseneksi valtuusto voi kutsua hallituksen esityksestä kutsua henkilön, joka on toiminut ansiokkaalla tavalla liiton tarkoituksen toteutumiseksi.

Kannatusjäseneksi voi liittyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea liiton toimintaa.

5 §

Liitolla on oikeus kantaa jäseniltään jäsenmaksua, jonka suuruuden valtuusto vuosittain määrää kullekin jäsenryhmälle erikseen.

Kunniajäsenet ja ennen 1.1.2012 eläkeläisjäseniksi siirtyneet ovat jäsenmaksusta vapaat.

6 §

Jäsen, joka haluaa erota liitosta, ilmoittakoon siitä kirjallisesti liiton halli­tuk­selle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta valtuuston kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Eroaminen tulee voimaan heti mutta jäsen on velvollinen suorittamaan erääntyneet jäsenmaksunsa eroamishetkeen saakka.

7 §

Jäsen voidaan erottaa sillä perusteella, että hän on toiminnallaan huomattavasti vahingoittanut liittoa.

Jäsenen erottamisesta päättää hallitus. Ennen erottamispäätöksen tekemistä jäsenellä on tilaisuus selityksen antamiseen.

Jäsen voidaan katsoa eronneeksi, jos hän on jättänyt maksamatta liiton jäsenmaksun vähintään kuuden kuukauden ajalta sen erääntymisestä lukien.

8 §

Liiton jäsenet voivat muodostaa alueellisia tai muuta perustetta seuraavia rekisteröityjä alaosastoja, joiden tulee toimia liiton tarkoitusperien mukaisesti. Alaosastojen tulee tehdä ilmoitus säännöistään ja niiden muutoksista liiton hallitukselle. Alaosastojen säännöissä tulee mainita, että

 1. alaosasto on Suomen Kanttori-urkuriliitto – Finlands Kantor-organistförbund ry:n alaosasto
 2. alaosaston jäseneksi voi liittyä vain liiton jäsen.
 3. alaosaston on toimitettava liitolle ilmoitus puheenjohtajastaan ja sihteeristään sekä esitettävä toimintakertomus vuosittain helmikuun 15. päivään mennessä

Alaosastot eivät ole liiton jäseniä.

Valtuusto

9 §

Valtuuston koko on yksitoista jäsentä. Jäsenistä yhdeksän valitaan varsinaisten jäsenten ja kaksi opiskelijajäsenten joukosta.

Vaalipiireinä varsinaisten jäsenten vaalissa toimivat Suomen evankelis-luterilaisen kirkon hiippakunnat. Opiskelijajäsenten vaalissa Taideyliopistossa opiskelevat muodostavat yhden vaalipiirin ja muut opiskelijat toisen. Jokaisesta vaalipiiristä valitaan valtuustoon yksi jäsen.

Valtuuston vaali toteutetaan tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla. Varsinaisten jäsenten vaali toteutetaan tammi-helmikuussa joka neljäs vuosi ja opiskelijajäsenten vaali joka toinen vuosi.

Äänioikeus valtuuston vaalissa on varsinaisella jäsenellä ja opiskelijajäsenellä. Jäsen voi äänestää vain oman vaalipiirinsä ehdokasta.

Vaali toteutetaan vaalipiireittäin enemmistövaalitavalla. Äänioikeutettu saa antaa vaalissa yhden äänen. Valituiksi tulevat määräytyvät saatujen äänimäärien mukaisesti. Ne, jotka eivät tule valituksi valtuuston jäseniksi, valitaan vaalipiirinsä varajäseniksi saatujen äänimäärien mukaisessa järjestyksessä.

Tarkemmat määräykset vaalista annetaan valtuuston työ- ja vaalijärjestyksessä.

10 §

Jos valtuuston jäsen kesken toimikauden eroaa tai valitaan hallituksen jäseneksi taikka liiton toimihenkilöksi, hallitus kutsuu hänen tilalleen varajäsenen.

Samoin menetellään, jos valtuuston jäsen on estynyt tai esteellinen osallistumaan kokoukseen.

11 §

Valtuusto käyttää liiton päätäntävaltaa. Valtuuston kokouksessa on jokaisella valtuutetulla yksi ääni.

Valtuusto on päätösvaltainen, kun yli puolet sen jäsenistä on läsnä.

12 §

Valtuuston varsinaisia kokouksia pidetään vuosittain kaksi siten, että kevätkokous pidetään toukokuun loppuun mennessä ja syyskokous marraskuun loppuun mennessä. Tarpeen mukaan pidetään valtuuston ylimääräisiä kokouksia.

Valtuusto kokoontuu hallituksen kutsusta. Valtuuston ylimääräinen kokous on kutsuttava koolle, jos valtuuston kokous niin päättää, hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai vähintään kymmenesosa valtuuston jäsenistä tai 1/10 liiton äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti ilmoittamansa asian käsittelyä varten vaatii.

Hallitus voi päättää, että valtuuston kokoukseen voi ennen kokousta ja sen aikana osallistua tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla.

Valtuuston kevätkokouksessa

 1. esitetään hallituksen kertomus liiton toiminnasta sekä liiton tilinpäätös edelliseltä vuodelta,
 2. vahvistetaan tilintarkastajien lausunnon perusteella edellisen vuoden tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille,
 3. keskustellaan ja tarvittaessa päätetään liiton tavoitteista ajankohtaisissa asioissa.

Valtuuston syyskokouksessa

 1. vahvistetaan toimintasuunnitelma seuraavaa kalenterivuotta varten
 2. päätetään seuraavan vuoden jäsenmaksuista
 3. päätetään liiton puheenjohtajan, hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista ja matkakustannusten korvaamisesta
 4. vahvistetaan seuraavan vuoden talousarvio
 5. valitaan joka toinen vuosi hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan liiton puheenjohtajaksi, sekä varapuheenjohtaja,
 6. valitaan hallituksen muut jäsenet sekä varajäsenet,
 7. valitaan edustajat AKI-liittojen liittokokouksiin seuraavalle kahdelle vuodelle,
 8. valitaan seuraavaa tilikautta varten yksi tai kaksi tilintarkastajaa varahenkilöineen taikka yksi tilintarkastusyhteisö,
 9. keskustellaan ja tarvittaessa päätetään liiton tavoitteista ajankohtaisissa asioissa.

Liiton sääntöjen muuttamisesta, liiton purkamista tarkoittavista esityksistä, ohje- ja johtosääntöihin tehtävistä muutoksista sekä mahdollisesti muista hallituksen valmistelemista ja esittelemistä asioista voidaan päättää kaikissa valtuuston kokouksissa.

Liiton jäsenten ja alaosastojen on lähetettävä viimeistään kahta kuukautta ennen kokousta kirjallisesti hallitukselle asia, joka on tarkoitettu otettavaksi esiin valtuuston kokouksessa.

Liiton puheenjohtaja

13 §

Liitolla on puheenjohtaja, jonka valtuuston syyskokous valitsee. Puheenjohtajan toimikausi on kaksi vuotta. Toimikausi alkaa välittömästi valinnan jälkeen. Puheenjohtaja voidaan valita yhtäjaksoisesti enintään kolmelle toimikaudelle.

Hallitus

14 §

Hallituksen muodostavat liiton puheenjohtaja ja neljä muuta varsinaista jäsentä ja kolme varajäsentä. Hallituksen varsinaisen jäsenen toimikausi on kaksi vuotta. Varajäsenet, joista vähintään yksi on valittava ruotsinkielisen alaosaston piiristä, ellei valtuusto toisin päätä, valitaan vuosittain. Hallituksen jäsenen toimikausi alkaa välittömästi valinnan jälkeen.

Hallituksen jäsen voidaan valita yhtäjaksoisesti enintään kolmelle toimikaudelle.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan vuodeksi kerrallaan.

Hallitus käyttää liiton toimeenpanovaltaa. Hallitus on vastuussa toiminnastaan valtuustolle.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen, kun saapuvilla on puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi kaksi jäsentä.

Hallitus ottaa ja vapauttaa henkilöt perustamiinsa toimiin.

Hallitus voi tarvittaessa kutsua koolle alaosastojen edustajista tai muista liiton jäsenistä koostuvan neuvoa-antavan kokouksen sekä perustaa toimikuntia ja työryhmiä.

Nimen kirjoittaminen

15 §

Liiton nimen kirjoittavat liiton puheenjohtaja tai toiminnanjohtaja yksin. Hallitus voi myös erikseen tarpeen mukaan antaa henkilökohtaisen nimenkirjoitusoikeuden nimeämälleen henkilölle.

Yleisiä säännöksiä

16 §

Valtuuston kokouksista ja hallituksen kokouksista on ilmoitettava vähintään kahta viikkoa aikaisemmin kirjallisella kutsulla. Milloin on kysymyksessä erityisen kiireellinen ja tärkeä asia, on hallituksen kokouksen kutsuaika kolme päivää.

17 §

Valtuuston kokouksista ja hallituksen kokouksista pidetään pöytäkirjaa, joka on asianmukaisesti tarkastettava ja säilytettävä.

Päätökset kokouksista tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä, mikäli näissä säännöissä ei toisin mainita. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa, joissa ratkaisee arpa.

18 §

Liiton toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi. Tilit on jätettävä tilintarkastajille kolme viikkoa ja tilin­tarkastus­kertomus hallitukselle viikkoa ennen valtuuston kevät­koko­us­ta.

19 §

Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä valtuuston kokouksessa 2/3 enemmistöllä annetuista äänistä. Muutokset on sitä ennen käsiteltävä hallituksessa.

20 §

Päätös liiton purkamisesta on tehtävä valtuuston kokouksessa 3/4 enemmistöllä annetuista äänistä.

Liiton purkautuessa on jäljelle jääneet varat käytettävä liiton tarkoitusperien mukaisesti viimeisen valtuuston kokouksen päättämällä tavalla.

 

Säännöt on hyväksytty valtuuston kevätkokouksessa 12.4.2021. Patentti- ja rekisterihallitus on ne hyväksynyt merkittäväksi yhdistysrekisteriin 3.11.2021.