Liity jäseneksi

Rippisalaisuuden loukkauksesta ilmoitettava tiedusteluvaltuutetulle

Pappisliiton kannanotto 15.2.2019.

Suomen kirkon pappisliitto pitää hyvänä eduskunnan päätöstä palauttaa tiedustelulait valiokuntavalmisteluun. Tiedustelulait puuttuvat merkittävällä tavalla perustuslain 10 §:ssä säädettyyn yksityiselmän suojaan. Pappisliitto pitää yksityiselämän suojaa merkittävänä perusoikeutena, minkä vuoksi sen rajoittamiseen tulee suhtautua erityisen varovaisesti.

Lakiesityksen 41 § perusteella tiedustelun kohdistaminen rippisalaisuuden alaiseen viestiin olisi kiellettyä. Tätä ratkaisuna Pappisliitto pitää oikeana. Rippisalaisuudessa on kyse ehdottomasta luottamussuhteesta papin ja hänen kanssaan keskustelevan välillä. Tämän vuoksi rippisalaisuutta on lainsäädännössä erityisesti suojattu, ja suojan on syytä säilyä tällaisena jatkossakin. Oikeana Pappisliitto pitää myös 41 § säännöstä siitä, että jos tiedustelu vahingossa kohdistuu rippisalaisuuden alaiseen viestiin, on toimenpide välittömästi keskeytettävä ja saadut tiedot hävitettävä.

Ongelmallisena Pappisliitto pitää kuitenkin sitä, että tiedustelua suorittavan viranomaisen ei tarvitsisi ilmoittaa kenellekään siitä, että tiedustelu on vahingossa kohdistunut rippisalaisuuden alaiseen viestiin. Perustuslain 10 § mukaan kirjeen, puhelun ja muun luottamuksellisen viestin salaisuus on loukkaamaton. Koska tiedustelulainsäädännöllä puututtaisiin yksityisyydensuojaan sellaisessa tilanteessa, jossa luottamuksellisuutta on aivan erityisellä tavalla katsottu tarpeelliseksi suojata, ei asianmukaisena voi pitää sellaista ratkaisua, jossa rippisalaisuuteen kohdistuvista loukkauksia ei tarvitsisi raportoida lainkaan.

Tiedustelua suorittava viranomainen tulisi näin ollen velvoittaa ilmoittamaan rippisalaisuuden rikkoutumisesta ainakin papille, jota rippisalaisuus koskee. Lisäksi tiedustelua suorittavalle viranomaiselle tulisi säätää ilmoitusvelvollisuus tiedusteluvaltuutelulle silloin, kun rippisalaisuutta on tiedustelussa loukattu. Tiedusteluvaltuutetun tulisi raportoida rippisalaisuuden ja myös muun erityisesti suojatun viestinnän loukkaukset vuosikertomuksessaan.

Pappisliitto katsoo, että tiedustelulainsäädäntöä tulee tarkentaa siten, että rippisalaisuuden samoin kuin muunkin erityisesti suojatun viestinnän loukkaukset tulisi raportoida sekä asianosaisille että tiedusteluvaltuutetulle.

Lisätietoja:

Jussi Junni
Toiminnanjohtaja
(09) 4720 1507
jussi.junni@akiliitot.fi