Svar på frågor om Akavas utmarsch den 6 februari 2024

AKI-förbundens kontor har fått frågor om Akavas planerade utmarsch den 6 februari 2024. Här är svar på dem!

Vad handlar det om?

Arbetsmarknadens centralorganisation Akavas styrelse beslutade vid sitt möte den 19 januari att genomföra en politisk stridsåtgärd som koordinerats av Akava, dvs. en utmarsch den 6 februari 2024 kl. 14. Utmarschen avslutas kl. 16.

Vad är en utmarsch?

En utmarsch är en strejkliknande stridsåtgärd där arbetet avbryts under pågående arbetspass, och arbetstagarna lämnar arbetsplatsen som en protest mot det mål som åtgärden stöder.

Vad är en politisk arbetsstrejkåtgärd?

En politisk arbetsstrejk är en stridsåtgärd som inte riktar sig mot arbetsavtal eller anställningsvillkor utan mot den politik som regeringen driver. Politiska protester är skyddade enligt grundlagen. Varje berättigad person avgör dock själv om de vill delta.

Vad syftar utmarschen till?

Med utmarschen protesterar Akava mot vissa av regeringens åtgärder inom arbetslivet. Akava har presenterat en välgrundad lösning för regeringen, men regeringen har inte tagit den i beaktande när de planerar att försvaga arbetslagstiftningen.

Regeringens försämringar inom arbetslivet inkluderar bland annat följande åtgärder:

Försämringar av arbetsvillkoren:

 • Inkludering av en exportbaserad lönebildningsmodell i lagen, vilket skulle förhindra medlare från att göra löneförslag som avviker från den allmänna linjen.
 • Obetald första sjukdagen.
 • Möjlighet till lokala avtal utan förtroendeman.
 • Lättare att säga upp anställda på grund av ”saklig” grund.
 • Tidsbegränsade anställningsavtal under 12 månader kräver ingen särskild grund.
 • Förkortning av varselperioden för permittering till sju dagar.
 • Följande av arbetsrättsliga lagar gäller endast företag med över 50 anställda.
 • Halvering av minimiperioden för förändringsförhandlingar.

Sänkningar av arbetslöshets- och socialskyddet:

 • Sänkning av arbetslöshetsdagpenningen med 20 % efter två månader.
 • Förlängning av arbetskravet för att få arbetslöshetsdagpenning från sex till tolv månader.
 • Förlängning av självrisken för arbetslöshetsdagpenningen till sju arbetsdagar.
 • Avskaffande av skyddsnivån på 300 €/månad för inkomst i kombination med arbetslöshetsdagpenning.
 • Avskaffande av extra dagar för arbetslösa över 58 år.
 • Skärpningar som kan leda till sänkningar på upp till 200–300 euro per månad för arbetslösa.
 • Avskaffande av vuxenutbildningsstöd från och med den 1 augusti 2024.
 • Avskaffande av alterneringsledighet från och med den 1 augusti 2024.
 • Betydande nedskärningar i bostadsstödet.

Begränsningar av strejkrätten:

 • Begränsningar för stödstrejker och politiska strejker.
 • Höjning av böter för arbetstagare som deltar i strejker. En arbetstagare som deltar i en strejk kan få en böter på 200 € om strejken bedöms vara olaglig.

Vem tar del i utmarschen?

18 av Akavas förbund tar del i den planerade utmarschen (se mer information på Akavas webbplats). AKI-förbunden tar inte del i den utmarsch som Akava organiserar.

Vem berörs av utmarschen?

Utmarschen berör medlemmar i 18 förbund inom Akava (se lista på Akavas webbplats) som har anställningsförhållanden inom den offentliga och privata sektorn i huvudstadsregionen (Helsingfors, Esbo, Grankulla och Vanda) samt i Tammerfors och Åbo. Åtgärden gäller också dessa förbunds studerandemedlemmar på de nämnda orterna.

Utmarschen berör inte anställda i den offentliga sektorns tjänsteförhållanden.

Varför deltar inte AKI-förbunden i utmarschen?

Nästan alla medlemmar i AKI-förbunden har tjänsteförhållanden. Tjänsteinnehavarens deltagande i politiska stridsåtgärder är förbjudet enligt lag.

Om jag är medlem i AKI-förbunden och vill delta – kan jag?

Om du har ett anställningsförhållande kan du ta del. Styrelsen för AKI-förbunden har beslutat att medlemmar med anställningsförhållanden inom AKI-förbunden kan ta del i Akavas och dess förbunds planerade politiska stridsåtgärder.

Om du har en tjänsteförhållande kan du inte ta del i utmarschen. Tjänstemän får dock ta del om de så önskar under sin fritid (på ledig dag/utanför arbetstid).

Kan arbetsgivaren förbjuda deltagande?

Arbetsgivaren kan inte förbjuda anställdas deltagande. Arbetsgivaren får heller inte samla in listor över deltagarna i manifestationen som ett exempel. Arbetsgivaren har inte heller förhandsrätt att få veta vilka arbetstagare som avser att delta.

Anställdas engagemang i stridsåtgärder är förbjudet enligt lag för tjänsteinnehavare och tjänstemän. Arbetsgivaren kan dock om så önskas tillåta tjänsteinnehavare och tjänstemän att ta del  i utmarschen under arbetstid.

Kan det finnas konsekvenser för deltagandet?

AKI-förbunden har fattat beslut om att anställda med arbetsförhållanden kan ta del i stridsårgärder om de så önskar. Anställda med arbetsförhållanden får inte drabbas av personliga påföljder för att ha tagit del i utmarschen. Arbetsgivaren får exempelvis inte säga upp en arbetstagare som har deltagit i arbetskonflikten eller vidta några andra åtgärder.

Arbetsgivaren kan inte påföra några sanktioner på enskilda anställda med arbetsförhållanden som deltar i en politisk manifestation beslutad av deras fackförbund under arbetstid. Sanktioner får inte ens hotas. Om du hotas med påföljder, kontakta fackförbundets kontor.

Tjänsteinnehavare kan inte delta i arbetskonflikter under sin arbetstid. I händelse av olagligt frånvaro kan det medföra rättsliga påföljder inom tjänstemannarätten (t.ex. varning eller uppsägning).

Får jag lön om jag är frånvarande från arbetet på grund av utmarschen?

Arbetsgivaren kan hålla tillbaka lönen för tiden då du tar del i utmarschen. Det betalas heller ingen strejkunderstöd för tiden under utmarschen.