Liity jäseneksi

Alaosastojen mallisäännöt

Huom! Ohjeena Yhdistysrekisteristä kaikille: tilintarkastuksen ajankohtaa koskeva sääntökohta (mallisääntöjen kohta 17§) pitää muuttaa siten, että tilinpäätös on jätettävä tilintarkastajille vähintään kolme viikkoa ja hallitukselle vähintään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.

Yhdistyslain muutokset 1.9.2010

Yhdistyslain muutokset 1.9.2010 eivät aiheuta välittömiä muutoksia alaosastojen toimintaan. Uudet säännökset koskevat etäosallistumista yhdistyksen kokoukseen, johdon tehtäviä sekä tilintarkastusta.

Tilintarkastus-käsitteellä tarkoitetaan uudistuksen jälkeen vain auktorisoitujen KTM- tai HTM-tilintarkastajien tekemää tarkastusta, jossa on noudatettava kansainvälisiä tilintarkastusnormistoja. Pienten yhdistysten, kuten Kanttori-urkuriliiton alaosastojen, ei kuitenkaan tarvitse tehdä uusien säännösten mukaista tilintarkastusta, vaan ne valitsevat toiminnantarkastajan tekemään toiminnantarkastuksen. Tämä vastaa aiempaa maallikkotilintarkastuskäytäntöä.

Sääntöjä ei uudistuksen vuoksi tarvitse erikseen muuttaa. Tilintarkastus-sana voidaan muuttaa toiminnantarkastus-sanaksi, kun sääntöjä seuraavan kerran on tarvetta muuttaa.


SUOMEN KANTTORI-URKURILIITTO – FINLANDS KANTORORGANISTFÖRBUND R.Y.

ALAOSASTOJEN MALLISÄÄNNÖT

Nimi ja kotipaikka

1 §
Yhdistyksen nimi on __________________________________________________, ja se on Suomen Kanttori-urkuriliitto – Finlands Kantor-organistförbund ry:n, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto, alaosasto.

2 §
Yhdistyksen kotipaikka on ___________________ ja
toiminta-alue ________________________.

Tarkoitus

3 §
Yhdistyksen tarkoituksena on toiminta-alueellaan
1) jäsentensä ammatillisten etujen ja oikeuksien valvominen yhteistyössä liiton kanssa
2) jäsentensä järjestöllisen tiedon ylläpitäminen ja kehittäminen yhteistyössä liiton kanssa
3) jäsentensä ammattitiedon ja –taidon kehittäminen
4) edistää jäsentensä keskinäistä yhteyttä
5) kirkkomusiikin edistäminen.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys tekee aloitteita liiton hallitukselle ja valtuustolle sekä järjestää koulutustilaisuuksia.
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi järjestää musiikkitilaisuuksia.

Jäsenyys ja jäsenmaksut

4 §
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä liiton varsinainen jäsen.
Opiskelijajäseneksi voi liittyä liiton opiskelijajäsen.
Eläkeläisjäsenenä voi olla eläkkeelle siirtynyt liiton tai yhdistyksen varsinainen jäsen.
Kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka haluaa tukea yhdistyksen toimintaa.
Kunniajäseneksi voidaan kutsua henkilö, joka on ansiokkaalla tai muutoin merkittävällä tavalla toiminut yhdistyksen tarkoitusperien hyväksi.
Muusta kuin kunniajäsenyydestä päättää hallitus. Kunniajäsenyydestä päättää yhdistyksen kokous hallituksen ehdotuksesta.

5 §
Yhdistyksellä on oikeus kantaa varsinaisilta, kannattaja- ja opiskelijajäseniltään jäsenmaksua, jonka suuruuden syyskokous vuosittain määrää.
Kunniajäsenet ja eläkkeelle siirtyneet jäsenet eivät ole velvollisia maksamaan jäsenmaksua.

6 §
Varsinaisen jäsenen on erottava yhdistyksestä, jos hän lakkaa olemasta liiton jäsen.
Jäsen, joka jättää jäsenmaksunsa maksamatta tai rikkoo yhdistyksen sääntöjä, kunniaa, hyviä tapoja tai muutoin käytöksellään tain menettelyllään vaikeuttaa yhdistyksen toimintaa voidaan erottaa hallituksen yksimielisellä päätöksellä. Erottaminen tulee voimaan heti.
Jäsen, joka haluaa erota yhdistyksestä, ilmoittakoon siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittakoon siitä yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Eroaminen tulee voimaan heti.

Yhdistyksen toimielimet

7 §
Yhdistyksen päätäntävaltaa käyttävänä elimenä on kokous sekä toimeenpanevana elimenä hallitus.

8 §
Yhdistyksen ja hallituksen kokouksista on ilmoitettava vähintään kymmenen päivää aikaisemmin kirjallisella kutsulla. Milloin on kysymyksessä erityisen kiireellinen ja tärkeä asia, on hallituksen kokouksen kutsuaika kolme päivää.
Yhdistyksen ja hallituksen kokouksista pidetään pöytäkirjaa, joka on asianmukaisesti tarkistettava ja säilytettävä.


Kokous on päätösvaltainen, kun se on sääntöjen mukaisesti kutsuttu koolle.
Kullakin varsinaisella jäsenellä on yksi ääni yhdistyksen kokouksessa. Muilla jäsenillä on puheoikeus kokouksessa.
Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni paitsi vaaleissa, joissa ratkaisee arpa.

10 §
Yhdistys pitää kalenterivuosittain 2 varsinaista kokousta: syyskokouksen viimeistään marraskuussa ja kevätkokouksen huhtikuussa.
Syyskokouksessa
1) valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa
2) todetaan kokouksen koonpano ja merkitään läsnäolijat pöytäkirjaan
3) päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista sekä päivärahoista ja matkakustannusten korvaamisesta
4) päätetään seuraavan kalenterivuoden jäsenmaksujen suuruudesta
5) vahvistetaan hallituksen laatima toimintasuunnitelma seuraavaksi kalenterivuodeksi
6) vahvistetaan seuraavan tilikauden talousarvio
7) valitaan yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja
8) valitaan yhdistyksen hallituksen varsinaiset jäsenet erovuoroisten tilalle sekä varajäsenet
9) valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varamiehet seuraavaksi kalenterivuodeksi
10) päätetään muista yhdistyksen toimialaan kuuluvista asioista

Kevätkokouksessa
1) valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi öytäkirjantarkastajaa
2) todetaan kokouksen kokoonpano ja merkitään läsnäolijat pöytäkirjaan
3) käsitellään hallituksen kertomus yhdistyksen toiminnasta edellisenä kalenterivuotena
4) vahvistetaan tilintarkastajien lausunnon perusteella edellisen vuoden tilinpäätös ja päätetään tili- ja vastuuvapaudesta
5) päätetään liiton valtuustolle tehtävistä aloitteista
6) päätetään seuraavan syys- ja kevätkokouksen paikasta
7) päätetään muista yhdistyksen toimialaan kuuluvista asioista
Jäsenten on toimitettava yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi tarkoitetut aloitteet hallitukselle viimeistään 2 kk ennen kokousta.

11 §
Yhdistys kokoontuu ylimääräiseen kokoukseen, jos se niin päättää tai jos hallitus katsoo sen tarpeelliseksi taikka vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti ilmoittamansa asian käsittelemistä varten hallitukselta vaatii.

Hallitus

12 §
Hallitukseen kuuluu puheenjohtajan lisäksi kolme varsinaista ja kaksi varajäsentä. Jäsenet valitaan
syyskokouksessa. Puheenjohtaja valitaan vuodeksi kerrallaan. Varsinaiset jäsenet valitaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan, siten että vuosittain eroaa yksi jäsen ensin arvalla ja sitten vuoron mukaan. Varajäsenet valitaan vuodeksi kerrallaan. Erovuoroiset jäsenet voidaan valita uudelleen. Puheenjohtajan ja hallituksen jäsenen toimikausi alkaa heti valinnasta.

13 §
Hallitus valitsee varapuheenjohtajan ja sihteerin tai sihteeri-taloudenhoitajan keskuudestaan.
Taloudenhoitajan tehtävä voi olla myös erillinen, jolloin sen hoitaja voi olla myös muu henkilö kuin yhdistyksen jäsen.

14 §
Hallitus kokoontuu tarpeen vaatiessa puheenjohtajan kutsusta. Hallitus on päätösvaltainen, jos puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä kaksi muuta sen jäsentä on paikalla.

Yleisiä säännöksiä

15 §
Sihteerin tehtävänä on kirjoittaa hallituksen kokousten pöytäkirjat, hoitaa yhdistyksen arkistoa ja kirjeenvaihtoa sekä lähettää vuosittain liitolle tilastolliset tiedot yhdistyksen toiminnasta, jäsenistöstä ja toimihenkilöistä. Taloudenhoitajan tehtävänä on hoitaa yhdistyksen varoja ja kirjanpitoa sekä kerätä jäsenmaksut.

16 §
Yhdistyksen on toimitettava liitolle ilmoitus puheenjohtajastaan ja sihteeristään sekä esitettävä toimintakertomus vuosittain helmikuun 15. päivään mennessä.

17 §
Yhdistyksen toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi. Tilit on jätettävä tilintarkastajille viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta ja tilintarkastuskertomus hallitukselle viimeistään viikkoa ennen kevätkokousta tilintarkastussäädökset huomioon ottaen.

18 §
Yhdistyksen nimen voi kirjoittaa puheenjohtaja yksin tai hallituksen varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin kanssa. Hallitus voi myös erikseen tarpeen mukaan antaa henkilökohtaisen
nimenkirjoitusoikeuden nimeämälleen henkilölle.

19 §
Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä syyskokouksessa 2/3 enemmistöllä annetuista äänistä.
Muutokset on sitä ennen käsiteltävä hallituksessa. Hyväksytyistä muutoksista on ilmoitettava liiton hallitukselle.

20 §
Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä syyskokouksessa 3/4 enemmistöllä annetuista äänistä. Purkamispäätöksestä on ilmoitettava liiton hallitukselle.
Yhdistyksen purkautuessa on jäljelle jääneet varat käytettävä yhdistyksen tarkoitusperien mukaisesti viimeisen syyskokouksen päättämällä tavalla.

21 §
Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.