AKI-förbunden uttalade sig om den exportdrivna arbetsmarknadsmodellen

AKI-förbunden har på begäran lämnat ett utlåtande till arbets- och näringsministeriet om den s.k. exportdrivna arbetsmarknadsmodellen som finns inskriven i statsminister Petteri Orpos regeringsprogram.

Vi anser att den eventuella exportdrivna arbetsmarknadsmodellen inte kan bygga på politiska beslutsfattares styrning, utan arbetsmarknadens autonomi måste bevaras. AKI-förbunden ser det största problemet med den exportdrivna arbetsmarknadsmodellen som att regeringen genom samordning av löneökningar försöker ingripa i arbetsmarknadens autonomi genom att gå från en fri marknadsekonomi i riktning mot en planekonomi.

Den eventuella exportdrivna arbetsmarknadsmodellen kan inte baseras på att en begränsad grupp förhandlar om löneökningar, utan den bör bygga på samarbete från både arbetsgivar- och arbetstagarsidan. I den nya arbetsmarknadsmodellen måste inkluderas sådana processer som möjliggör att alla branschförbund kan delta i diskussionen om löneökningarna.

I en avtalsbaserad samhälle har alla privata aktörer rätt att ingå avtal enligt sina egna önskemål. Förlikningsmannens uppgift är att främja en lösning när parterna själva inte kan nå en överenskommelse. En överenskommelse är en lösning som passar båda parterna i tvisten – inte något som passar andra branscher eller politiska beslutsfattare.

Om befogenheterna för riksförlikningmannen begränsas enligt regeringsprogrammet, kommer möjligheterna för förlikningsmannen att främja försoning att försämras. I praktiken kan relevansen av riksförlikningsmannen som tvistlösningsmedlare förlamas om förlikningsmannen inte har befogenhet att främja försoning.

Förlikningssystemet bör reformeras så att arbetsmarknadens parter har tillgång till tillräckligt oberoende information om Finlands ekonomiska läge och framtidsutsikter.

Läs hela utlåtandet genom att klicka på denna länk.

Bild: Pexels.