Liity jäseneksi

Kanttorin työn kuvaus

Kanttori on oman työalansa – seurakunnan musiikkitoiminnan – asiantuntija, johtaja, suunnittelija ja toteuttaja. Kanttorin viran olemassaolon ja työn sisällön perusta on seurakunnan yhteinen jumalanpalveluselämä. Kanttorin työn tavoitteet määräytyvät kirkon ja seurakunnan perustehtävän – sananjulistuksen – pohjalta. Kirkkojärjestyksen mukaan kanttori vastaa seurakunnan kaikesta musiikkitoiminnasta.

Kirkkojärjestys 6 luku 39§:

Kanttorin tehtävänä on johtaa seurakunnan musiikkitoimintaa. Hän vastaa musiikista seurakunnan jumalanpalveluksissa sekä muissa kirkollisissa toimituksissa ja seurakunnan tilaisuuksissa, opettaa rippikoulussa, hoitaa muutenkin musiikkikasvatustyötä ja edistää musiikin käyttöä seurakunnan eri toiminnoissa. Kanttori vastaa myös seurakunnan soittimien hoidosta ja huollosta. Kanttorin tehtävistä määrätään tarkemmin kirkkoneuvoston tai seurakuntaneuvoston johtosäännössä.

Kanttorin virkojen hakeminen

Vuoden 2013 kirkkolain muutoksen jälkeen kanttorin virkojen hakeminen tapahtuu suoraan seurakunnista, eikä tuomiokapituleilla ole enää velvollisuuksia kanttorinvirkojen täytön suhteen. Viran täyttämättä jättämiseen tulee kuitenkin saada lupa tuomiokapitulilta.

Seurakunnat ratkaisevat itsenäisesti

  • kanttorin virkojen perustamisen ja lakkauttamisen (seurakunnassa on kuitenkin oltava vähintään yksi kanttorin virka eli ainoan kanttorin virkaa ei voi lakkauttaa)
  • minkä pätevyystason kanttorin virkoja ne perustavat (tuomiokirkkoseurakunnissa tulee kuitenkin olla ylintä tutkintotasoa edellyttävä kanttorin virka)
  • missä viestimissä seurakunnan ilmoitustaulun lisäksi haettavissa olevista kanttorin viroista ilmoitetaan

Kanttorin viran kelpoisuusvaatimukset

Nykyinen kanttorinvirkoja koskeva säädös (KS 163) tuli voimaan 31.5.2023 ja siinä on nimetty kanttorin virat seuraavasti: kanttorin virka on joko 1) ylempää korkeakoulututkintoa edellyttävä (taso B), 2) korkeakoulututkintoa edellyttävä (taso C) tai 3) ylintä tutkintotasoa edellyttävä (taso A). Usein näistä eri viroista käytetäänkin puhekielessä termejä A- B- ja C-virka. Virkaan edellytettävä tutkinto tulee olla suoritettuna ja siitä tulee olla todistus ennen hakuajan päättymistä, ts. vakinaisen viran täyttämisessä ei voida huomioida alan opiskelijoita. Tämä sääntö ei koske määräaikaista virkaa tai viransijaisuutta.

Koska kanttorivirkojen kelpoisuudet ovat muuttuneet viimeisen parin vuosikymmenen aikana useammankin kerran, on kelpoisuuksien antavien tutkintonimikkeiden kirjo melkoinen ja kolmiportaisuus tekee asiasta melkoisen viidakon. Viimeisin virkaan liittyvä säädös muutti jälleen hiukan kelpoisuuteen liittyviä yksityiskohtia, mutta kaikki entiset kelpoisuuden tuottaneet tutkinnot tekevät niin myös tämän uuden säädöksen voimaantulon jälkeen.

Koulutuksen lisäksi kelpoisuuteen liittyvät samat vaatimukset kuin muissakin kirkon viroissa, eli hakijan tulee olla konfirmoitu Suomen evankelisluterilaisen kirkon jäsen ja hänellä täytyy olla erinomainen viranomaisen kielen taito ja tyydyttävä toisen kotimaisen kielen taito. Kielitaitoa koskevasta kelpoisuudesta on mahdollista tehdä poikkeus erikseen perustelluista syistä tai jos viran johto- tai kielisääntö niin sallii.

Virkoihin haetaan vapaamuotoisella hakemuksella, johon voi liittää joko virallisen nimikirjaotteen tai vapaamuotoisemman CV:n. Riippuen haettavan viran mahdollisesta painotuksesta, kannattaa hakemuksessa tuoda esiin osaamistaan ja kiinnostustaan erityisesti kyseiseen virkaan ja kyseisenlaiseen tehtäväpainotukseen.

Jos virantäytössä on epäselvää, liiton jäsenen kannattaa heti ottaa yhteyttä liittoon.