Liity jäseneksi

Nimi ja kotipaikka

1 §

Yhdistyksen nimi on Suomen teologiliitto r.y. ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta-alue koko maa.

Tarkoitus

2 §

Liiton tarkoitus on tukea jäsentensä ammatillista edistymistä, valvoa heidän yhteiskunnallisia, taloudellisia ja koulutuksellisia etujaan, neuvotella ja tehdä sopimuksia heidän palkkauksestaan ja muista palvelussuhteen ehdoistaan sekä edistää ammattikunnan keskinäistä yhteyttä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi liitto tekee aloitteita, harjoittaa opinto-, kokous- ja julkaisutoimintaa, edustaa jäseniään sekä neuvottelee ja tekee sopimuksia heidän puolestaan.

Liitto voi kuulua sellaisiin kotimaisiin ja kansainvälisiin järjestöihin tai elimiin, joiden jäsenyys edistää liiton tarkoituksen toteutumista.

Jäsenet

3 §

Liiton jäsenet ovat varsinaisia jäseniä, opiskelijajäseniä, eläkeläisjäseniä, kunniajäseniä ja kannatusjäseniä. Kunniajäsenet kutsuu liiton kokous, muut jäsenet hyväksyy liiton hallitus.

Varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä

 • henkilö, joka on suorittanut teologian maisterin tai kandidaatin tutkinnon,
 • henkilö, jolla on muu teologian tai uskonnon alan koulutus ja joka työskentelee itsenäisessä esimies- tai asiantuntijatehtävässä, sekä
 • henkilö, joka työskentelee itsenäisessä esimies- tai asiantuntijatehtävässä kirkossa, kristillisessä järjestössä tai muussa uskonnollisessa yhteisössä.

Opiskelijajäseneksi voi liittyä teologian tai uskonnon alan korkeakouluopiskelija. Opiskelijajäsen on velvollinen siirtymään varsinaiseksi jäseneksi valmistumista seuraavan kuukauden alusta lukien tai kannatusjäseneksi silloin, kun jäsenyyden alkamisesta on kulunut kymmenen vuotta, ellei hallitus myönnä hänelle vuodeksi kerrallaan oikeutta pysyä opiskelijajäsenenä.

Eläkeläisjäseneksi voi liittyä henkilö, joka täyttää varsinaisen jäsenen kriteerit. Varsinainen jäsen voi siirtyä eläkeläisjäseneksi omasta hakemuksestaan. Varsinainen jäsen on velvollinen siirtymän eläkeläisjäseneksi täytettyään laissa säädetyn eroamisiän.

Kunniajäseneksi liiton kokous voi hallituksen esityksestä kutsua liiton toiminnassa ansioituneen jäsenen.

Kannatusjäseneksi voi liittyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea liiton toimintaa.

4 §

Liitolla on oikeus kantaa jäseniltään jäsenmaksua, jonka suuruuden ja laskemisperusteen liiton vuosikokous määrää.

Hallitus voi pätevän syyn perusteella myöntää vapautuksen jäsenmaksuvelvollisuudesta osaksi, kokonaan tai määräajaksi.

Kunniajäsenet ovat vapaat jäsenmaksusta.

5 §

Jäsen, joka haluaa erota liitosta, ilmoittakoon siitä kirjallisesti liiton hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittakoon liiton kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Eroaminen tulee voimaan heti mutta jäsen on velvollinen suorittamaan erääntyneet jäsenmaksunsa eroamishetkeen saakka.

6 §

Jäsen voidaan erottaa sillä perusteella, että hän on toiminnallaan huomattavasti vahingoittanut liittoa.

Jäsenen erottamisesta päättää hallitus. Ennen erottamispäätöksen tekemistä jäsenelle on varattava tilaisuus selityksen antamiseen.

Jäsen voidaan katsoa eronneeksi, jos hän on jättänyt maksamatta liiton jäsenmaksun vähintään kuuden kuukauden ajalta sen erääntymisestä lukien.

Alaosastot

7 §

Liiton jäsenet voivat muodostaa alueellisilla tai muilla perusteilla järjestäytyneitä alaosastoja, joiden tulee pyrkiä edistämään liiton tarkoituksen toteutumista.

Alaosastojen tulee alistaa sääntönsä ja niiden muutokset liiton hallituksen vahvistettavaksi. Alaosastojen säännöissä tulee mainita, että

 1. alaosasto on Suomen teologiliitto r.y.:n alaosasto,
 2. alaosaston jäseneksi voi liittyä vain liiton jäsen ja
 3. alaosaston on toimitettava liitolle vuosikertomuksensa ja ilmoitus puheenjohtajastaan ja sihteeristään.

Liiton kokous

8 §

Liiton kokous käyttää liiton päätäntävaltaa.

Liiton kokouksessa jokaisella varsinaisella jäsenellä on yksi ääni.

9 §

Liiton vuosikokous pidetään marraskuun loppuun mennessä. Tarpeen mukaan pidetään ylimääräisiä kokouksia.

Liiton kokouksen kutsuu koolle hallitus. Ylimääräinen kokous on kutsuttava koolle, jos liiton kokous niin päättää, hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai 1/10 liiton äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti ilmoittamansa asian käsittelyä varten vaatii.

Vuosikokouksessa

 1. esitetään hallituksen kertomus liiton toiminnasta sekä liiton tilinpäätös edelliseltä vuodelta,
 2. vahvistetaan tilintarkastajien lausunnon perusteella edellisen vuoden tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille, ja
 3. vahvistetaan toimintasuunnitelma seuraavaa kalenterivuotta varten,
 4. päätetään seuraavan vuoden jäsenmaksuista,
 5. päätetään liiton puheenjohtajan, hallituksen jäsenten ja liiton toimihenkilöiden palkkioista ja palkkauksesta sekä kokouspalkkioista ja matkakustannusten korvaamisesta,
 6. vahvistetaan seuraavan tilikauden talousarvio,
 7. valitaan joka toinen vuosi kaksivuotiskaudeksi hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan liiton puheenjohtajaksi,
 8. valitaan joka toinen vuosi hallituksen jäsenet kaksivuotiskaudeksi,
 9. valitaan seuraavaa tilikautta varten yksi tai kaksi tilintarkastajaa varahenkilöineen taikka yksi tilintarkastusyhteisö, ja
 10. keskustellaan ja tarvittaessa päätetään liiton tavoitteista ajankohtaisissa asioissa.

Liiton sääntöjen muuttamisesta, liiton purkamista tarkoittavista esityksistä, ohje- ja johtosääntöihin tehtävistä muutoksista sekä mahdollisista muista hallituksen valmistelemista ja esittelemistä asioista voidaan päättää kaikissa liiton kokouksissa.

Alaosastojen ja liiton jäsenten on lähetettävä viimeistään kahta kuukautta ennen kokousta kirjallisesti hallitukselle asia, joka on tarkoitettu otettavaksi esille liiton kokouksessa.

Puheenjohtaja

10 §

Liitolla on puheenjohtaja, jonka vuosikokous valitsee. Puheenjohtajan toimikausi on kaksi vuotta. Toimikausi alkaa välittömästi valinnan jälkeen. Puheenjohtaja voidaan valita yhtäjaksoisesti enintään kolmelle toimikaudelle.

Hallitus

11 §

Hallituksen muodostavat liiton puheenjohtaja, kolmesta viiteen muuta varsinaista jäsentä sekä 0 – 3 varajäsentä. Vuosikokouksen on päätettävä varajäsenten kutsumisjärjestyksestä.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan vuodeksi kerrallaan. Hallituksen kutsumalla liiton opiskelijajäsenellä on kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus.

Hallituksen jäsenen toimikausi on kaksi vuotta. Toimikausi alkaa välittömästi valinnan jälkeen.

Hallituksen jäsen voidaan valita yhtäjaksoisesti enintään kolmelle toimikaudelle.

12 §

Hallitus käyttää liiton toimeenpanovaltaa, valmistelee esitykset liiton kokoukselle, valvoo asettamiensa toimikuntien ja työryhmien työskentelyä ja käsittelee ne asiat, jotka näiden sääntöjen mukaan eivät kuulu liiton muille elimille. Lisäksi hallitus valitsee liiton edustajat AKI-liitot ry:n liittokokoukseen. Hallitus vastaa toiminnastaan liiton kokoukselle.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen, kun saapuvilla on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna vähintään puolet hallituksen jäsenistä.

Toimihenkilöt

13 §

Hallitus ottaa ja vapauttaa henkilöt toiminnanjohtajan toimeen ja muihin hallituksen perustamiin toimiin sekä ottaa tarvittaessa tilapäisiä työntekijöitä välttämättömien tehtävien hoitamiseksi.

Nimen kirjoittaminen

14 §

Liiton nimen kirjoittaa liiton puheenjohtaja tai toiminnanjohtaja yksin.

Hallitus voi myös antaa henkilökohtaisen nimenkirjoitusoikeuden nimeämälleen henkilölle.

Yleisiä säännöksiä

15 §

Liiton ja hallituksen kokouksista on ilmoitettava vähintään kahta viikkoa aikaisemmin kirjallisella kutsulla. Jos kyseessä on erityisen kiireellinen ja tärkeä asia, on hallituksen kokouksen kutsuaika kolme päivää.

Liiton ja hallituksen kokouksista pidetään pöytäkirjaa, jotka on asianmukaisesti tarkistettava ja säilytettävä.

16 §

Päätökset kokouksissa tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä paitsi jäljempänä tässä pykälässä mainituissa tapauksissa.

Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa, joissa ratkaisee arpa.

Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä liiton kokouksessa 2/3 enemmistöllä annetuista äänistä.

Päätös liiton purkamisesta on tehtävä liiton kokouksessa 3/4 enemmistöllä annetuista äänistä.

17 §

Liiton toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi. Tilit on jätettävä tilintarkastajille maaliskuun ja tilintarkastuskertomus hallitukselle huhtikuun loppuun mennessä.

18 §

Liiton purkautuessa on jäljelle jääneet varat käytettävä liiton tarkoituksen mukaisesti viimeisen liiton kokouksen päättämällä tavalla. Liiton tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.