Riksdagen beslutade om nedskärningar i arbetslöshetsersättningen

Euro-setelin leikkaaminen saksilla.

Riksdagen har godkänt flera lagändringar som minskar arbetslöshetsunderstödets belopp och begränsar rätten till förmåner. En del av ändringarna träder i kraft i början av år 2024. En del kommer att påverka förmånens belopp och rättighet senare under nästa år.

Detta är den första av två lagändringspaket som rör arbetslöshetsförmånerna. Det andra förslaget från regeringen om ändringar i arbetslöshetsförmånerna planeras att läggas fram i februari nästa år. Den senare lagändringspaketet inkluderar gradvis förmån för arbetsinkomst och avskaffande av undantagen för åldersbaserad arbetsinkomst.

Självrisken förlängs i början av januari

Enligt lagändringen kommer självrisken att förlängas från fem dagar till sju dagar i januari. Självrisken avser den period som sätts i början av arbetslöshet eller permittering under vilken ingen arbetslöshetsdagpenning betalas ut.

Från och med januari kommer även semesterersättningen att påverka rätten till arbetslöshetsdagpenning. Som ett resultat av ändringen kommer semesterersättning som betalats för outnyttjade semesterdagar att förhindra utbetalningen av arbetslöshetsdagpenning under en viss tidsperiod. Detta kallas för periodisering av semesterersättning. Semesterersättning som motsvarar en månadslön hindrar utbetalningen av arbetslöshetsdagpenning i ungefär en månad.

Periodiseringen av semesterersättning och självrisken löper inte samtidigt. Självrisken börjar efter eventuell periodisering av semesterersättning.

Barnbidraget och skyddsdelen avskaffas i april

Utbetalandet av barnbidrag som en del av arbetslöshetsförmånerna kommer att upphöra i början av april. Barnbidrag kommer därför att betalas från januari till mars nästa år. Beloppet av barnbidraget kommer att vara mellan 130 och 240 euro per månad beroende på antalet barn.

I början av april kommer även det skyddsdelen på 300 euro för arbetsinkomst att avskaffas. Skyddsdelen innebär att mottagaren av arbetslöshetsförmånen kan tjäna 300 euro utan att lönen eller företagsinkomsten påverkar dagpenningen. Enligt lagändringen kommer inkomst att minska arbetslöshetsförmånen med 50 cent per euro för hela inkomstbeloppet.

För att vara berättigad till arbetsinkomstförmånen måste du arbeta i ett år om arbetet avslutas i september eller senare

Kravet på arbetsperiod för rätt till inkomstbaserad arbetslöshetsförmån kommer att förlängas i september. För närvarande kan man få inkomstbaserad arbetslöshetsförmån efter sex månaders arbete. Från och med september kommer ett års arbete att krävas.

Samtidigt ändras arbetsvillkoret till att bli inkomstbaserat, vilket innebär att det euroifieras. Med euroifiering kommer rätten till arbetslöshetsdagpenning att baseras på den betalda lönen istället för antalet arbetade timmar. Löner upp till 930 euro per månad räknas som gränsen. Från och med september måste du därför arbeta i 12 månader med en månadslön på minst 930 euro för att vara berättigad till arbetslöshetsdagpenning. Om lönen är mellan 465 och 930 euro per månad räknas en halv arbetsmånad.

Arbetsmånader kan ackumuleras under en period av 28 månader, vilket motsvarar två år och fyra månader. Till exempel kan arbetsmånader ackumuleras under en längre tid om man studerar.

Arbetslöshetsförmånerna kommer inte att indexupprättas

Eduskunta har också godkänt en lagändring som fryser indexjusteringarna för åren 2024–2027. För inkomstbaserad arbetslöshetsförmån innebär detta att grundbeloppet och tröskelbeloppet förblir oförändrade från år 2023.

Från och med årsskiftet kommer dock beräkningen av dagpenningen att ändras något, eftersom den procentuella reduktionen baserad på den arbetstagarens arbetspensions- och arbetslöshetsförsäkringspremier samt sjukförsäkringsdagspenning minskar. I år är reduktionen 4,4%. Nästa år kommer reduktionen vara 3,76%.

Sammanfattning av ikraftträdandet av lagändringarna

  • Självrisken är sju dagar om självrisken börjar den 1.1.2024 eller senare.
  • Semesterersättning förhindrar utbetalningen av arbetslöshetsdagpenning under en viss tidsperiod om den betalas ut på grund av ett avslutat arbetsförhållande som avslutades den 1.1.2024 eller senare.
  • Barnbidrag betalas inte för arbetslöshetsdagar från och med den 1.4.2024 eller senare.
  • Skyddsdelen tas inte i beaktande vid beräkningen av dagpenningens belopp om ansökningsperioden för arbetslöshetsdagpenning börjar den 1.4.2024 eller senare.
  • Ett års arbete krävs för att arbetsvillkoret ska kunna räknas enligt den nya euroiserade modellen från och med september 2024 eller senare.